Контрол по спазване на разпоредбите на осигурителното законодателство

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 25 май 2022 1196 уникалност: 100%

Контролът по спазването на осигурителното законодателство е правно регламентирана дейност в Кодекса за социално осигуряване (КСО), която има за цел да гарантира спазването на осигурителните разпоредби чрез предотвратяване и отстраняване на техните нарушения.

Дейността по контрола за спазването на нормативните актове във връзка с държавното обществено осигуряване ( ДОО) се осъществява от контролните органи на Националния осигурителен институт (НОИ). По-конкретно контролните органи на НОИ са:

  • скрито платено съдържание: 54 думи;

Възлагането да извършват горепосочените ревизии и проверки се осъществява със заповед на управителя на НОИ или на ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ.

По своята същност дейността по извършването на контрол за спазване на разпоредбите на осигурителното законодателство включва следните дейности, извършвани от контролните органи на НОИ:

  • скрито платено съдържание: 81 думи;

По време на извършване на ревизии и проверки от контролните органи на НОИ физическите и юридическите лица са длъжни да предоставят исканата от тях информация или документи, свързани със спазването на осигурителното законодателство. Управителят на НОИ издава инструкция за начина и реда на протичане на контролно-ревизионната дейност. Контролните органи могат да изискат от проверяваните физически или юридически лица следната информация и/или документи:

скрито платено съдържание: 14 думи;