Становище на МФ

  1. МФ - Становище изх. № **-**-** от **.**.****

    Какво представлява „първо местоназначение“ по смисъла на ЗДДС?

  2. МФ - Становище изх. № **-**-** от **.**.****

    Как се определя данъчната основа при внос на стоки?