Ред за обжалване на дисциплинарно уволнение и разноски в съдебното производство

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 14 март 2023 1149 уникалност: 88.7%

Спорът между служител и работодател относно прекратяването на конкретно трудово правоотношение, произтичащо от конкретен индивидуален трудов договор, представлява индивидуален трудов спор. Такъв е и спорът, когато служител не е съгласен с наложеното му дисциплинарно наказание „уволнение“, при което трудовото правоотношение е прекратено едностранно от работодателя без предизвестие.

скрито платено съдържание: 128 думи;

В случай че служителят не подаде искова молба до изтичане на предвидения в закона краен срок, той губи правото си да оспори законността на прекратяване на трудовото му правоотношение.

Законът дава възможност на служителя да се защити срещу незаконно уволнение, като предяви четири различни иска, а именно:

  • Да бъде признато уволнението му за незаконно и то да бъде отменено;
скрито платено съдържание: 159 думи;

При отказ от страна на работодателя, това се прави от Инспекцията по труда.

скрито платено съдържание: 202 думи;

В този случай съдебните такси и разноски остават за сметка на държавния бюджет.

скрито платено съдържание: 43 думи;

Служителят единствено има право да направи пред съда възражение за прекомерност на направените от работодателя разноски, ако счита, че такава е налице с оглед фактическата и правна сложност на делото.

скрито платено съдържание: 124 думи;