Новина

 1. Агенцията по заетостта започва прием на заявления за ваучери за безплатни обучения за работещи
  Очаква се в обучения да се включат 13 900 заети
 2. Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България
  Перспективата пред рейтинга остава положителна
 3. НАП събра над 1,5 млрд. лева просрочени задължения до края на април 2024 г.
  Това е с 11% повече в сравнение със същия период на 2023 г.
 4. НАП: Нови XSD-схеми за подаване на данни за деклариране на стоки с висок фискален риск от 27 май 2024 г.
  Те са във връзка с изменения, регламентирани с НИД на Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г.
 5. МС предлага нова Наредба за реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта
  Тя е свързана с премахването на хартиената трудова книжка
 6. Строителната продукция намалява с 0,7% в ЕС на годишна база през март 2024 г.
  В еврозоната се увеличава с 0,1%
 7. ЕС регистрира излишък от 21,7 млрд. евро при международната търговия със стоки през март 2024 г.
  Еврозоната отчита излишък от 24,1 млрд. евро
 8. Коефициентът на безработица в страната е 5% през първото тримесечие на 2024 г.
  Коефициентът на заетост е 70,2%
 9. Нетните активи на пенсионните фондове са над 23,9 млрд. лева към края на март 2024 г.
  В сравнение с края на 2023 г. увеличението е с 4,51%
 10. 5,7% е равнището на регистрираната безработица в България през април 2024 г.
  Наблюдава се намаление спрямо предходния месец
 11. Търговският баланс на България е отрицателен в размер на 481,1 млн. евро през март 2024 г.
  Данните са на БНБ
 12. Инфлацията в ЕС и еврозоната остава без промяна през април 2024 г.
  В ЕС тя е 2,6%, а в еврозоната – 2,4%
 13. Средният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 920 лева през април 2024 г.
  На годишна база повишението е 12,9%
 14. 2 840 лева е тримесечният общ доход средно на лице от домакинство в България през първото тримесечие на 2024 г.
  Тримесечният общ разход е 2 524 лева
 15. МС: Допълва се тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
  Определен е размерът на таксата за вписване в Търговския регистър на дружества с променлив капитал
 16. Промишленото производство нараства с 0,2% в ЕС и с 0,6% в еврозоната на месечна база през март 2024 г.
  На годишна база намалява с 1% както в ЕС, така и в еврозоната
 17. Постепенно възстановяване на икономиката на ЕС през 2024 г. и 2025 г. прогнозира ЕК
  Очаква се ръст на БВП от 1% в ЕС и от 0,8% в еврозоната през 2024 г. и ускоряване през 2025 г. до съответно 1,6% и 1,4%
 18. ЕК прогнозира ръст на БВП в България от 1,9% през 2024 г. и 2,9% през 2025 г.
  Основният двигател на растежа ще бъде вътрешното търсене
 19. Заетостта се увеличава с 0,2% в ЕС и с 0,3% в еврозоната през първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходното тримесечие
  Запазват се тенденциите, наблюдавани през четвъртото тримесечие на 2023 г.
 20. БВП се е увеличил с 0,3% както в ЕС, така и в еврозоната през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с предходното тримесечие
  През четвъртото тримесечие на 2023 г. БВП е останал без промяна в ЕС и е намалял с 0,1% в еврозоната
 21. ЕБВР запази оценката си за растежа на икономиката на България за 2024 г. и 2025 г.
  Очаква се БВП да нарасне с 2,6% през настоящата година и с 3% през следващата
 22. БВП на България нараства с 1,7% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същото тримесечие на 2023 г.
  Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. БВП нараства с 0,4%
 23. НСИ: Средната брутна работна заплата е 2 300 лева през март 2024 г.
  Наетите лица по трудово и служебно правоотношение с ръст от 1,4%
 24. Месечната инфлация в страната е -0,3% през април 2024 г.
  Годишната инфлация е 2,4%
 25. Над 147 000 дружества и еднолични търговци са обявили доходите си пред НАП до момента
  Подадените годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските стопани са почти 30 000
 26. Пенсиите ще се увеличат с 11% от 1 юли 2024 г.
