От кой момент влиза в сила решението за избор на нов член на Съвета на директорите?

актуална версия версия: 14 май 2020 1261 уникалност: 92.1%

Според Търговския закон Общото събрание е компетентният орган, който избира или освобождава членове на Съвета на директорите. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако не бъдат отложени.

Изключения обаче има при взимането на решения в следните случаи:

  • Допълване или изменение на устава;
  • Прекратяване или преобразуване на дружеството;
  • Увеличаване и намаляване на капитала;
  • Назначаване на ликвидатори;
  • При избор или освобождаване на член на Съвета на директорите.
скрито платено съдържание: 95 думи;

Като приложения към заявлението се представят следните документи, необходими за вписване на промяната:

  • Протокол от решенията на Общото събрание;
  • Списък с присъствалите на Общото събрание;
  • Декларациите, посочени по чл. 234 от ТЗ;
  • Декларация относно истинността на заявените обстоятелства;
  • Документ за внесена държавна такса.