Самоосигуряващо се лице

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 19 април 2022 2539 уникалност: 100%

Самоосигуряващо е всяко физическо лице, което има задължението да внася осигурителни вноски за своя сметка. Тези лица подават всеки месец декларация „Данни за осигуреното лице“ (Декларация 1) и внасят авансово осигурителните си вноски до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

скрито платено съдържание: 29 думи;

За периода след 01.04.2022 г. минималният и максималният осигурителен доход са съответно 710 лв. и 3 400 лв. Изравняването на авансово внесените осигурителни вноски с реалния облагаем доход се извършва на годишна база, с подаване на Годишна декларация за доходите на физически лица по чл.50 от ЗДДФЛ.

Самоосигуряващи могат да бъдат лицата, които:

  • скрито платено съдържание: 38 думи;

Лицата, които са решили да се самоосигуряват, е необходимо в срок до 7 дни от започване на дейността да подадат декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в ТД на НАП по постоянния си адрес. При прекъсване или възобновяване на дейността отново се подава същата декларация.