Новина

 1. Кои държави в ЕС са били с най-висок разполагаем доход през 2022 г.?
  Данните са на „Евростат“
 2. 6% е безработица в ЕС през септември 2023 г.
  В еврозоната нивото е 6,5%
 3. Общият показател на доверие на потребителите в страната нараства през октомври 2023 г.
  Според оценките на потребителите се наблюдава известна положителна промяна в общата икономическа ситуация
 4. МИР отвори за кандидатстване процедура за близо 300 млн. лева за внедряване на иновации в бизнеса
  Съфинансирането ще бъде от 20 до 50%
 5. България заема 16-а позиция в Европейския съюз по политиките за равенството между половете през 2023 г.
  В управителните и надзорните съвети в България жените са 19%, а мъжете – 81%
 6. Обявиха праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2024 г.
  Заповедта е обнародвана в бр. 91 на Държавен вестник от 31 октомври 2023 г.
 7. МС одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството
  Така България транспонира евродиректива за оповестяване на информация за данъка върху доходите от страна на някои предприятия и клонове
 8. 526 лева ще бъде линията на бедност в България за 2024 г.
  Решението е на Министерския съвет
 9. Съотношението данъци и социални вноски към БВП намалява в ЕС през 2022 г.
  В България е отбелязан ръст
 10. Годишната инфлация в еврозоната се очаква да бъде 2,9% през октомври 2023 г.
  Налице е спад спрямо 4,3% през септември
 11. По предварителна оценка: БВП в ЕС се повишава с 0,1% през третото тримесечие на 2023 г.
  В еврозоната намалява с 0,1%
 12. Реалният БВП се е повишил с 0,4% през второто тримесечие на 2023 г. спрямо предходното
  БНБ представи данни за развитието на българската икономика
 13. Общият индекс на цените на производител в промишлеността се увеличава с 1,6% на месечна база през септември 2023 г.
  Данните са на НСИ
 14. НСИ представи данни за бизнес климата в България през октомври 2023 г.
  Той намалява с 2,7 пункта на месечна база
 15. Реалният доход на домакинствата на глава от населението нараства както в еврозоната, така и в ЕС през второто тримесечие на 2023 г.
  Реалното потребление на домакинствата на глава от населението намалява
 16. МС предлага линията на бедност да бъде 526 лева през 2024 г.
  Новият размер е с 22 лева по-висок от размера ѝ през настоящата година
 17. Обнародвана е промяна в образеца на декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП
  Тя се прилага към заявленията за вписване на обстоятелства относно действителни собственици
 18. ЕК: Събираемостта на ДДС в ЕС и България расте през 2021 г.
  В България не са били събрани 678 млн. лева от налога
 19. Заетостта в ЕС достига исторически връх през 2022 г.
  Забелязват се обаче значителни разлики между различните региони
 20. Кой е центърът с най-високо равнище на икономическо развитие в България?
  Данните са от анализ на ИПИ
 21. КНСБ: Нетният месечен доход, необходим за издръжка на един работещ, е 1 427 лева през последното тримесечие на 2023 г.
  Общата стойност за тричленно семейство е 2 568 лева
 22. БВП на един зает в България се увеличава с 4,3% през 2022 г.
  Заетите лица в икономиката са 3 446,7 хил.
 23. БВП на България възлиза на 167,809 млрд. лева през 2022 г.
  Реалният растеж на БВП е 3,9% спрямо 2021 г.
 24. Министерският съвет одобри Доклад за равнопоставеността между жените и мъжете за 2022 г.
  Документът отразява резултатите от изпълнението на политиките в пет приоритетни области
 25. Строителната продукция намалява с 0,7% в ЕС и с 1,1% в еврозоната на месечна база през август 2023 г.
  На годишна база в ЕС се повишава с 0,2%, а в еврозоната намалява с 0,1%
 26. Годишната инфлация в ЕС е на ниво от 4,9% през септември 2023 г.
  В еврозоната е на равнище от 4,3%
 27. Вносът и износът на България със спад през август 2023 г.
  Търговският баланс е отрицателен
 28. АЗ: За около година бюрата по труда са активирали 44 680 неактивни лица
  От тях 26,7% никога не са работили
 29. НОИ: Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст достигна 909 лева
  Той е с 1,49 лева по-висок от този за август
 30. Равнището на регистрираната безработица в страната е 5,3% през септември 2023 г.
  То остава без промяна спрямо август
 31. ЕС регистрира излишък от 1,4 млрд. евро при международната търговия със стоки през август 2023 г.
  В еврозоната той е 6,7 млрд. евро
 32. 6,3% е годишната инфлация в България през септември 2023 г.
  Месечната е -0,1%
 33. Ръст с 50% на средствата за стартиране на собствен бизнес на хора с увреждания предлага МТСП
  Досега сумата беше 20 000 лева
 34. Безработицата в ОИСР е на ниво от 4,8% през август 2023 г.
  Безработицата сред младите хора (на възраст от 15 до 24 години) остава на равнище от 10,5%
 35. Промишленото производство нараства на месечна база с 0,6% както в ЕС, така и в еврозоната през август 2023 г.
  На годишна база намалява с 4,4% в ЕС и с 5,1% в еврозоната
 36. НСИ с данни за търговията със стоки на България с ЕС през периода януари – юли 2023 г.
  Външнотърговското салдо е отрицателно
 37. НАП: Бизнесът подава автоматизирано осигурителни декларации
  Електронната услуга беше внедрена през май
 38. Минималната работна заплата в България става 933 лева от 1 януари 2024 г.
  Размерът ѝ се повишава с 19,6%
 39. Министерският съвет предлага промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
  Измененията са качени за обществено обсъждане
 40. МВФ: Рисковете пред световната икономика са по-балансирани, отколкото през пролетта
  През 2023 г. Фондът предвижда световната икономика да нарасне с 3%
 41. МВФ повиши прогнозата си за икономическия растеж на България през 2023 г.
  Фондът обаче понижи оценката за догодина
 42. Оборотът в търговията на дребно запазва нивото от предходния месец през август 2023 г.
  На годишна база също е без изменение
 43. Строителната продукция в България с ръст от 0,3% на месечна база през август 2023 г.
  Данните са на НСИ
 44. Индексът на промишленото производство нараства с 1,3% на месечна база през август 2023 г.
  На годишна база намалява с 9,7%
 45. Средният осигурителен доход за август 2023 г. е 1 431,68 лева
  Данните са на НОИ
 46. Националният съвет за тристранно сътрудничество прие проект на МТСП за промени в Кодекса на труда
  Тристранният съвет обсъди и предложението за промяна на минималната работна заплата
 47. Световната банка леко понижи оценката си за растежа на икономиката на България за 2023 г.
  Инфлацията у нас ще продължи да намалява, но ще остане висока
 48. Близо 900 български компании са кандидатствали по мярката за кръгова икономика от НПВУ
  Поисканата подкрепа за създаване на екологични производства е общо над 345 млн. лева
 49. 80 млн. висококвалифицирани работници е имало в ЕС през 2022 г.
  Това се равнява на около 44,2% от общия брой заети лица между 25 и 64 години
 50. Цените на производител в промишлеността се повишават на месечна база с 0,5% в ЕС и с 0,6% в еврозоната през август 2023 г.
  На годишна база намаляват с 10,5% в ЕС и с 11,5% в еврозоната