Данък върху наследството

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 юни 2020 3071 уникалност: 90.3%

Данъкът е плащане към държавата или общините, срещу което те не дължат конкретна услуга, а формират бюджет, с който се посрещат обществени потребности. Данъкът върху наследството е местен данък, който се внася в общинските бюджети. Той от своя страна се внася еднократно във връзка с прието наследство.

При този данък е възможно наследниците да ограничат отговорността си чрез:

 • Отказ от наследство (отнася се за цялото наследство) – веднъж направен, отказът не може да бъде оттеглен;
 • Приемане на наследство по опис.

I. Кои наследства се облагат с данък?

Имуществото, което може да се наследи, включва:

скрито платено съдържание: 49 думи;

Не подлежат на облагане с данък следните наследства:

 • наследство, което е получено от наследници по права линия (деца или внуци) или от преживял съпруг;
 • скрито платено съдържание: 9 думи;

II. Кои са данъчно задължени лица?

Задължени за облагане с този данък са:

 • имущества в страната и чужбина на български граждани, които са наследени (по закон или завещание);
 • имущества на територията на България на граждани, които са в чужбина.

Данъчните декларации за този данък се подават от лицата, които имат задължение да го подават, или от техни представители или пълномощници, по образци, одобрени от министъра на финансите. 

III. Как се определя данъкът върху наследството?

скрито платено съдържание: 19 думи;

Наследеното имущество се оценява по следния начин:

 • недвижимите имоти на територията на страната – те се оценяват по данъчната оценка от общината. Ако имотите се намират на територията на друга държава, те се оценяват отново по данъчната им стойност, но тази, която е посочена в документ, който следва да бъде издаден от компетентен служител на съответната държава;
 • чуждестранна валута – по курса на Българската народна банка;
 • благородни метали – по курса на Българската народна банка;
 • ценни книжа – по определената им пазарна стойност;
 • скрито платено съдържание: 18 думи;

IV. Какъв е размерът на данъка върху наследството?

Данъкът върху наследството се определя с наредба от общината, одобрена от Общинския съвет в съответните граници:

 • за дял над 250 000 лв. размерът е от 3,3% до 6,6% от оценката (стойността) на наследеното имущество;
 • за дял над 250 000 лв., при условие че наследниците са роднини по съребрена линия, размерът е от 0,4% до 0,8% от оценката (стойността) на наследеното имущество.

V. Кои лица са освободени от плащане на данък върху наследството?

Освободени от облагане лица и имущество с този данък са:

 • загиналите в служба на страната;
 • държавата и общините;
 • Българският Червен кръст;
 • законно регистрираните вероизповедания;
 • читалищата, сдруженията и фондациите;
 • скрито платено съдържание: 74 думи;

VI. Какви облекчения има за данъка върху наследството?

В случай че наследодателят е получил по наследство недвижимо имущество, в наследствената маса за наследниците му след смъртта се включва оценката на това имущество при следните хипотези:

 • 40% – когато то е наследено до 1 г. преди смъртта на наследодателя;
 • 50% – когато то е наследено до 2 г. преди смъртта на наследодателя;
 • 60% – когато то е наследено до 3 г. преди смъртта на наследодателя;
 • 100% – когато то е наследено преди повече от 3 г. преди смъртта на наследодателя.

Съгласно Закона за наследството се определя дял на съответните наследници от наследствената маса, която е облагаема. Под формата на облекчение от актива й могат да се приспадат:

 • задължения на наследодателя, ако има такива към момента на откриване на наследеното имущество;
 • скрито платено съдържание: 26 думи;
 • други облекчения.

VII. Как се плащат или прехвърлят застраховки, ценни книжа и депозити на наследници?

 • скрито платено съдържание: 37 думи;

Същите са условията за изплащане на наследниците и при прехвърляне на поименни акции и други ценни книжа.

VIII. Кога се декларира данъкът върху наследството?

Декларирането на данъка се извършва от задължените лица в следните срокове:

 • до 6 месеца – при откриване на наследство;
скрито платено съдържание: 98 думи;

При подаване на декларацията, задължените лица трябва да посочат наследеното имущество – от значение са вида на имота, оценката и неговото местонахождение.

IX. Кога се внася данъкът върху наследството?

Всеки наследник получава известие за дължимия размер на данъка. Той трябва да бъде платен в рамките на 2 месеца от получаване на известието (съобщението). Плащането следва да се извърши в общината по последно местожителство на наследодателя.

скрито платено съдържание: 44 думи;

.

Местният данък може да се заплаща на общините в брой или с банков превод.

X. Санкции

скрито платено съдържание: 77 думи;