Статия

 1. В кои случаи работодател може едностранно да промени характера на работата на свой служител?
 2. Особени случаи при определяне на данъчната основа съгласно ЗДДС
 3. Има ли право на обезщетение и отпуск поради бременност и раждане служителка, чието дете е настанено в приемно семейство?
 4. Особени случаи при определяне на данъчната основа съгласно ЗДДС
 5. Как се освобождава служител, когато на негово място трябва да бъде възстановен незаконно уволнен служител?
 6. Данъчна основа по ЗДДС
 7. Как се освобождава служител при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор?
 8. Какви са давностните срокове по задълженията?
 9. Може ли служител да отложи ползването на отпуска си за следващата година?
 10. Може ли работодател да откаже на свой служител да използва полагащия му се годишен отпуск?
 11. Възможно ли е да се прекъсне вече започнало използване на платен годишен отпуск?
 12. Зачита ли се за осигурителен стаж периодът на обучение за висше образование?
 13. Данък върху даренията
 14. Обезщетение за безработица – придобиване на право, размер, ред и срок за отпускане
 15. Трудоустрояването като елемент от основанията за прекратяване на трудово правоотношение
 16. Как работодателят законосъобразно може да удължи работното време на своите служители?
 17. Кога е налице трудова злополука, как се установява тя и какви права възникват за пострадалия?
 18. Какво е задължителното съдържание на трудовия договор?
 19. Как се извършва принудително изпълнение върху акции?
 20. Има ли разлика между понятията „място на работа“ и „работно място“?
 21. Как се получават неизплатени заплати от работодател в производство по несъстоятелност?
 22. Как се прехвърля отпускът по майчинство от майката към баща, баба или дядо?
 23. Допълнителните парични вноски като форма на финансиране на Дружество с ограничена отговорност
 24. Непреодолима сила – форсмажор
 25. Същност и форма на договора за дарение. Данъчни ефекти
 26. Защо не трябва да се начислява ДДС при префактуриране на такса „битови отпадъци“ от регистриран по ЗДДС наемодател към наемател?
 27. Какви правомощия имат служителите на местните администрации по събирането на местните данъци и такси?
 28. Характеристика на Указанията и Становищата, издавани от НАП
 29. Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето на служител – вследствие на професионална болест или трудова злополука
 30. Прихващането като способ за погасяване на две насрещни задължения
 31. Кога са налице „системни нарушения на трудовата дисциплина“?
 32. Как се глобява служител?
 33. Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?
 34. Как се връчва заповед на служител, ако той отказва да я получи?
 35. Значението на практиката на ВКС и ВАС за бизнесa