Критика на две решения на ВАС във връзка с отдаването под наем на апартамент на юридическо лице, ползван от негов служител

актуална версия версия: 12 март 2020 1848 уникалност: 99.2%

Съгласно ЗДДС „отдаването под наем на сграда или част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец“ е освободена доставка, следователно не е необходимо наемодателят да събира ДДС от наемателя, което да внесе в държавната хазна.

В две свои решения, в които е разисквано горното правило, ВАС приема, че когато договор за наем е сключен с юридическо лице, което предоставя жилището на свой служител, за да живее в него, доставката е облагаема и ДДС трябва да се начисли и внесе от наемодателя.

В единия случай – от едната страна на договора са включени едновременно юридическо лице (работодател) и негов служител. Служителят е посочен като „наемател“, а юридическото лице – като „работодател“. Уговорено е юридическото лице да плаща наема, а служителят – да живее в апартамента.

Според ВАС на първо място трябва да се изследва с кого е сключен договорът за наем. Ако е сключен с физическо лице, което не е търговец, тогава доставката ще е освободена, а ако е сключен с юридическо лице – ще е облагаема. В случая, независимо че като „наемател“ е отбелязан служителят, според ВАС договорът е сключен с юридическото лице, защото то се е задължило да плаща цената и в действителност е изпълнявало това задължение.

В другия случай – служителите не са били посочени в договора за наем като наематели, но отново техният работодател (юридическо лице) е трябвало да плаща цената, докато те са се ползвали от правото да живеят в апартамента. Второто решение на практика отново възприема като критерий за освобождаване на доставката обстоятелството с кого възниква договорната връзка – според съда, това са юридическите лица, съгласили се да плащат цената, без значение, че ползвателите са други.

Решенията на ВАС не са безспорни – както буквата, така и духът на закона предполагат и друго разрешение.

скрито платено съдържание: 834 думи;

В заключение, важно е да се отбележи, че критикуваните две решения на ВАС нямат задължителна сила, т.е. при бъдещи подобни спорове съдът не е длъжен да реши същото. При убедителна аргументация, би трябвало съдът да се съгласи, че наемодателят не трябва да начислява ДДС, дори когато юридическо лице плаща наема, стига физическо лице да ползва жилището. Възможно е и да се поиска от съда да отправи преюдициално запитване до СЕС за тълкуване на въпроса.


Статията е основана на:

  • Решение № 2345 от 16.02.2012 г. по адм. д. № 9421/2011 Г., VІІІ отд. на ВАС
  • Решение № 14851 от 10.12.2014 г. по адм. д. № 1090/2014 г., VIII отд. На ВАС