Каква е нормалната продължителност на работното време при нощен труд?

Величка Алмишева
Управляващ съдружник "Правни услуги" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 1285 уникалност: 91.9%

Законодателят е дал ясни граници кога отработеното от служителя време ще се счита за нощен труд.

Съгласно КТ за нощен труд се счита времето от 22:00 до 06:00 ч., а за служители, които все още не са навършили 16 години – от 20:00 до 06:00 ч.

Когато работната седмица е 5 дни, то работното време за една седмица през нощта ще бъде с продължителност до 35 часа, а една нощна смяна следва да бъде с нормална продължителност до 7 часа.

Когато в едно дружество се полага нощен труд, работодателят е длъжен да осигури на своите служители безплатна храна, напитки, които да действат ободрително, както и други благоприятни условия, осигуряващи ефективното полагане на труд през нощта.

В КТ изчерпателно са изброени категориите лица, за които по закон нощният труд е забранен, а именно:

скрито платено съдържание: 418 думи;

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” може по всяко време да изиска от работодателя информация за броя на лицата, които полагат труд през времето, което се счита за нощен труд, отработени часове, както и какви са мерките за безопасни условия на труд, които работодателят е предприел в своето дружество.