Новина

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. БНБ: Банките трябва да запазят като резерв пълния обем на печалбата за 2020 г.
  Мярката е във връзка с несигурната икономическа обстановка и потенциалните рискове пред кредитния портфейл на банките
 2. София с двойно по-висок брутен продукт на човек спрямо Варна
  Според данни на НСИ за брутния вътрешен продукт по региони, столицата е на първо място и по индустрия
 3. Възможност за връщане на платените данъци на работещите в чужбина
  Необходими са бележки за получените възнаграждения и удържаните налози
 4. Над 28 000 българи, завърнали се от чужбина, са потърсили работа у нас през 2020 г.
  Според доклад на Европейския съвет за външна политика пандемията е върнала в България над 120 000 емигранти
 5. Нагласите на бизнеса за следващите месеци са положителни
  Не се очаква покачване на цените у нас през следващите месеци
 6. Рязък спад на средствата, превеждани от българи в чужбина
  Данните на БНБ сочат срив в размер на 800 млн. евро
 7. НАП изплати 31 млн. лева на дружества по мярката за подкрепа с оборотен капитал
  Над 30% от кандидатствалите по мярката са получили по сметките си безвъзмездна финансова помощ
 8. Всяка онлайн продажба ще се регистрира в НАП, преди да се потвърди към клиента
  Идеята е при онлайн търговията касовите апарати да бъдат премахнати, а данните за оборота да бъдат изпращани от софтуера на електронния магазин директно до НАП
 9. След намеса на Инспекцията по труда са изплатени над 5,5 млн. лева през 2020 г.
  Сумата на установените забавени възнаграждения е намаляла с 38% спрямо 2019 г.
 10. Частни фондове възразяват срещу промени в КСО
  Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване са на мнение, че ако тези предложения бъдат приети, ще бъдат ощетени над 3 млн. души
 11. Подаването на декларации образец №1, №3, №5 и №6 ще е възможно от края на седмицата
  Причината е промяна в подзаконова нормативна уредба
 12. НОИ: Заявките за онлайн достъп до услуги през 2020 г. са над 13 млн.
  Това е ръст с 11% спрямо 2019 г.
 13. Бюджетното салдо към края на 2020 г. е отрицателно – 3,551 млрд. лева, или 3% от БВП
  Данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлизат на 35 848,4 млн. лева
 14. Средните цени на производителите за износ намаляват, а за вътрешен пазар се увеличават
  Такава е ситуацията в секторите, занимаващи се с лекарства и текстил
 15. Евростат отчете 4,8% безработица в България през декември 2020 г.
  През същия период безработицата в ЕС е 7,5%, а в еврозоната – 8,3%
 16. МВФ прогнозира икономически ръст за България
  Според Фонда безработицата у нас ще намалее
 17. КЗК разширява обхвата на публичния си електронен регистър
  Ще бъде създадена възможност за електронно подаване на искане за образуване на производство, за уведомление за концентрация между предприятия, както и допълнителни административни услуги онлайн
 18. Ръст на приходите от данъци през 2020 г.
  Внесени са с 570 млн. лева повече в хазната
 19. България с най-голям спад на новорегистрирани компании в ЕС
  Данни на Евростат сочат, че спадът на новорегистрираните бизнеси у нас е с 18,3% през третото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.
 20. ВКС прие тълкувателно решение, свързано с прекратяване на трудов договор поради липса на образование, квалификация или качества
  ВКС даде разрешение на въпроси, касаещи различни хипотези на уволнение от работодател
 21. НОИ е преизчислил служебно 260 000 пенсии от общо 300 000 през 2020 г.
