Как се прекратява трудов договор със защитен служител?

Нина Стоева
Управляващ съдружник правни услуги в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 4 януари 2020 421 уникалност: 81%

Според българското трудово законодателство работниците и служителите, в това им качество, са особено защитена част от обществото, като сред тях има категории, които се ползват от закрила при уволнение.

Какво представлява „закрилата“?

КТ урежда „предварителната закрила“ при уволнение на лицата, работещи по трудово правоотношение.

скрито платено съдържание: 83 думи;

Кога се прилага „предварителната закрила“?

Приложението на закрилата при уволнение има основно две взаимно свързани проявления, които зависят от:

  • Основанието, на което се прекратява трудовият договор;
  • Категорията лица, заети по трудово правоотношение, за които тя се прилага.

По отношение на основанието, на което се прекратява трудов договор – закрилата е в сила само при някои от основанията за прекратяване от страна на работодателя с предизвестие, и това са:

  • Когато се закрива част от дружеството или се съкращава щат;
  • скрито платено съдържание: 47 думи;

За целите на настоящата статия, така изброените основания за прекратяване на трудов договор ще бъдат наричани по-нататък „общи основания“.

Когато трудов договор се прекратява на някое от останалите основания, които са посочени в КТ, дори и конкретният служител да има характеристиките на защитено лице, то предварителна закрила спрямо него не се прилага.

По отношение на категориите лица – общата закрила на посочените по-горе основания за прекратяване се прилага за служители, които имат по-специално положение, качества, функции или заемат определени длъжности, например:

  1. Служителка с дете до 3 г.;
  2. скрито платено съдържание: 98 думи;

КТ извежда и някои специфични условия и хипотези на предварителна закрила при уволнение, на които ще се спрем в следващите редове.

Специална закрила на служители – боледуващи от определена болест

скрито платено съдържание: 105 думи;

Тази специална закрила е приложима единствено при условие че посочените категории служители бъдат освободени на някое от изброените в настоящата статия общи основания.

Специална закрила на служители – членове на синдикално ръководство

скрито платено съдържание: 141 думи;

В случай че не бъде получен писмен отговор, се счита, че е налице мълчалив отказ.

Тази специална закрила е приложима единствено при условие че посочените категории служители бъдат освободени на някое от изброените в настоящата статия общи основания.

Специална закрила, предвидена в КТД

скрито платено съдържание: 60 думи;

Закрилата в тези случаи се отнася за всички служители, спрямо които КТД има действие.

скрито платено съдържание: 49 думи;

Закрила на служителки – бременни и в напреднал етап на лечение ин-витро

Законът предвижда още по-сериозна защита за бременни служителки, както и за такива в напреднал етап на лечение ин-витро. Повече за понятието „напреднал етап на лечение ин-витро“ можете да прочетете тук.

Тези категории служителки могат да бъдат уволнени само на изрично посочени в КТ основания, а именно:

  • Когато предприятието се закрива изцяло;
скрито платено съдържание: 91 думи;

Закрила на служители – ползващи отпуск поради бременност и раждане (410 дни за всяко дете, от които 45 дни – преди самото раждане)

скрито платено съдържание: 57 думи;

Каква е процедурата за прекратяване на трудов договор със „защитен служител“?

При пристъпване към прекратяване на трудов договор на някое от основанията, посочени по-горе, работодателят следва предварително да се информира дали служителите, с които желае да прекрати трудовите си взаимоотношения, ползват някои от закрилите по КТ.

скрито платено съдържание: 96 думи;

Искането задължително се подава в писмена форма, като за всеки отделен служител се прави отделно искане.

скрито платено съдържание: 32 думи;

Описаните по-горе закрили при прекратяване на трудов договор се отнасят към датата на връчване на заповедта за прекратяване.

скрито платено съдържание: 18 думи;

В обобщение

скрито платено съдържание: 147 думи;