Данък върху възмездно придобито имущество – недвижими имоти и МПС

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 5 август 2020 1812 уникалност: 94.1%

Данъкът е плащане към държавата или общините, срещу което те не дължат конкретна услуга, а формират бюджет, с който се посрещат обществени потребности.

скрито платено съдържание: 14 думи;

I. Кои имущества се облагат с данък върху възмездно придобито имущество?

С данък върху имуществата, придобити по възмезден начин, се облагат:

 • придобитите недвижими имоти, в т.ч. ограничените вещни права върху тях – като право на ползване, право на строеж, право на преминаване и т.н.;
скрито платено съдържание: 29 думи;

II. Кои са данъчно задължени лица?

Данъчно задължени лица са:

 • скрито платено съдържание: 30 думи;
 • Когато страните са се споразумели, че данъкът ще се дължи в някакво съотношение и от двете страни, тогава те отговарят солидарно;
 • Когато страните са се споразумели, че данъкът се дължи от продавача, тогава купувачът е гарант.

III. Как се определя данъкът върху възмездно придобито имущество?

скрито платено съдържание: 31 думи;

Придобитото имущество се оценява по следния начин:

 • скрито платено съдържание: 22 думи;
 • За превозни средства – по застрахователна стойност.

При подялба на имущество, когато притежаваният преди тази подялба идеален дял се е увеличил за сметка на някой от другите съсобственици (възмездно, или не), данъкът се изчислява върху увеличението.

IV. Какъв е размерът на данъка върху възмездно придобито имущество?

скрито платено съдържание: 28 думи;

Всяка община, чрез наредба на Общинския съвет, определя какъв да бъде размерът на данъка върху възмездно придобитото имущество в горните граници.

V. Кои лица и възмездни придобивания на имущество са освободени от плащане на данък?

Освобождават се от данък придобитите имущества от:

 • скрито платено съдържание: 24 думи;
 • национално представени организации на хора с увреждания или за хора с увреждания;
 • фондове за подпомагане на пострадали от природни бедствия, както и такива за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
 • скрито платено съдържание: 13 думи;
 • законно регистрирани вероизповедания в България – във връзка с имотите за богослужебна дейност;
 • чужди държави – във връзка с придобиване на недвижими имоти в България.
скрито платено съдържание: 35 думи;

Освободени от данъчно облагане са непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел, както и имуществата, които са придобити по реда на ЗПСК.

VI. В какъв срок и къде се декларира и внася данъкът върху възмездно придобито имущество?

По отношение на данъка върху възмездно придобито имущество важат следните правила:

 • скрито платено съдържание: 64 думи;
 • Съдии, нотариуси и други отговорни длъжностни лица правят сделка за възмездно придобиване на имущество, когато установят, че дължимият данък е платен;
 • скрито платено съдържание: 46 думи;
 • Службите по вписванията, в седемдневен срок (от деня след вписването), уведомяват съответната община за прехвърлени, учредени, изменени или прекратени вещни права върху недвижими имоти;
 • скрито платено съдържание: 18 думи;
 • Местният данък може да се заплаща на общините в брой, с дебитна/кредитна карта или с банков превод.

VII. Санкции

скрито платено съдържание: 35 думи;