Как се уволнява дисциплинарно служител?

актуална версия версия: 14 април 2020 369 уникалност: 80.2%

Дисциплинарната отговорност е уредена в КТ и представлява наказание, което се налага тогава, когато е нарушена трудовата дисциплина – което, от своя страна, е неизпълнение на трудовите задължения от страна на от служителя. Неизпълнението на трудовите задължения следва да е извършено виновно. Дисциплинарното наказание „уволнение” представлява най-тежката санкция, която се налага за нарушаване на трудова дисциплина.

Дисциплинарното уволнение има не само морален, но и имуществен характер. Тъй като трудовият договор бива прекратен едностранно от работодателя, дисциплинарно увоненият служител дължи на работодателя си обезщетение, което е в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието – когато е прекратено безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди – когато е прекратено срочно трудово правоотношение.

скрито платено съдържание: 23 думи;

Дисциплинарното уволнение се вписва в трудовата книжка на служителя. Останалите дисциплинарни наказания не се вписват.

1. Основания, за които може да се търси дисциплинарна отговорност.

  • скрито платено съдържание: 161 думи;
    .

2. Случаи, при които не е нарушена трудовата дисциплина.

Много работодатели злоупотребяват, като изискват от служителите си да изпълняват задължения, които не влизат в длъжностната им характеристика.

скрито платено съдържание: 95 думи;

3. По-леки наказания преди уволнение.

КТ предвижда следните по-леки дисциплинарни наказания, освен дисциплинарно уволнение:

скрито платено съдържание: 64 думи;

4. Основания, за които се налага дисциплинарно наказание „уволнение”.

В КТ примерно са изброени и нарушенията, които са основания за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание – уволнение:

  • скрито платено съдържание: 126 думи;

5. Категории служители, които ползват защита при дисциплинарно уволнение.

КТ предвижда предварителна закрила при дисциплинарно уволнение на определени служители. Тези служителите са:

скрито платено съдържание: 154 думи;

6. Органите, които са компетентни за налагане на дисциплинарно наказание.

Дисциплинарните наказания могат да бъдат наложени от:

  • скрито платено съдържание: 40 думи;

7. Срокове, в които могат да бъдат наложени дисциплинарни наказания.

скрито платено съдържание: 103 думи;

8. Процедура по налагане на дисциплинарно наказание.

Дисциплинарното производство започва с уведомяване или разбиране, от страна на работодателя, за допуснато нарушение от служителя.

скрито платено съдържание: 304 думи;

9. От момента, в който се връчи заповедта, произтичат следните правни последици:

скрито платено съдържание: 60 думи;

Много често работодателите подценяват процедурата по уволнение, но това крие много голям риск за дружеството – тъй като служител, който е уволнен незаконосъобразно, може да поиска от съда признаване на уволнението за незаконно, неговата отмяна, възстановяване на предишната му работа и обезщетение в размер до 6 брутни трудови възнаграждения.