Някои аспекти от новата спогодба за избягване на двойно данъчно облагане между Република България и Кралство Нидерландия

актуална версия версия: 18 януари 2021 1924 уникалност: 100%

Спогодбата между България и Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонения и заобикаляне на данъчното облагане бе официално подписана на 14.09.2020 г., а Парламентът я ратифицира на 14.01.2021 г.

Някои от ключовите моменти в спогодбата, касаещи чуждестранните инвеститори и търговските дружества, са следните:

  • Република България вече може да налага 10% корпоративен данък на юридически лица, които не са местни лица по смисъла на спогодбата, и се разпореждат с дялови участия в местни дружества, учредени за държане и експлоатация на имоти, придобити с инвестиционна цел.
  • скрито платено съдържание: 143 думи;

По-съществената част от материята, засягаща физически лица, получаващи доходи или със статут на местни лица в другата страна, е следната:

  • Дефиницията за местно лице вече напълно следва модела на ОИСР, като според спогодбата това е всяко задължено лице, което съгласно законодателството на държавата подлежи на данъчно облагане в нея поради своето местожителство, местопребиваване, място на учредяване и т.н.
скрито платено съдържание: 133 думи;