Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Работодателя

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 14 януари 2022 2558 уникалност: 100%

Формуляр

От Работодател

наименование:_______________
ЕИК:_______________
управител:_______________

Предложение

за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

до

служител:_______________
ЕГН/ ЛНЧ:_______________
длъжност:_______________

Уважаеми г-н / Уважаема г-жо

скрито платено съдържание: 56 думи;

За работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________
дата:_______________
подпис:_______________

Получил екземпляр от предложението:

служител:_______________
 (собственоръчно написани имена)
дата на връчване:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Предложението за прекратяване на трудовия договор, отправено от работодателя, е документ, с който работодателят предлага на служителя да прекратят трудовото правоотношение помежду им от определена дата, по взаимно съгласие.

Обща Информация

След като получи предложението на работодателя за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, служителят има 7-дневен срок, в който да му отговори писмено дали приема предложението, или не. В случай че служителят не отговори на работодателя в горния срок, се счита, че предложението не е прието.

скрито платено съдържание: 76 думи;

Най-често в практиката страните се споразумяват устно и след това оформят всички документи за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие.

Форма на Документа

Работодателят следва да отправи предложение до служителя за прекратяване на трудовия договор задължително в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на предложението не е изрично регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Основание за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие (чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ);
 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • скрито платено съдържание: 71 думи;

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Няма.

Изменения на Документа

Веднъж отправено до служителя, предложението не може да се променя – то би могло да бъде оттеглено с ново изявление, отправено от работодателя до служителя.

Възможно е, в случай на подписване на споразумение между служителя и работодателя, датата на прекратяване на договора по взаимно съгласие да бъде променена на по-ранна или по-късна от тази, посочена в предложението.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 74 думи;

Основано на:

 • чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ
 • чл. 54б, ал. 3 от КСО