Право на приспадане на ДДС в практиката на СЕС

актуална версия версия: 19 януари 2023 2025 уникалност: 78.1%

1. Въведение

Правото на приспадане на данъчен кредит е основополагащо за целия механизъм на ДДС, въведен от Директива 2006/112/ЕО. То е предвидено като гаранция за осъществяването на принципа на данъчен неутралитет, според който данъчно задължените лица не трябва да понасят тежестта от плащането на данъка за придобити стоки или услуги, които ще бъдат използвани за извършваните от тях облагаеми доставки – защото ДДС е данък, с който се облага крайното им потребление. Чрез режима на приспадане стопанските субекти се освобождават от тежестта на платения или дължим ДДС за цялата им независима икономическа дейност.

Правото на приспадане на ДДС се обуславя от два вида предпоставки: материалноправни и формални. В постоянната практика на СЕС е изведено положението, че във връзка с принципа на данъчен неутралитет, правото на данъчен кредит не може да бъде ограничавано или отказвано, ако са реализирани материалноправните предпоставки за неговото възникване. СЕС приема, че когато те са налице, дори и да липсват някои от формалните предпоставки, правото на приспадане на данъчен кредит трябва да бъде признато.

Данъчните могат да не допуснат приспадането на ДДС, ако нарушените от данъчно задълженото лице формални изисквания водят до затруднено установяване на материалноправните предпоставки. Право на данъчен кредит се отказва винаги, когато приходната администрация успее да докаже по несъмнен начин извършването на данъчна измама или злоупотреба с ДДС.

2. Материалноправни предпоставки

Материалноправните предпоставки, които трябва да бъдат налице, за да възникне право на приспадане на данъчен кредит (известни още като изисквания по същество), са посочени в Директивата. Те са:

скрито платено съдържание: 169 думи;

Правото се поражда в момента, в който самият данък става изискуем.

В практиката си СЕС стига до извода, че не е необходимо стоките и услугите да бъдат използвани веднага след получаването им, за да бъде признато право на данъчен кредит. Те трябва да са придобити за нуждите на облагаемите доставки, извършвани от лицето.

скрито платено съдържание: 55 думи;

Изискването за пряката връзка задължава данъчните да преценят всички обстоятелства, при които са извършени сделките, за да установят онези доставки, които попадат в обхвата на независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице.

СЕС дава още по-широко тълкуване, като признава правото на приспадане на данъчен кредит дори в ситуации, когато не е налице непосредствена връзка между получената от едно лице доставка на стоки или услуги и извършваните от същото лице облагаеми доставки, пораждащи право на приспадане на ДДС.

скрито платено съдържание: 133 думи;

Когато доставените безвъзмездно услуги на получателя надхвърлят нуждите на икономическата дейност на доставчика и могат да се ползват и за други цели, тогава той има право да приспадне ДДС единствено за разходите, покриващи нуждите на дейността му.

3. Формални изисквания

Формалните предпоставки, с които е свързано възникването на правото на приспадане на данъчен кредит, са изисквания, чрез които се гарантират условията и контрола върху упражняването на правото, както и правилното функциониране на системата на ДДС, предвидена в Директивата.

  • скрито платено съдържание: 89 думи;

СЕС следва правилото, че ако са налични изискванията по същество за възникване на правото на приспадане на ДДС, същото трябва да бъде признато на данъчно задълженото лице, дори и някои от формалните предпоставки да липсват. Това положение не е абсолютно.

скрито платено съдържание: 92 думи;

Правото на приспадане на ДДС не може да бъде признато, когато бъде доказано по безспорен начин от страна на данъчните, че сделката е осъществена с измамна цел.

Директивата дава право на държавите членки да предвидят в националните си законодателства допълнителни задължения, чрез които да се гарантира събирането на данъка и да се противодейства на избягването на данъчното облагане. Поради тази причина формалните предпоставки не могат да бъдат изчерпателно изброени.

Примери на нарушения на формалните предпоставки от практиката на СЕС:

  • скрито платено съдържание: 194 думи;

4. Данъчна измама и злоупотреба с ДДС

Една от водещите цели на Директивата е да ограничи измамите и злоупотребите с ДДС. По отношение на правото на приспадане, СЕС е последователен в практиката си. Винаги, когато по несъмнен начин бъде доказано извършването на данъчна измама или злоупотреба с ДДС, правото на приспадане на данъчен кредит трябва да бъде отказано на данъчно задълженото лице, дори и да са налице всички материалноправни и формални предпоставки за възникването му.

скрито платено съдържание: 127 думи;

Ако знанието бъде установено, няма никакво значение дали лицето впоследствие използва получените стоки или услуги за целите на своята независима икономическа дейност и по този начин извлича някаква печалба за себе си.

скрито платено съдържание: 44 думи;

Тежестта на доказване на участието на лицето в сделки с измамна цел е на приходната администрация. Тя трябва да представи неоспорими доказателства, че се извършваните доставки са насочени към постигането на измама или злоупотреба с данъка. При злоупотребите данъчните трябва задължително да установят какво е данъчното предимство, което лицето получава, извършвайки злоупотребата. Националният съд има задължението служебно да провери дали от предоставените факти по делото не се установява извършването на злоупотреби или измами с ДДС.

скрито платено съдържание: 106 думи;
скрито платено съдържание: 118 думи;