Уроци
свързани към Социално Осигуряване

общовалидни за темата

 1. Зачитане на осигурителен стаж

свръзани към отделни норми на КСО

член 2

 1. Осигурителни фондове
 2. Обхват на осигуряването

член 3

 1. Основни принципи на осигуряването

член 4

 1. Отпуск при временна неработоспособност / болничен
 2. Право на отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст
 3. Видове осигурени лица по трудови и приравнени на тях правоотношения
 4. Работници и служители, осигурени при един работодател за всички осигурени социални рискове
 5. Лица, работещи на допълнителен трудов договор при същия или при друг работодател
 6. Държавни служители по Закона за държавния служител
 7. Лица, работещи по Договор за управление и контрол (ДУК)
 8. Окончателен размер на осигурителния доход при самоосигуряващи се лица
 9. Осигурителен доход
 10. Минимален осигурителен доход
 11. Максимален осигурителен доход
 12. Възникване на осигуряването
 13. Осигурено лице
 14. Минимална работна заплата (МРЗ)
 15. Право на отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство
 16. Отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година

член 4а

 1. Отпуск при временна неработоспособност / болничен
 2. Право на отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст
 3. Право на отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство
 4. Отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година

член 5

 1. Осигурител
 2. Самоосигуряващо се лице

член 6

 1. Окончателен размер на осигурителния доход при самоосигуряващи се лица
 2. Осигурителен доход
 3. Минимален осигурителен доход
 4. Максимален осигурителен доход
 5. Възникване на осигуряването
 6. Самоосигуряващо се лице

член 9

 1. Трудов стаж
 2. Отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство
 3. Зачитане на трудов и осигурителен стаж по време на неплатен отпуск
 4. Отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст
 5. Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

член 9а

 1. Трудов стаж

член 10

 1. Възникване на осигуряването
 2. Осигурено лице

член 42

 1. Отпуск при временна неработоспособност / болничен

член 52

 1. Право на отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст
 2. Отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година

член 53д

 1. Право на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

член 53е

 1. Ред за ползване на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

член 107

 1. Контрол по спазване на разпоредбите на осигурителното законодателство

член 108

 1. Контрол по спазване на разпоредбите на осигурителното законодателство
абонамент