Как се събират просрочени вземания от клиенти?

актуална версия версия: 15 май 2020 442 уникалност: 87.5%

Основните понятия, които са използвани в статията и следва да бъдат изяснени, са следните:

 1.  „Неизпълнение на парично задължение” е налице, когато длъжникът е изпаднал в забава.
 2. Забава” е налице, когато:
  • в договора има предвидена конкретна дата, на която следва да се плати („падеж”) и длъжникът не е платил на тази дата;
  • в договора е предвиден период от време, след изтичането на който трябва да се плати („срок”) и длъжникът не е платил в този срок;
  • в договора няма падеж или срок – в този случай на длъжника следва да се предостави подходящ срок, в който да изпълни задължението си, след изтичането на който той изпада в забава. Даването на този срок за става чрез връчване на покана. Повече за връчването на покана можете да прочетете тук.
 3. Неплатежоспособност” (съгласно Търговския закон) – „неплатежоспособен” е този търговец, който не може да изпълни свои изискуеми задължения, посочени в закона. Законът въвежда и три хипотези (презумпции за неплатежоспособност, които са оборими), при наличието на които се предполага, че търговецът е неплатежоспособен:
  • Предполага се, че търговецът не е в състояние да изпълни изискуемо задължение, ако преди момента, в който е подадена молбата за откриване на производството по несъстоятелност, не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните 3 години;
  • Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията, а спиране на плащанията е налице и когато длъжникът не е платил изцяло или частично вземания на определени кредитори;
  • Неплатежоспособността се предполага, ако по изпълнително производство, образувано за изпълнение на влязъл в сила акт на кредитора, подал молба за откриване на производство по несъстоятелност, вземането е останало изцяло или частично неудовлетворено в рамките на 6 месеца след получаване на поканата или на съобщението за доброволно изпълнение.
 4. Свръхзадлъжнялост (съгласно Търговския закон) – налице е тогава, когато имуществото на дружеството не е достатъчно, за да може то да покрие паричните си задължения.

1. Доброволно уреждане на отношенията с длъжниците.

скрито платено съдържание: 58 думи;

Най-често длъжниците изпитват страх от това, че кредиторът им може да предприеме действия, които да доведат до:

 • запор върху банкови сметки и върху други вземания;
 • предсрочна изискуемост на кредити, включително ипотечни;
 • ограничаване на достъпа до кредитиране от банки;
 • увреждане на репутацията пред клиентите;
 • цедиране (прехвърляне) на вземането, по което са задължени, на трети лица, включително на „събирачески (колекторски) фирми“;
 • опис и продажба на имущество, включително на движими вещи в дома, офиса или търговски обект.

2. Действия преди пристъпване към събиране на вземанията.

Проучване на имущественото състояние на длъжника и неговата платежоспособност с всички достъпни средства:

 • Чрез публично достъпни източници – в Служба по вписванията (за имоти), в Търговски регистър (за запори на дружествени дялове, несъстоятелност, Годишни финансови отчети); в сайта на НАП (за публични задължения); в регистъра на длъжниците на КЧСИ; в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ); чрез други търсения в интернет;
 • Чрез неформални и неофициални източници на информация – клиенти и партньори на длъжника, негови съдружници, служители и т.н.

Проучване на добросъвестността на длъжника.

скрито платено съдържание: 56 думи;

Следва да се има предвид, че някои длъжници използват разговорите и преговорите със своя кредитор като начин за забавяне на действията по принудително събиране на вземането, както и за получаване на отсрочка – с цел през това време да се разпоредят с активите си. В този смисъл, много е важно да се направи правилна преценка относно добросъвестността на длъжника.

скрито платено съдържание: 96 думи;
 • При доброволно обезпечаване на вземанията, е възможно това да стане чрез: предоставяне на банкова гаранция от длъжника; сключване на лично поръчителство от длъжника; встъпване в дълга от трети лица; подписването на запис на заповед; учредяването на залог и/или ипотека;
 • При принудително обезпечаване на вземанията, е възможно това да стане чрез: налагането на запор, възбрана или други подходящи мерки въз основа на издадена от съда обезпечителна заповед;
 • При принудително събиране на вземанията, е възможно това да стане чрез: съдебни производства и производства по принудително събиране на вземанията.

3. Обезпечаване на вземанията с оглед бъдещото им ефективно събиране.

За повече яснота, следва да посочим най-общо видовете обезпечения и обезпечителни мерки:

 • скрито платено съдържание: 69 думи;

4. Съдебни производства.

4.1 Заповедно производство.

При него кредиторът подава заявление по образец до съда, с което заявява, че длъжникът му дължи определена сума.

скрито платено съдържание: 194 думи;

Заповедното производство се препоръчва винаги, когато се цели бързина и когато са налице предпоставките, предвидени в закона. От значение е и преценката относно това дали:

 • длъжникът е платежоспособен и дали съществува опасност да отчужди своето имущество;
 • длъжникът пребивава на адреса, където е седалището му, и затова няма да възрази;
 • имаме основания да считаме, че длъжникът няма да възрази.

4.2 Производство за обезпечаване на иск (чрез запор, възбрана или други мерки).

скрито платено съдържание: 36 думи;

4.3 Исково производство.

скрито платено съдържание: 56 думи;

4.4 Несъстоятелност.

скрито платено съдържание: 42 думи;

5. Изпълнително производство по реда на ГПК.

скрито платено съдържание: 108 думи;

6. Принудително изпълнение по реда на Закона за особените залози.

скрито платено съдържание: 54 думи;

7. Практически препоръки за по-ефективно събиране на вземания.

скрито платено съдържание: 295 думи;