Каква е процедурата при промяна в адреса на управление на ООД?

актуална версия версия: 14 май 2020 1124 уникалност: 100%

Съгласно Търговския Закон, седалището и адресът на управление на дружество с ограничена отговорност трябва да бъдат посочени в дружествения договор.

Компетентният орган, който има право да промени адреса на управление на дружеството, е Общото събрание. За целта трябва да бъде свикано събрание, на което да бъде взето решение за промяна в адреса на управление. След това е необходимо да се измени и дружественият договор, съобразно приетите промени.

скрито платено съдържание: 40 думи;

Заявлението се подава в 7-дневен срок от взимане на решението от общото събрание.

скрито платено съдържание: 28 думи;

Като приложения към заявлението се представят всички документи, необходими за вписване на промяната:

  • Протокол от решенията на общото събрание;
  • Актуален дружествен договор (в който да присъства новият адрес);
  • Декларация относно истинността на заявените обстоятелства;
  • Пълномощно (когато документите се подават чрез пълномощник);
  • Документ за внесена държавна такса.