Новина

 1. Промишленото производство намалява с 1,1% в ЕС и в еврозоната на месечна база през юли 2023 г.
  На годишна база спада с 2,4% в ЕС и с 2,2% в еврозоната
 2. По предварителни данни: Износът на стоки от България за ЕС намалява с 5,4% на годишна база през периода януари – юни 2023 г.
  Вносът се увеличава с 1%
 3. Вносът и износът на България със съществен ръст през 2022 г.
  Данните са на НСИ
 4. Такса „битови отпадъци“ ще се изчислява на база генериран обем от 2025 г.
  НСИ и НСОРБ подписаха рамково споразумение
 5. НС задължи административните органи да предоставят електронни услуги с намалена такса
  Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронното управление
 6. Средният осигурителен доход за юли 2023 г. е 1 416,53 лева
  Данните са на НОИ
 7. Близо 13 400 безработни лица с увреждания са започнали работа по линия на ОПРЧР 2014 – 2020
  Работодателите могат да получат финансови стимули в размер на шест минимални работни заплати
 8. ЕК: Икономическият растеж на страните от ЕС се забавя през 2023 г.
  Публикувана е междинната лятна прогноза на ЕК
 9. ЕС е отбелязал излишък от 175 милиарда евро при търговията с услуги през 2022 г.
  Това е най-високата стойност за последните десет години
 10. Парламентът прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
  Народните представители приеха срокът за предложения между двете четения да бъде пет дни
 11. Над 802 млн. лева са прехвърлени между частните пенсионни фондове от началото на 2023 г.
  Данните са на КФН
 12. Оборотът в търговията на дребно запазва нивото си от предходния месец през юли 2023 г.
  На годишна база е отбелязан ръст
 13. Строителната продукция в страната остава без изменение на месечна база през юли 2023 г.
  На годишна база е отбелязан спад
 14. Индексът на промишленото производство спада с 1,3% на месечна база през юли 2023 г.
  Намаление е регистрирано и на годишна база
 15. Ръст на заетостта с 0,1% в ЕС и с 0,2% в еврозоната през второто тримесечие на 2023 г.
  Данните са на месечна база
 16. БВП остава стабилен в ЕС и нараства с 0,1% в еврозоната през второто тримесечие на 2023 г.
  Данните на „Евростат“ са сезонно коригирани
 17. БВП на един зает в България се увеличава с 1,7% през второто тримесечие на 2023 г.
  Заетите лица в икономиката са над 3,5 милиона
 18. БВП на България с ръст през второто тримесечие на 2023 г.
  Данните са НСИ са сезонно изгладени
 19. Обемът на търговията на дребно намалява с 0,2% в еврозоната и с 0,3% в ЕС през юли 2023 г.
  Данните са на „Евростат“
 20. Цените на производител в промишлеността се понижават с 0,6% в ЕС и с 0,5% в еврозоната на месечна база през юли 2023 г.
  На годишна база намаляват с 6,6% в ЕС и 7,6% в еврозоната
 21. НАП вписа автоматично новия минимален осигурителен доход на 4 000 самоосигуряващи се
  От 1 август 2023 г. минималният месечен размер на осигурителния доход бе променен
 22. Над 400 родители са успели да се върнат на работа или са си намерили нова благодарение на мярката „Родители в заетост“ по ПРЧР
  Мярката е с бюджет от 24 млн. лева и се изпълнява от Агенцията по заетостта
 23. Представителството на ЕК у нас започва информационна кампания за приемането на еврото
  Кампанията ще представи десет видеоклипа по ключови теми, свързани с новите пари
 24. Агенцията по вписванията напомня: Годишни финансови отчети за 2022 г. се подават до 30 септември
  За обявяване на годишен финансов отчет не се заплаща държавна такса
 25. Нов проект за изменение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
  С измененията ще се постигне пълно съответствие с разпоредбите на закона
 26. Правителството предлага минималната работна заплата да стане 933 лева от 1 януари 2024 г.
