Командировка в Страната

Вера Русинова
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 22 ноември 2020 11398 уникалност: 79%

Формуляр

организация:

ЕИК

ЗАПОВЕД за Командировка в Страната

от ___.___.______ г.

Съгласно Кодекса на труда и Наредбата за командировките в страната, КОМАНДИРОВАМ:

служител:

        

длъжност:

        

до насел. място:

в организация:

със задача:

за дните:

            от ___.___.______ г. включително                              до ___.___.______ г. включително

командировката

е с право на:

            1. Дневни пари по ____ лева на ден;

            2. Квартирни пари съгласно тарифата на приемащия хотел.

да се пътува със:

            Разходите за командировката са за сметка на изпращащата/приемащата страна.

            В тридневен срок от завръщането си служителят да докладва писмено за резултата от командировката и да представи разходите за пътни и квартирни пари.

ръководител:

        

подпис:

длъжност:

        

организация 1:

организация 2:

пристигнал:

подпис и печат:

пристигнал:

подпис и печат:

отпътувал:

отпътувал:

организация 3:

организация 4:

пристигнал:

подпис и печат:

пристигнал:

подпис и печат:

отпътувал:

отпътувал:

ДОКЛАД за извършената работа от командирования служител:

дата и подпис на служителя

СМЕТКА за полагащите се на командирования пътни, дневни и квартирни пари:

опис и обосноваване на пътни, дневни и квартирни

сума

1

2

3

4

5

всичко:

получен аванс за командировката:

остатък за изплащане/възстановяване:

Командированият е приложил общо ____ броя разходооправдателни документи.

одобрил:

подпис:

дата:

длъжност:

Забележка: Полетата, които се попълват преди отпътуването на командирования, могат да се попълнят на компютър, а всички след това – на ръка.Предназначение

Заповедта за командироване на служители в страната е документ, с който предприятие изпраща свои служители в друго населено място с цел да се изпълни определена задача, при определени условия, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Наредбата за командировките в страната.

Задължителни реквизити на Заповедта за командироване

Задължителните реквизити в Заповедта за една командировка са, както следва:

 • наименование на документа – Заповед за командироване;
 • три имена и длъжност на командированото лице;
 • място на командироването;
 • задача, за която лицето се командирова

  - описва се каква е работата, която трябва да извърши командированото лице;
 • скрито платено съдържание: 261 думи;

Незадължителни реквизити на Заповедта за командироване

Това могат да бъдат други обстоятелства, които са свързани с конкретните условия на командировката.

Лица, които могат да се командироват

Лицата, които едно предприятие може да изпрати в командировка, са, както следва:

 • служители;
 • управители;
 • самоосигуряващи се лица, полагащи личен труд в собствените си дружества;
 • работник или служител от друго предприятие – тази хипотеза е възможна само с писмено съгласие между трите страни – служител, работодател на служителя и командироващ.

Кой издава Заповедта за командировка

Заповедта за командировка може да бъде издадена от управител, пряк ръководител или от упълномощено от управителя лице.

В какъв срок се издава Заповедта за командироване

Командировката се извършва на база на Заповедта за командироване, като датата на заповедта трябва да бъде преди деня на започване на командировката или, по изключение, в деня на командировката.

скрито платено съдържание: 46 думи;

Пътни пари

На командирования служител трябва да се изплати в пълен размер разходът за отиване до мястото на командироване и обратно, както и разноските за транспорт в рамките на населеното място, на чиято територия се осъществява командировката.

За пътуване със самолет, влак, автобус или личен автомобил се полага пълно покриване на направените разходи за транспорт.

скрито платено съдържание: 156 думи;

Дневни пари

С дневните пари се осигуряват средства за храна и други разходи, които могат да възникнат за командированото лице по време на служебното пътуване. За тяхното изразходване лицето не дължи отчет.

В общия случай, когато командированият остава да нощува в населеното място на приемащото предприятие, дневните пари трябва да са в размер на минимум 20 лв.

На командирован, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място, но без нощуване, се изплащат дневни пари в размер на 10 лв.

скрито платено съдържание: 187 думи;

Квартирни пари

На командирования се полагат квартирни пари за нощуване в мястото на командировката, които са в размер на действително платените (вкл. за данъци и такси). Отчитането се случва срещу представен документ, издаден по установения ред.

скрито платено съдържание: 17 думи;

Отчет за извършените разходи

В срок до 3 дни от завръщането си командированият трябва да представи на своя работодател отчет за извършените разходи. На базата на този отчет ще се възстановят парите, заплатени лично от него, или ще се отчете даденият му служебен аванс – в т.ч. ще върне остатъка или ще му бъде доплатен недостигът.

скрито платено съдържание: 54 думи;

Счетоводно отчитане на разходите за командировка

Разходът за командировката се отчита аналитично по съответната разходна сметка. Обикновено се използва сметка Други разходи – с аналитичност „Пътни, дневни и квартирни“.

скрито платено съдържание: 99 думи;

Данъчно третиране на разходите за командировка

скрито платено съдържание: 21 думи;