Как се определят пазарни нива по сделки между свързани лица?

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 25 януари 2023 2742 уникалност: 90.9%
скрито платено съдържание: 30 думи;

Тази оценка не е справедлива и приемлива, когато се определя данъчната стойност и размера на дължимия данък. Основните закони предимно изискват при различни хипотези да бъде доказана пазарната цена на даден актив, пасив и трансакция – това в случая е стойността, която следва да се използва при определяне на финансов резултат, данъчна основа или доход, който е облагаем.

Пазарната цена съгласно ДОПК е сумата без ДДС и акциз, за която би било справедливо да бъде платена от лица, които не са свързани за сходна (или идентична) стока или услуга при същите условия.

Методите, чрез които може да бъде определена тази пазарна цена, са следните:

  • скрито платено съдържание: 22 думи;

Тези методи описват реда и възможните начини за определяне на справедливи цени между лица, които са свързани за целите на облагането с данък, когато тези лица осъществяват взаимоотношения помежду си при условия, които се отличават от лицата, които не са свързани.

скрито платено съдържание: 34 думи;

Затова резултатът от дадена сделка може да бъде обект на преработка, в случай че участниците в тази сделка не могат да докажат, че тя е сключена без отклонение от справедливите (пазарни) цени.

Установена данъчна практика са основно отпускането на кредити с по-нисък лихвен процент, който се отличава от пазарната лихва (в това число и безлихвените заеми) – това може да се счита за отклонение от облагането с данък. Съгласно ЗКПО, пазарна лихва е тази, която следва да бъде платена и от лица, които не са свързани, и условията за получен или предоставен кредит следва да бъдат същите.

  • скрито платено съдържание: 52 думи;

Някои от по-важните случаи, в които следва да се разполага с подходящи документи, за да бъде доказана справедлива (пазарна) цена, са:

  • скрито платено съдържание: 36 думи;
  • безвъзмездно извършване на услуга за подобрение на нает актив или такъв предоставен за ползване от държател (ползвател);
  • скрито платено съдържание: 9 думи;
  • доставка от концесионер от една страна към концедент от друга страна съгласно договори;
скрито платено съдържание: 95 думи;