Може ли да се делегира работодателска власт на трето лице?

Нина Стоева
Управляващ съдружник правни услуги в Kreston BulMar
актуална версия версия: 5 септември 2019 364 уникалност: 96.1%

Основни понятия

Определението за Работодател е дефинирано в Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. Казано накратко, работодател е този, който наема други лица, за да извършват трудова дейност под негово ръководство.

Работодател може да бъде както физическо, така и юридическо лице или друго правно образование – например сдружение, фондация и др. Отношенията между работодателя и наетите от него служители се уреждат чрез сключване на трудов договор, който има законово установено съдържание.

Чрез сключване на трудов договор се уговарят всички особености на правоотношението – в това число позицията, която служителят ще заеме, трудовото възнаграждение, което ще получава, работното време, мястото на работа и всички останали параметри по договора.

Какво е работодателска власт?

Като страна по трудовия договор, работодателят разполага с дадена му по закон работодателска власт.

  • скрито платено съдържание: 130 думи;

Кога може да се делегира работодателска власт?

Съгласно закона работодателят има право да делегира (тоест да прехвърля) част или всички свои задължения на друго лице.

скрито платено съдържание: 45 думи;

Чрез упълномощаване, работодателят може да възложи на пълномощника от негово име и за негова сметка най-малко следното:

  1. скрито платено съдържание: 17 думи;
  2. Да утвърждава и променя длъжностните характеристики в дружеството;
  3. скрито платено съдържание: 65 думи;
  4. Да получава от името на дружеството всякакви документи, които служители на дружеството депозират на вниманието на работодателя (в това число предизвестия за прекратяване и др.).
скрито платено съдържание: 65 думи;

Кога не може да се делегира работодателска власт?

скрито платено съдържание: 138 думи;

Неспазването й би могло да доведе до отмяна на наложеното наказание, съответно до отмяна на уволнението на служителя.

скрито платено съдържание: 43 думи;