  Решението беше прието на заседание на Надзорния съвет на НОИ
 27. Износът на стоки от България за ЕС намалява със 7,8% на годишна база през февруари 2024 г.
  Вносът се увеличава с 1,3%
 28. ИПИ: На 13 май отбелязваме Деня на данъчна свобода през 2024 г.
  За държавната хазна работим 134 дни
 29. МФ: Индикаторът на икономическа активност слабо се подобрява през първото тримесечие на 2024 г.
  Той обаче остава с отрицателна стойност
 30. Строителната продукция в страната се повишава с 0,3% на месечна база през март 2024 г.
  На годишна база се увеличава с 3,7%
 31. Индексът на промишленото производство в България се понижава с 1% на месечна база през март 2024 г.
  На годишна база спадът е със 7,6%
 32. Потребителското доверие в страната се повишава с 1,5 пункта през април 2024 г. в сравнение с януари
  Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата – съответно с 1,3 и 1,6 пункта
 33. Агенцията по вписванията напомня: Измененията в чл. 264 от ДОПК са в сила от 3 май 2024 г.
  Информация относно подлежащите на принудително изпълнение публични задължения ще бъде получавана по служебен път между институциите
 34. Оборотът в търговията на дребно намалява с 0,6% на месечна база през март 2024 г.
  Търговският оборот нараства с 0,3% спрямо март 2023 г.
 35. Над 5 млн. души са се осигурявали в пенсионните фондове през 2023 г.
  Ръстът спрямо 2022 г. е с 1,58%
 36. 1 633,53 лева е средният осигурителен доход за България през март 2024 г.
  Данните са на НОИ
 37. Обемът на търговията на дребно нараства с 1,2% в ЕС и с 0,8% в еврозоната на месечна база през март 2024 г.
  На годишна база се увеличава с 2% в ЕС и с 0,7% в еврозоната
 38. Безработицата в ЕС отбелязва лек спад до 6%, а в еврозоната остава стабилна на 6,5% през март 2024 г.
  13,258 млн. души в ЕС, от които 11,087 млн. в еврозоната, са били безработни през март 2024 г.
 39. Цените на производител в промишлеността се понижават с 0,5% в ЕС и с 0,4% в еврозоната на месечна база през март 2024 г.
  На годишна база намаляват със 7,6% в ЕС и с 7,8% в еврозоната
 40. Евростат: В България се полагат най-малко допълнителни часове труд от всички страни в ЕС
  У нас делът на служителите, работили над 49 часа, е 0,4%
 41. БВП нараства с 0,3% в ЕС и еврозоната през първото тримесечие на 2024 г.
  Данните са на „Евростат“
 42. Годишната инфлация в еврозоната остава стабилна на равнище от 2,4% през април 2024 г.
  При отделните компоненти на инфлацията услугите регистрират най-висок годишен темп на растеж
 43. НАП внедрява е-услуга за проверка на задължения от нотариуси, съдии по вписванията и длъжностни лица
  Тя ще стартира на 3 май
 44. Общият индекс на цените на производител в България се понижава с 1,6% на месечна база през март 2024 г.
  Данните са на НСИ
 45. НСИ представи данни за бизнес климата в България през април 2024 г.
  Показателят с покачва с 1,8 пункта в сравнение с март
 46. Fitch Ratings потвърди рейтинга на България BBB с положителна перспектива
  Положителната перспектива отразява изгледите за членство на страната в еврозоната
 47. Реалният доход на глава от населението нараства както в ЕС, така и в еврозоната, през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  Реалното потребление на домакинствата на глава от населението остава без промяна в ЕС и леко намалява в еврозоната
 48. Над 1,3 млн. души са били под линията на бедност в България през 2023 г.
  Линията на бедност за страната е 637,92 лева средномесечно на лице от домакинство през миналата година
 49. ЕП прие нови правила за борба с изпирането на пари
  Новите закони включват мерки за разширена надлежна проверка
 50. Коефициентът на заетост в ЕС надхвърля 75% през 2023 г.
  Това е най-високият дял, регистриран от началото на динамичния ред през 2009 г.