  Проектът е публикуван на портала за обществени консултации
 27. Над 120 млн. лева са предоставени за запазване на заетостта и създаване на нови работни места в Североизточна България
  Със средствата са били подпомогнати близо 4 400 работодатели
 28. По предварителни данни: Годишната инфлация в еврозоната е на ниво от 5,3% през август 2023 г.
  В сравнение с юли тя остава на същото равнище
 29. Броят на българите, осигурени във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, се увеличава през 2022 г.
  Данните са на НСИ
 30. Нивото на безработицата в ЕС е 5,9% през юли 2023 г.
  В еврозоната тя е 6,4%
 31. Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в България възлизат на 29 251 млн. евро към 31.12.2022 г.
  Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността
 32. Над 34 млн. лeва по Плана за възстановяване и устойчивост ще получат 12 иновативни компании с печат от Европейската комисия за високи постижения
  Общият бюджет на мярката „Подкрепа за иновативни предприятия, отличени с „Печат за високи постижения“ е 118 млн. лева
 33. Общият индекс на цените на производител в промишлеността се увеличава с 0,5% на месечна база през юли 2023 г.
  На годишна база намалява с 13,7%
 34. НСИ представи данни за бизнес климата в България през август 2023 г.
  Общият показател на бизнес климата намалява с 1 пункт
 35. Търговският баланс на ЕС е на излишък от 1 милиард евро през второто тримесечие на 2023 г.
  През периода износът е намалял с 2%, а вносът – с 3,5%
 36. Повече от половината младежи, включени в мярката „Младежка заетост“, остават на постоянна работа
  Проектът се реализира от Агенцията по заетостта и е с бюджет от 161,3 млн. лева
 37. S&P Global Ratings потвърди инвестиционния рейтинг на София
  Рейтингът на общината е без прекъсване на инвестиционно равнище от 2010 г.
 38. НСИ с данни за оборотите в сферата на услугите през второто тримесечие на 2023 г.
  В някои сектори е регистриран съществен ръст
 39. 78% от домакинствата без промяна в доходите през второто тримесечие на 2023 г.
  Увеличение на доходите са посочили 16,2% от хората
 40. Над 54 000 деца и семействата им са получили подкрепа с услуги за ранно детско развитие по ОПРЧР 2014 – 2020
  Услугите за ранно детско развитие са насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители
 41. Над 2,5 млрд. лева е проектобюджетът на Столична община за 2023 г.
  Средствата за инвестиции са 670,4 млн. лева
 42. СЕС ще отговори на въпроса в кои случаи Агенцията по вписванията дължи обезщетение за незаличени лични данни в Търговския регистър
  ВАС установява, че има редица дела пред административните съдилища за обезщетения за публикувани в Търговския регистър лични данни, и в резултат на това отправя преюдициално запитване до СЕС
 43. ИПИ: Образованието е ключът към равнопоставеността на половете на пазара на труда
  Докато през 2000 г. възнагражденията на жените са с близо 25% по-ниски от тези на мъжете, през 2021 г. разликата е под 18%
 44. НАП подпомага превенцията и противодействието на изпирането на пари в хазарта
  В приходната агенция е сформиран нов отдел
 45. Строителната продукция намалява с 0,6% в ЕС и с 1% в еврозоната на месечна база през юни 2023 г.
  На годишна база в ЕС остава без промяна, а в еврозоната намалява с 0,3%
 46. Годишна инфлация спада до 5,3% в еврозоната и до 6,1% в ЕС през юли 2023 г.
  Понижение на инфлацията и в двете зони е отчетено и на месечна база
 47. 4,6% е коефициентът на безработица в България през второто тримесечие на 2023 г.
  Данните са на НСИ
 48. Промени в Кодекса на труда относно работата от разстояние предлага МТСП
  Те касаят и по-широкото внедряване на т.нар. изкуствен интелект
 49. Около 320 000 семейства с деца от уязвими групи ще получат еднократна добавка от 148,35 лева за направени разходи за отопление
  Домакинствата вече са идентифицирани и не е необходимо да кандидатстват със заявления
 50. ЕС е с излишък от 24,6 милиарда евро при международната търговия със стоки през юни 2023 г.
  Еврозоната е с излишък от 23 милиарда евро