Протокол за Проведено Съгласуване относно Въвеждане на Непълно Работно Време поради Намаляване Обема на Работа

актуално 1 декември 2022 369 уникалност: 100%

Формуляр

Работодател

наименование_______________
ЕИК:_______________

ПРОТОКОЛ

за проведено съгласуване относно въвеждане на непълно работно време поради намаляване обема на работа

Днес, 00.00.0000 г., в гр. _______________ беше проведена среща между:

1. Работодател

наименование_______________
ЕИК:_______________

2. Представители на синдикалните организации в предприятието, а именно:

______________________________
______________________________
______________________________

3. Представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ, а именно:

______________________________
______________________________
______________________________
скрито платено съдържание: 30 думи;
1.______________________________
2.______________________________
скрито платено съдържание: 22 думи;
1.______________________________
2.______________________________
скрито платено съдържание: 53 думи;

За работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________

Представители на синдикалните организации:

имена:_______________
подпис:_______________

Представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ:

имена:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Протоколът за проведено съгласуване относно въвеждане на непълно работно време поради намаляване обема на работа е документ, с който се удостоверява, че работодателят е провел изискваното по закон предварително съгласуване с посочените представители преди въвеждане на непълното работно време.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 191 думи;

В по-новата съдебна практика се приема, че съгласуване не е равнозначно на съгласие и липсата на съгласие от съответните представители за въвеждане на непълно работно време поради намаляване на обема на работа не е пречка работодателят да упражни предоставеното му от закона субективно право едностранно да установи непълно работно време. По този начин ще се постигне и целта на закона – при намаляване обема на работа в едно предприятие да бъдат запазени работните места, а неблагоприятните икономически последици да бъдат отчасти поети от работниците и служителите.

Намаляването на обема на работата следва да може да бъде доказано документално със справки за поръчки, отчети за продажби или други счетоводни документи.

Непълното работно време не може да бъде установено за период, по-дълъг от три месеца в рамките на една календарна година.

Форма на Документа

Задължително е протоколът за проведено съгласуване с представителите на работниците и служителите и на синдикалните организации в предприятието да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на протокола не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на издаване на протокола;
 • Дата и място на провеждане на съгласуването;
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • управител.
 • Имена на представителите на синдикалните организации в предприятието;
 • Имена на представителите на работниците и служителите;
 • Причините, поради които на работодателя се налага да въведе непълно работно време;
 • Предложения, направени от страна на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите;
 • Съгласуване на въвеждането на непълно работно време за определен период;
 • Период, за който се въвежда непълното работно време;
 • Подпис на лицето, което представлява работодателя, подписи на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Препоръчително е в съдържанието на протокола да бъдат изложени фактите, въз основа на които работодателят е преценил, че е налице намаляване на обема на работа. Например могат да се посочат отчетите, които работодателят е представил за разглеждане и от които е видно настъпилото намаляване на обема от работа, както и мерките, които работодателят е предприел, за да се възстанови обемът на работа занапред.

В протокола могат да се впишат позициите и предложенията, които представителите на работниците и служителите и представителите на синдикалните организации са направили по време на консултациите и как се е развила дискусията по тях.

Изменения на Документа

Не се допускат изменения на документа.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 142 думи;

Основано на:

чл.7, ал.2; чл.138а, ал.1 от КТ

чл.9 от НРВПО