Становища по Казуси към тема Социално Осигуряване

 1. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на два календарни месеца?
 2. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на един календарен месец?
 3. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на три календарни месеца?
 4. В какъв срок работодателят е длъжен да представи в НОИ документите, свързани с бащинство или майчинство?
 5. Как се придобива право на обезщетение от НОИ за болничен поради временна неработоспособност?
 6. Какъв е срокът за представяне на болничен от работодателя в НОИ?
 7. Как се изчислява обезщетението за болничен от НОИ, когато са налице по-малко от 18 месеца с осигурителен доход преди датата на болничния?
 8. Може ли болничен лист, издаден в Гърция, да бъде признат в България?
 9. Служител, който има по-малко от 6 месеца осигурителен стаж, има ли право на обезщетение за болничен?
 10. С какви документи майката може да прехвърли своя отпуск за отглеждане на дете на бабата на детето?
 11. Как се облагат доходите от аренда на земеделска земя?
 12. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?
 13. Как се третира обезщетението за оставане без работа от гледна точка на признаването му за трудов и осигурителен стаж?
 14. Каква е процедурата за назначаване на непълнолетно лице?
 15. Какви осигуровки и данъци се дължат по граждански договор с пенсионер?
 16. Зачита ли се трудов стаж по договор за управление и контрол?
 17. Има ли право служител с прекъснати здравноосигурителни права да получи обезщетение от НОИ за дните на болничен?
 18. Как се изчислява размерът на обезщетението за болничен поради временна неработоспособност?
 19. Какъв е срокът, в който работодател трябва да представи болничен в НОИ?
 20. Изплаща ли се болничен от НОИ при прекратяване на срочен трудов договор?
 21. Изплаща ли се болничен от НОИ при прекратяване на безсрочен трудов договор?
 22. Кога един служител има право да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?
 23. Дължат ли се осигуровки за възнаграждение по граждански договор, ако служител работи на трудов договор, но се намира в отпуск по майчинство?
 24. Какъв е размерът и редът за ползване и изплащане на отпуск по бащинство?
 25. Дължат ли се осигуровки при срочен трудов договор, когато служителят е в отпуск по майчинство по основен трудов договор?
 26. Може ли да се получава обезщетение за майчинство по време на болничен?
 27. Може ли пенсионер да получава обезщетение за безработица при прекратяване на трудовия му договор?
 28. Може ли служител да получава обезщетение за безработица, ако е имал прекъсване в осигуряването?
 29. Какъв е срокът за регистриране в Бюрото по труда след прекратяване на трудов договор?
 30. Може ли служител да прекрати трудовия си договор при забавено изплащане на трудовото му възнаграждение?
 31. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
 32. Какъв е срокът за внасяне на осигуровки и данък върху дохода за граждански договор?
 33. Изплаща ли се майчинство при липса на трудов стаж?
 34. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 35. Подава ли работодател справка за изплатени суми по граждански договори на самоосигуряващи се лица?
 36. Издава ли се сметка за изплатени суми при плащане по граждански договор със самоосигуряващо се лице?
 37. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 38. Трябва ли да се издава Удостоверение А1 при командировка на служител на територията на ЕС?
абонамент