Данъчен кредит за лек автомобил

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 април 2023 38393 уникалност: 90%

В ЗДДС ясно е посочено, че при закупен или внесен лек автомобил не възниква право на данъчен кредит. Съгласно текста на закона това правило важи и за стоките или услугите, свързани с поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.

Определение за „лек автомобил” по ЗДДС

”Лек автомобил” по смисъла на ЗДДС е автомобил, при който броят на местата за сядане, освен мястото на водача, не превишава 5. Не е ”лек автомобил” този автомобил, който се използва за превоз на товари, както и този, при който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното лице дейност. За закупените нелеки автомобили ползването на данъчен кредит по ЗДДС е позволено, в т.ч. и върху разходите за тяхната поддръжка и гориво.

Законът предвижда обаче някои изключения от общото правило, при които е налице право за ползване на данъчен кредит:

ДДС при лек автомобил, използван за основната дейност на дружеството или за препродажба

Право на данъчен кредит при покупка на лек автомобил и последващи разходи за поддръжка и гориво възниква само ако автомобилът е предназначен за: транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги, подготовка на водачи на МПС.

В случаите, когато една или повече от изброените по-горе дейности е основна за дружеството, законът позволява приспадането на данъчен кредит при покупката на лек автомобил, дори и ако автомобилът не се използва само за тази дейност. Тук, разбира се, е важно да се уточни какво трябва да се разбира под ”основна дейност”. Това е дейността на регистрираното лице, при която общата стойност на извършените доставки от тази дейност представлява повече от 50% от общия приход от доставки за период от 12 последователни месеца преди текущия.

ДДС при закупен лек автомобил може да се ползва и ако превозното средство е предназначено единствено за препродажба като търговска наличност, т.е. търговците на автомобили ползват данъчен кредит за закупените от тях автомобили за препродажба.

ДДС при лек автомобил на оперативен лизинг

Право на данъчен кредит при автомобил на лизинг е налице само при оперативния лизинг. При оперативния лизинг генерално собствеността върху автомобила не се очаква да се прехвърли на лизингополучателя – тоест автомобилът остава собственост на лизингодателя, за който са и всички отговорности и рискове за автомобила.

Договорът за оперативен лизинг трябва да отговаря на следните условия:

  • Да не е предвидено прехвърляне правото на собственост върху актива, което би квалифицирало лизинга като финансов, а не като оперативен;
  • Ако в договора е уговорена само опция за придобиване, то към датата на първоначално предоставяне на автомобила стойността на сбора от лизинговите вноски без лихвата трябва да е значително по-ниска от пазарната цена на автомобила.

В тези случаи договорът за оперативен лизинг по същността си се смята за приравнен на договор за наем, т.е. налице е доставка на услуга, а не на стока, и регистрираното по ЗДДС лице може да ползва данъчен кредит както за автомобила, така и за горивото и разходите за експлоатация.

ДДС при наем на лек автомобил

Право на данъчен кредит възниква както за лекия автомобил, така и за последващите разходи за експлоатация, ако автомобилът се ползва по силата на договор за наем или на договор, предоставящ право за ползване, без автомобилът да става собственост на ползвателя. Изискването обаче е автомобилът да се използва за икономическата дейност на регистрираното лице, и то само за целите на извършваните от него облагаеми и възмездни доставки. Тази възможност е достъпна за всяко дружество, стига да реши да се възползва от нея.