Откъде и как може да се получи удостоверение, че дружество не е в производство по ликвидация или несъстоятелност?

актуална версия версия: 19 август 2019 6443 уникалност: 91.6%

Правната уредба по настоящия казус може да бъде открита в ЗТРРЮЛНЦ, както и в Правилника за администрацията в съдилищата.

скрито платено съдържание: 50 думи;

Информацията в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е публична, съответно всеки има свободен достъп до нея.

скрито платено съдържание: 17 думи;

По същия ред Търговският регистър издава и удостоверения за липса на производство по несъстоятелност.

скрито платено съдържание: 52 думи;

Такива документи обикновено се изискват от държавните органи при участие в процедури по обществени поръчки или от банкови институции – за отпускане на кредит.

скрито платено съдържание: 28 думи;

В молбата се отбелязва за какво и пред кого ще послужи документът. Към нея се прилага квитанция за платена държавна такса в размер на 5 лв. и пълномощно, в случай че се подава от пълномощник.

скрито платено съдържание: 69 думи;

Причината за това е възможността пред окръжния съд да е постъпило искане за откриване на производство по несъстоятелност, без да е постановено решение за откриване на такова производство.

скрито платено съдържание: 54 думи;

Известия могат да се получават за до 10 търговеца. Пакетът включва 500 кратки съобщения, валидни до 2 години от датата на закупуване. Цената му е 6 лв. с ДДС.

скрито платено съдържание: 32 думи;