Окончателен размер на осигурителния доход при самоосигуряващи се лица

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 1 ноември 2022 1244 уникалност: 100%

Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които упражняват трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества, еднолични търговци и физически лица, които са членове на неперсонифицирани дружества, задължително подлежат на осигуряване за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт. По тяхно желание самоосигуряващите се лица могат да бъдат осигурявани и за общо заболяване и майчинство.

скрито платено съдържание: 137 думи;

Окончателните размери на осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се дължат върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд „Пенсии“ и фонд „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“, както и за фонд „Общо заболяване и майчинство“, ако са избрали да се осигуряват и за този риск. Годишният осигурителен доход се определя като разликата между декларирания облагаем доход от упражняването на трудова дейност и сумата на доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица.