Новина

 1. Средната пенсия в България ще достигне 725 лева след преизчисляването от 1 октомври 2022 г.
  Предвижда се от 1 октомври малко над 700 000 пенсионери да получат по-висока пенсия
 2. 50,3% годишен ръст на производствените цени в България през август 2022 г.
  Най-голямо увеличение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 130,6%
 3. БНБ вдига антицикличния капиталов буфер за рискови заеми на 2% от октомври 2023 г.
  От всеки заем, който е оценен като рисков, банките ще заделят резерв от 2% за покриване на евентуални загуби, ако той спре да се обслужва
 4. Средният разполагаем доход на домакинствата в ЕС се е увеличил с 3,6% през 2021 г.
  Доходът от заетост бележи рязък ръст при всички групи от населението, а коефициентът на риск от бедност е стабилен
 5. Бизнес климатът в България се подобрява през септември 2022 г.
  Общият показател на бизнес климата се увеличава с 0,8 пункта спрямо август
 6. Министерството на иновациите стартира втората мярка за бизнеса по Плана за възстановяване – 30,6 млн. лева за киберсигурност и ИКТ решения
  Мярката ще бъде отворена за кандидатстване от октомври 2022 г.
 7. Заетостта в ЕС бележи ръст през второто тримесечие на 2022 г.
  Данните за пазара на труда, публикувани от „Евростат“, показват увеличение на коефициента от 0,3 процентни пункта
 8. Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби от 01.01.2023 г. влиза в сила за България
  От 1 януари 2023 г. Конвенцията ще се прилага по отношение на данък при източника
 9. „Евростат“ отчете рекорден ръст на общата продадена продукция на високотехнологични продукти в ЕС през 2021 г.
  Най-голямата категория в производството на високотехнологични продукти през 2021 г. е фармацията, представляваща 33% от общата продадена продукция, която е на стойност 368 млрд. евро
 10. Над 3 000 фирми и граждани са подали коригиращи декларации в НАП
  Приходната агенция напомня, че остават по-малко от три дни за промени в декларираните данни
 11. БНБ представи лихвената статистика на кредитите и депозитите през август 2022 г.
  При нефинансовите предприятия средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява, а при тези, договорени в евро, се наблюдава лек ръст
 12. Над 23% от всички самостоятелно заети пълнолетни лица в ЕС са били изложени на риск от бедност и социално изключване през 2021 г.
  Румъния, Португалия и Естония са страните, които регистрират най-висок дял на самостоятелно заети лица в риск от бедност и социално изключване
 13. МФ пласира успешно нов дълг за близо 150 млн. лева
  Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5,5-годишни ДЦК при 4,13% среднопретеглена доходност
 14. ОИСР понижи прогнозата си за растежа на глобалния БВП за 2023 г. на 2,2%
  Според септемврийския доклад на организацията военната операция на Русия в Украйна ще струва на световната икономика 2,8 млрд. долара загубен БВП до края на 2023 г.
 15. Над 30 нови е-услуги са активни в обновения електронен портал на НАП
  От приходната агенция напомнят, че те са достъпни с КЕП или с ПИК в обновената е-платформа
 16. ЕЦБ ще повиши лихвите по депозитите до 3% до юни 2023 г.
  Трейдърите се готвят за двойно по-бърз темп на затягане спрямо предвижданото в началото на септември
 17. Депозитите на банките достигнаха над 110 млрд. лева през август 2022 г.
  Кредитите за неправителствения сектор в края на август 2022 г. възлизат на 77,847 млрд. лева
 18. Регламентиран е редът за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от баща или осиновител
  Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 19. 504 лева ще бъде линията на бедност в България през 2023 г.
  Правителството прие стойността ѝ да се повиши с 91 лева или с 22%
 20. ЕК призова България да приложи правилата за несъстоятелност на дружествата
  Правилата засягат възможностите за ранно предотвратяване на фалит и подкрепа за тези от тях, които са изпаднали в несъстоятелност
 21. Общите разходи на работодателите за един отработен час нарастват с 14,4% през второто тримесечие на 2022 г.
  В индустрията се наблюдава увеличение с 15,0%, докато в сферата на услугите – с 16,8%, а в строителството – с 11,5%
 22. Над 585 млн. български банкноти са били в обращение в края на август 2022 г.
  Банкнотите с номинал от 50 лева отново са били най-много на брой
 23. Евробарометър: 46% от българите са против еврото
  Най-високите нива на подкрепа се наблюдават в Люксембург, Ирландия и Малта
 24. МФ пласира нов вътрешен дълг за 200 млн. лева
  Преотворената емисия ДЦК е с падеж 27.07.2026 г. при 3,01% среднопретеглена стойност
 25. Средната работна заплата в София достигна 2 352 лева през юни 2022 г.
  На годишна база увеличението на средната работна заплата в София е с 14,6%
 26. Размерът на фискалния резерв към края на първото полугодие е 9,5 млрд. лева
  Бюджетното салдо по КФП за първата половина на 2022 г. е положително в размер на 1 176,0 млн. лева
 27. Текущата и капиталова сметка през юли 2022 г. е положителна в размер на 287,4 млн. евро
  По данни на БНБ през юли износът на стоки възлиза на 4 134,6 млн. евро, а вносът – на 4 787 млн. евро
 28. Преките инвестиции в България за периода януари – юли 2022 г. възлизат на 924,9 млн. евро
  През юли 2022 г. потокът е положителен и възлиза на 158,5 млн. евро
 29. НСТС предложи линията на бедност да се повиши от 413 на 504 лева от 1 януари 2023 г.
  Това ще бъде най-големият ръст, откакто се прилага този механизъм
 30. Близо 188 хил. души са променили пенсионния си фонд през първата половина на 2022 г.
  775,6 млн. лева е общият размер на прехвърлените средства от един фонд в друг през първото полугодие
 31. 1 168,8 млн. лева са приходите на Агенция „Митници“ за юли 2022 г.
  През първите седем месеца на 2022 г. агенцията е събрала общо над 7,5 млрд. лева приходи от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби
 32. 21,7% от населението на ЕС е живяло в риск от бедност или социално изключване през 2021 г.
  По този показател България се нарежда на второ място в ЕС – с 32% от населението в риск от бедност или социално изключване
 33. Агенцията по заетостта отчете 4,3% безработица през август 2022 г.
  Това е рекордно ниска стойност на показателя за посочения месец
 34. Fitch Ratings понижи прогнозата си за глобалния икономически растеж за 2022 г. до 2,4%
  Прогнозата за растеж на глобалния БВП за 2023 г. също е намалена – от 2,7 на 1,7%
 35. Европейският парламент прие закон за адекватни минимални работни заплати в ЕС
  Новата директива трябва да задължи държавите членки да осигурят достойни стандарти на живот и труд и да насърчат колективното договаряне на заплащането
 36. Евростат: България е начело по ръст на промишленото производство в ЕС през юли 2022 г.
  Страната ни бележи ръст на промишленото производство със 17,6% на годишна база през юли
 37. МФ ще проведе два аукциона на ДЦК през септември – за 400 млн. лева, а през октомври четири – за 750 млн. лева
  На официалната страница на МФ е публикуван календар за предстоящите търгове за ДЦК през септември и октомври 2022 г.
 38. НОИ няма да приема данни за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност и майчинство от 15 до 18 септември
  Това се налага поради необходимостта от актуализация на програмните продукти и системи, които обслужват приемането и валидирането на този вид данни
 39. Държавата управлява 264 предприятия с общ капитал от близо 27 млрд. лева
  Данните от Агенцията за публични предприятия и контрол са публикувани за обществено обсъждане
 40. Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 44,6% на годишна база през юни 2022 г.
  При вноса на стоки за същия период се отчита ръст с 33,1%
 41. НАП напомня: На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации
  Коригиращата декларация се подава онлайн, чрез електронните услуги на НАП
 42. НСИ отчете годишна инфлация от 17,7% през август 2022 г.
  Месечната инфлация в България през август е 1,2%, а средногодишната – 11,7%
 43. БНБ ще проведе аукцион за продажба на ДЦК за 200 млн. лева
  Той ще се състои на 19 септември
 44. МТСП обяви конкурс за социални иновации в подкрепа на социалната икономика
  В конкурса ще бъдат отличени участници в категориите за социални иновации, свързани със заетостта, социалното включване и предоставянето на социални продукти и услуги
 45. Министерството на иновациите отпуска 600 млн. лева за бизнеса по Плана за възстановяване
  Първата процедура по Плана вече е отворена и по нея може да се кандидатства до 21 септември 2022 г.
 46. Средният осигурителен доход за юли 2022 г. е 1 292,87 лева
  Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2021 г. до 31.07.2022 г. е 1 226,00 лева
 47. България заема 23-то място сред 165 държави в Индекса на икономическата свобода за 2022 г.
  Страната ни отбелязва безпрецедентен ръст в глобалното подреждане по икономическа свобода
 48. Оборотът в търговията на дребно намалява с 0,7% на годишна база през юли 2022 г.
  На месечна база не се наблюдава намаление на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“
 49. 17,7% годишен ръст на промишленото производство в България през юли 2022 г.
  На месечна база е отчетено увеличение с 0,9%
 50. Доходите на повечето домакинства остават без промяна през второто тримесечие на 2022 г.
  Значителни остават затрудненията при покриването на ежедневните разходи на домакинствата