Административни нарушения на пътя – издаване на електронен фиш

Величка Алмишева
Управляващ съдружник "Правни услуги" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 24493 уникалност: 81.3%

I. Основни положения

Административните нарушения, които се извършват на пътя, се санкционират съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДвП). За тях се издават различни административни актове – в зависимост от наказанието, което се налага с тях, както и начина, по който нарушението е установено.

В случай че бъде извършена проверка от органите на реда и бъде установено административно нарушение, на водача на МПС се издава фиш или акт за установяване на административно нарушение.

1. Хартиен фиш се издава в ситуации, когато извършеното нарушение е маловажно – глобата е до 50 лв. и не се предвижда отнемането на контролни точки. Контролният орган прави преценката дали извършеното административно нарушение представлява „маловажен случай”, като това се определя от спецификите на всяка конкретна ситуация. За наложената глоба следва да се издаде фиш на хартиен носител, като препис от него се връчва на нарушителя.

Този административен акт следва да се различава от „електронния фиш”, който се издава на основание установено нарушение с автоматично техническо средство – така, както е посочено по-долу в настоящата статия.

В останалите случаи, когато от контролен орган бъде установено извършено нарушение от водач на МПС, се съставя Акт за установяване на административно нарушение ( АУАН). В случай че на извършителя бъде съставен и връчен АУАН, той има право в 7-дневен срок от връчването му да направи писмено възражение срещу него. След това компетентният административнонаказващ орган издава Наказателно постановление (НП). Ако бъде подадено възражение, административнонаказващият орган го взема предвид при преценката си дали има достатъчно данни за извършено нарушение и дали те са основание за издаване на НП.

Когато бъде установено нарушение на пътя с автоматизирано техническо средство, без присъствието на нарушител и на контролен орган, тогава се издава електронен фиш. В настоящата статия ще бъде засегнат въпросът за правата и задълженията на водачите, които са санкционирани за извършено от тях нарушение чрез издаване именно на електронен фиш.

2. Електронен фиш – понятие

В ЗАНН и в ЗДвП е дадена ясна дефиниция на понятието „електронен фиш”. Според нормативната уредба електронният фиш представлява електронно изявление, което се генерира автоматично и на основание постъпили и обработени данни във връзка с нарушения на пътя, установени чрез автоматизирани технически средства. Тези средства са уреди за контрол, които функционират самостоятелно, установявайки и автоматично заснемайки нарушения както в присъствието, така и в отсъствието на контролен орган. Те могат да бъдат:

 • Стационарни – прикрепени към земята;
 • Мобилни – прикрепени към МПС или временно позиционирани на участък от пътя, засичащи нарушения в присъствието на контролен орган.

Образец на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи, като в ЗДвП са изчерпателно изброени и задължителните реквизити, които този образец трябва да съдържа, а именно:

 1. данни за териториалната структура на МВР, в рамките на която е извършено нарушението;
 2. място, дата и час на констатиране на нарушението;
 3. регистрационен номер на МПС-то;
 4. имената на собственика на МПС-то;
 5. описание на нарушението;
 6. цитиране на нарушените от ЗДвП разпоредби;
 7. в какъв размер е санкцията;
 8. срок за заплащане;
 9. сметка и начин, по който да се плати задължението.

Предпоставки и ред за издаване на електронен фиш

В ЗАНН е регламентирано, че електронен фиш се издава, когато е извършено административно нарушение, установено чрез заснемането му с автоматизирано техническо средство/система (АТСС) в отсъствието на нарушител и контролен орган.

Съгласно Наредба № 8121з-532/12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата – за всяко автоматизирано техническо средство на пътя е необходимо да се състави протокол. В Наредбата е уредено, че в случаите, когато за измерване на скоростта от мобилно АТСС се използват служебни автомобили или мотоциклети, които се движат в пътнотранспортния поток или работят на място за контрол, или АТСС се поставя на участък от пътя временно, за използването им се попълва протокол по образец. В него се описва кога и къде се поставя камерата, като към документа се прилага снимка на разположението на уреда.

При осъществен контрол с мобилно АТСС по време на движение на служебен автомобил е необходимо нарушителят да бъде спрян и да се реализира административнонаказателна отговорност. В тази хипотеза не се издава електронен фиш, а АУАН.

