В кои случаи се уведомява НАП при промяна на трудовото правоотношение?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 1 ноември 2022 9587 уникалност: 78.2%

Работодателят е задължен да регистрира в НАП всеки нов трудов договор, който е сключен със служител. Това деклариране на трудовия договор трябва да се извърши в 3-дневен срок от датата, на която е сключен, чрез подаване на уведомление към НАП. Договорът и получената и приета справка от НАП се дават на служителя за подпис, като му се предоставя по един екземпляр. След подписването на справката, служителят има право да постъпи на работа.

При договаряне на други изменения в трудовия договор се подписва допълнително споразумение между субектите на трудовото правоотношение, като по този начин и двете страни изразяват съгласието си. Такива промени са например: продължителността на работното време; основното възнаграждение; промяна на мястото на работа; времетраенето на договора; срокът на предизвестие; допълнителните възнаграждения; отпуските и др.

В кои случаи се уведомява НАП при промяна на трудовото правоотношение?

скрито платено съдържание: 131 думи;

скрито платено съдържание: 49 думи;
скрито платено съдържание: 49 думи;

4. При промяна на работодателя

НАП също се уведомява в 10-дневен срок при промяна на работодателя (по чл.123 от КТ). Това са основанията при които е налице:

а) Сливане на предприятия – уведомление до НАП се подава от работодателя, който е приел служителите. Броят на попълнените уведомления трябва да е равен на броя на предприятията, които се сливат.

б) Вливане на едно предприятие в друго – уведомление се подава от работодателя, приел служителите.

в) Дейността на едно предприятие се разделя между две или повече предприятия – всички работодатели, приемащи служители, следва да подадат уведомления в НАП.

г) Преминаване на обособена част от едно към друго предприятие – уведомление се подава от работодателя, приел служителите.

д) Смяна собственика на едно предприятие или на обособена част от него – работодателят, който е приел служителите, подава уведомление в НАП (не се подава, когато при смяна на собственика на едно предприятие не се осъществява промяна на БУЛСТАТ/ ЕИК на търговеца или промяна на служебен номер, издаден от НАП, ако става въпрос за чуждестранно лице).

е) Сключване или прекратяване на договор, който е за отдаване на едно предприятие или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия – уведомление се подава от работодателя, приел служителите. Уведомление се подава само ако осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК на търговеца, различен от стария, по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК (служебен номер, издаден от НАП, когато става въпрос за чуждестранно лице).

ж) Промяна на правноорганизационната форма на предприятието – уведомлението до НАП се подава от новото юридическо лице и то само ако осигуряването на служителите в него се осъществява чрез ЕИК на търговеца, различен от стария, по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК (служебен номер, издаден от НАП, когато става въпрос за чуждестранно лице).

з) Преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго. Това включва и прехвърляне на материални активи. Уведомлението се подава от предприятието, на което дейността е преотстъпена или прехвърлена.

Срокът за подаването на уведомлението в НАП е 3 дни. Той се брои от датата, на която се сключва допълнителното споразумение, а не от датата, на която то влиза в сила. Уведомлението се подписва от работодателя, а приетата справка от НАП се подписва от служителя. Те се прилагат към допълнителното споразумение и се съхраняват в личното трудово досие на служителя.

Уведомленията, които не са били приети поради грешка, трябва да бъдат поправени и изпратени в тридневен срок от датата на връчването или на получаване на справката.

Във всички останали случаи, когато се променя една или няколко клаузи в сключения трудов договор, се изготвя допълнително споразумение. Не е необходимо промените да бъдат регистрирани в НАП (например при промяна на работното време, при промяна на трудовото възнаграждение и т.н.).