Патентен данък – общи постановки

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 5 април 2022 2662 уникалност: 87.7%

Патентният данък е окончателен данък, с който се облагат определени дейности, типични за занаяти и микробизнеси, извършвани от физически лица и еднолични търговци, годишният приход от които е по-малък от 50 000 лева.

I. За какво се дължи патентният данък?

Този данък се дължи за всяка упражнявана патентна дейност поотделно – т.е. лицата, осъществяващи патентна дейност в два или повече обекта, дължат патентен данък за всеки от тези обекти поотделно.

II. Кои са данъчно задължени лица?

С годишен патентен данък се облага физическо лице, в т.ч. едноличен търговец (ЕТ), за доходите му от патентна дейност, при условие че:

  • скрито платено съдържание: 12 думи;
    и
скрито платено съдържание: 50 думи;

За целите на ЗКПО едноличните търговци и земеделските производители, извършващи патентна дейност, прилагат разпоредбите за данъци, удържани при източника – тоест не се облагат допълнително за данък върху печалбата.

скрито платено съдържание: 47 думи;

.

III. Как се дължи патентният данък?

скрито платено съдържание: 55 думи;

Когато в рамките на една патентна дейност в течение на годината се измени обстоятелство, което би довело до промяна на данъка, тогава данъкът се променя съобразно новите обстоятелства. По този начин ще бъде определен размерът на данъка до края на годината, в т.ч. и за тримесечието на промяната. Изключение отново са дейностите, свързани с настаняване на хора и заведения за хранене и развлечение, където при промяна на обстоятелство по-високият данък се дължи за цялата година.

IV. Какъв е размерът на патентния данък?

скрито платено съдържание: 41 думи;

V. Кога се декларира патентният данък?

Патентният данък се декларира от лицата, подлежащи на облагане с него, в следните срокове:

скрито платено съдържание: 143 думи;

VI. Кога и къде се внася патентният данък?

Внасянето на патентен данък се извършва на четири равни вноски и в следните срокове:

скрито платено съдържание: 73 думи;

Патентният данък следва да бъде внесен в общината, на територията на която е обектът, в който се извършва патентна дейност. Ако дейността не се осъществява в обект или на постоянно място, тогава патентният данък следва да бъде внесен в общината по постоянен адрес на лицето.

VII. Какви облекчения има при плащане на патентен данък?

Патентният данък се намалява в следните случаи:

  • скрито платено съдържание: 113 думи;

VIII. Кои са дейностите, облагаеми с патентен данък?

Видовете патентни дейности и границите на годишните размери на данъка са изчерпателно изброени в Приложение № 4 към закона. Такива дейности могат да бъдат например: заведения за хранене и за развлечения, места за настаняване (разполагащи с максимум 20 стаи), шивашки, обущарски, часовникарски, фризьорски и козметични услуги и др.

IX. Санкции

скрито платено съдържание: 78 думи;