Електронният фиш следва да бъде издаден не по-късно от 1 година от извършване на нарушението. Ако бъде издаден след изтичането на този срок, то същият следва да се обжалва като незаконосъобразен.

II. Връчване на електронен фиш

Лицата, на които се връчва електронен фиш, са: собственикът на МПС-то, а ако МПС-то е собственост на дружество, тогава фишът се връчва на представляващия го.

Връчването се осъществява или чрез препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез длъжностно лице – при изпълнение на неговите служебни функции. За собственика на МПС-то възниква задължение да заплати електронния фиш в 14-дневен срок от връчването му, като в тази ситуация се заплащат само 70% от глобата.

В случай че при проверка на пътя се установи, че водач вече е бил уведомен и е получил надлежно електронен фиш, но не е заплатил наложената с него санкция в срока за доброволно плащане, свидетелството за управление на МПС (СУМПС) подлежи на отнемане, а пътното превозно средство следва да бъде спряно от движение до заплащане на глобата. За това действие се съставя АУАН. Принудителната административна мярка не се изпълнява, ако в срок до 2 часа от съставянето на този акт се платят дължимите глоби. В такъв случай отнетите документи следва да бъдат върнати на водача (съгласно чл.172 от ЗДвП).

III. Проверка за невръчени електронни фишове

От 24 юни 2020 г. на електронната страница на МВР могат да се правят справки за дължими глоби по все още невръчени електронни фишове и наказателни постановления. Важно е да се знае, че след проверка в интернет страницата електронният фиш не се смята за връчен и не започват да текат законоустановените срокове за неговото заплащане или обжалване. Гражданите имат право да заплатят наложената санкция през портала на МВР – чрез услугата „Проверка на задължения по ФИШ и НП с възможност за извършване на плащане” на адрес:

https://e-uslugi.mvr.bg/services/kat-obligations

IV. Оспорване на електронен фиш

След връчване на електронния фиш лицето има право да оспори издаването му, като са налице няколко правни възможности това да бъде сторено:

1. Подаване на Декларация

Лицето, на чието име е издаден електронен фиш, има право в 14-дневен срок да подаде Декларация до съответната териториална структура на МВР, че нарушението не е извършено от него, а от друго лице. За целта е необходимо в Декларацията да се посочат трите имена на лицето, извършило нарушението, неговият постоянен адрес, копие от свидетелството за управление. На това лице следва да се издаде нов електронен фиш, а първоначално издаденият – да се анулира. За деклариране на неверни данни в Декларацията собственикът/законният представител носи наказателна отговорност (по чл.313 от НК).

2. Възражение

В 7-дневен срок от връчването на електронния фиш лицето или законният представител, на който е връчен, може да направи възражение до директора на съответната структура на МВР в случаите, когато: МПС-то е било обявено за издирване или има специален режим на движение. Ако компетентният орган постанови отказ, то същият може да се обжалва по съдебен ред.

3. Обжалване по съдебен ред

Компетентен да разглежда жалбата е Районният съд в района, където е установено нарушението. Електронният фиш се обжалва в 14-дневен срок, като се изпраща на Директора на съответната структура на МВР, а от там цялата преписка, в 7-дневен срок, се изпраща до компетентния Районен съд. Заедно с преписката към съда, органите на МВР следва да посочат доказателства относно законосъобразността на електронния фиш и информация за участъка, на който се намира автоматизираното техническо средство.

Пред съда може да се обжалват нарушения във връзка с издаването на електронния фиш, например: липсата на задължителни реквизити на електронния фиш, липса на доказателства за извършено нарушение; техническа неизправност на техническото средство, с което е установено нарушението, и т.н.

V. Давност на електронния фиш

Административното наказание „глоба” не следва да се изпълнява, в случай че са изминали 2 години от влизането в сила на електронния фиш. Същият влиза в сила, когато: не подлежи на обжалване; не е обжалван в законоустановения срок; обжалван е, но е потвърден/изменен от съда. Давността се прекъсва с всяко действие на компетентните органи, което предприемат за изпълнението му. Независимо от момента на спиране и прекъсване на давността, наказанието не се изпълнява, ако е изтекла абсолютната 3-годишна давност. Изтеклата давност не се прилага служебно от компетентните държавни органи, а следва да се направи изрично възражение от лицето. В случай че е изтекла давността, но лицето въпреки това заплати глобата, то тогава не се дължи възстановяване на сумата.