  От тази година преизчисляването на трудовите пенсии с осигурителния стаж, придобит след пенсиониране, се извършва само по служебен ред
 22. Основни пропуски при подаване на документи за държавни помощи
  Сред най-честите грешки са липса на ЕГН и подпис
 23. Нов законопроект предвижда въвеждане на европейските изисквания в областта на концесиите
  Отпада концесията за ползване, въвеждат се два вида концесии – над и под европейския праг, и се допуска използването на електронни фактури
 24. ИПИ публикува анализ за икономическото развитие на областите в Северна България
  Данните от доклада на ИПИ издигат Варна като областта с най-голяма икономика в Северна България
 25. Предлагат се промени в редица закони чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
  Част от измененията включват удължаване срока за данъчни облекчения на земеделските стопани, приравняване дохода на доброволните приемни семейства с този на родителите, както и прецизиране на разпоредби в Закона за хазарта
 26. По-високите цени на таксиметровите превози са обнародвани в Държавен вестник
  Първоначалната такса ще бъде от два до три пъти по-висока от минималната цена за един километър пробег
 27. МС предлага промени в Наредбата за заплатите в държавната администрация
  Чрез тях се цели преодоляване на несъразмерността при възнагражденията на служителите
 28. Какво най-често работят пенсионерите?
  Над 14% от пенсионерите в България продължават да работят и след като придобият право на пенсия
 29. Предложение за създаване на Гаранционен фонд в туризма
  Туроператорите вече могат да кандидатстват за държавната помощ от 51 млн. лв.
 30. При командироване на служител работодателят ще заплаща PCR теста
  Това е регламентирано чрез промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
 31. На каква възраст се отпускат пенсии за старост в Европа?
  България попада на челните места в ЕС по изискуема възраст за придобиване на този вид пенсия
 32. Предлага се въвеждане на еднолично адвокатско дружество
  Приложимият данъчен режим ще е по ЗКПО
 33. МС внесе нов законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
  Проверките на частни помещения, както и приоритизирането на производства, са част от новите правомощия на Комисията за защита на конкуренцията
 34. Държавата е събрала 6,340 млрд. лв. от осигурителни вноски през 2020 г.
  Това е ръст със 140 млн. лева спрямо събраното през 2019 г.
 35. 102 млн. лева от концесии са постъпили в Сребърния фонд през 2020 г.
  В края на януари във фонда има 3,306 млрд. лева, или с 14 млн. лева повече спрямо декември 2020 г.
 36. Безвъзмездна помощ в размер на 312,5 млрд. евро за страните от ЕС
  Сумите няма да надвишават 6,8% от БВП на съответната държава
 37. Парите в обращение достигнаха 21,241 млрд. лева
  Според данни на БНБ за една година ръстът е с 11,2%, или с 2,136 млрд. лева
 38. ВАдС поиска установяване на противоконституционността на разпоредба от последното изменение на ЗЗД
  КС образува конституционно дело във връзка с обратното действие на абсолютната давност
 39. КС ще проверява противоречат ли на Конституцията разпоредби от ЗМИП
  Искането е направено от Висшия адвокатски съвет (ВАдС)
 40. Декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ вече се подава до 30 юни
  Промените са в сила от 01 януари 2021 г.
 41. Предлагат нови промени в Кодекса за социално осигуряване
  Втората пенсия да може да бъде намалявана, ако продължителността на живота надвиши натрупаните средства
 42. Минималните заплати в Европейския съюз
  В източната част на ЕС месечната заплата е под 700 евро, а в северозападната част – над 1 500 евро
 43. Нагласите на потребителите според НСИ
  Очакванията са инфлацията да се увеличи
 44. Вноската на България в бюджета на ЕС се е увеличила с 65 млн. евро
  През 2021 г. България ще внесе 1,46 млрд. лева
 45. Предложение: До 90 дни неплатен отпуск да се зачитат за стаж заради COVID-19
  Това предлагат депутати от ГЕРБ с поправките в Закона за извънредното положение
 46. Българи държат около 1 млрд. лева в Люксембург
  Средствата в данъчното убежище са на 250 дружества
 47. 698 100 са здравно неосигурените лица в България
  С над 170 000 са се увеличили здравно неосигурените българи през 2020 г.
 48. НСИ: Заплатите нарастват
  На първо място по увеличение е Стара Загора
 49. PCR тестовете вече ще са за сметка на командироващото ведомство или предприятие
  Това предвижда допълнение в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
 50. Мъжете в България получават с 23% по-висока пенсия от жените
  Разликата в пенсиите в България е под средната за ЕС, която е 29% в полза на мъжете
абонамент