Значението на практиката на ВКС и ВАС за бизнесa

актуална версия версия: 10 октомври 2019 1355 уникалност: 100%

I. Съдебната практика на върховните съдилища

В качеството си на върховни съдилища, ВКС и ВАС са последното звено в контролa на съдебните решения в България. ВАС е специализиран съд, създаден за нуждите на административното правораздаване. Той разглежда дела, по които едната от страните е субект на публичното право (държавата, органи на местната власт и др.).

скрито платено съдържание: 79 думи;

Това е задачата на съдилищата, които гледат делото като първа и въззивна (втора) инстанция.

скрито платено съдържание: 51 думи;

Осъществявайки тази дейност, ВКС и ВАС, в мотивите на съдебните си решения, тълкуват разпоредбите на нормативните актове, съобразно представените по делото и установени от по-долния съд факти. Чрез това тълкуване върховните съдилища дават отговор на въпроса как трябва да се приложи съответното правило за поведение при наличието на точно тези обстоятелства.

скрито платено съдържание: 18 думи;

Съдебната практика може да бъде трайна (постоянна) или противоречива.

скрито платено съдържание: 54 думи;

Тъй като върховните съдилища постановяват окончателното съдебно решение при възникване на правен спор между две лица, във връзка с изпълнение на договор, административен акт и др., именно те определят как да се приложи законът и съответно коя от страните е действала законосъобразно. За страната, която губи делото, остава да приведе поведението си спрямо решението на съда, като най-често тя дължи обезщетение на спечелилата делото страна, както и заплащане на съдебните разноски.

скрито платено съдържание: 172 думи;

Тълкувателните решения и постановления са задължителни за всички държавни органи, както и тези на местната власт, което по косвен път им придава задължителен характер и за всички граждани и юридически лица. Чрез тях противоречията в тълкуването се преодоляват и се възстановява правната сигурност, която е един от устоите на правовата държава.

В правната доктрина се води спор дали съдебната практика представлява източник на правото. Зад всяка от двете позиции застават авторитетни юристи, като преобладаваща е позицията, че тя не е източник на правото.

скрито платено съдържание: 39 думи;

II. Защо юристите и данъчните консултанти трябва да са запознати със съдебната практика на ВКС и ВАС?

За да бъде добър един консултант, той трябва да дава такива консултации и съвети, които да имат най-висок коефициент на полезност за нуждите на бизнеса. Това означава, че тези съвети трябва да водят до устойчиво развитие на съответната дейност, да разрешават с максимална точност сложни практически казуси и да създават усещането за сигурност, че взетото от консултирания бизнес решение е правилно.

скрито платено съдържание: 97 думи;

Реализирайки тази функция, съдилищата утвърждават законосъобразното и правилното приложение на правните норми.

скрито платено съдържание: 69 думи;

Ако съветващият не е запознат с практиката, той рискува да не съобрази някоя възможност, която нормативната уредба допуска, или да даде подвеждаща консултация.

Професионалното консултиране трябва да води до разрешаване на проблеми по най-бързия, ефикасен и икономичен начин. Даденото становище трябва да минимализира възможността да се стигне до съдебен спор.

скрито платено съдържание: 85 думи;

III. Заключение

скрито платено съдържание: 38 думи;

Те са такива, когато дават ясни отговори, които минимализират риска от загуби за бизнеса. Когато консултациите опират до въпроси, свързани с приложимото законодателство, лошите съвети водят най-често до съдебни спорове. Затова консултантът трябва да знае как да избегне от водене на дело, а когато се стигне до такова – то да бъде спечелено.

скрито платено съдържание: 66 думи;