Становище на МФ

  1. Министерство на финансите – Дирекция ,,Данъчна политика“ – Писмо № **-**-*** от **.**.**** г.

    Как следва да се документира последващо предоставяне на отстъпка под формата на парична премия директно към краен купувач при вече извършена продажба чрез посредник (дистрибутор)?

  2. МФ - Становище изх. № **-**-** от **.**.****

    Какво представлява „първо местоназначение“ по смисъла на ЗДДС?

  3. МФ - Становище изх. № **-**-** от **.**.****

    Как се определя данъчната основа при внос на стоки?