Как се освобождава служител при съкращаване на щата?

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуална версия версия: 6958 уникалност: 78.6%

Основни положения

Когато работодател желае да прекрати по своя инициатива трудово правоотношение със служител, съществува голям риск да бъдат допуснати съществени нарушения. Те биха могли да доведат до отмяна на уволнението като незаконно, възстановяване на служителя на заеманата от него преди прекратяването длъжност, както и до заплащане на сериозни по размер обезщетения по повод признатото за незаконно уволнение. Затова, при възникване на необходимост от прекратяване на трудово правоотношение с един или с няколко служители, работодателят трябва да се съобрази с всички особености, предвидени в КТ.

При съкращаване на щата, което е едно от често използваните основания за прекратяване на трудов договор, законът е постановил за работодателя редица задължения, като неспазването им би довело най-малко до това съдът да счете уволнението за незаконно.

скрито платено съдържание: 158 думи;

Това основание може да се приложи както за безсрочните, така и за срочните трудови договори. Основанието може да бъде приложено и по отношение на допълнителните трудови правоотношения, сключени със същия или с друг работодател.

Повече за работата по допълнителен трудов договор можете да прочетете тук.

скрито платено съдържание: 21 думи;

Процедура

Когато е налице основание за съкращаване на щата, за да бъде прекратяването на трудовото правоотношение законосъобразно, от първостепенна важност е работодателят да изпълни всяка една от процедурните стъпки в следния ред:

  1. Вземане на Решение за извършване на промени в щатното разписание;
  2. скрито платено съдържание: 97 думи;
  3. скрито платено съдържание: 40 думи;

Дължими обезщетения

При съкращаване на щата работодателят ще дължи на служителя/служителите, чието трудово правоотношение се прекратява, следните обезщетения:

1. Обезщетение за неспазено предизвестие – когато трудовото правоотношение бъде прекратено, преди срокът на предизвестието официално да изтече.

скрито платено съдържание: 134 думи;

3. Обезщетение при пенсиониране – тази хипотеза се прилага при съкращаване на щата на лице, което е придобило право на пенсия.

скрито платено съдържание: 51 думи;

Повече за обезщетението при пенсиониране можете да прочете тук.

скрито платено съдържание: 101 думи;