Новина

 1. Европейците са изпитвали по-големи финансови затруднения през второто тримесечие на 2022 г.
  На 39,8% от българите им е трудно да се справят финансово
 2. Хранителните продукти на едро поскъпват рекордно
  На годишна база ръстът е с 33,23%
 3. България получава първите 2,7 млрд. лева по Плана за възстановяване до края на 2022 г.
  Вторият транш се очаква през 2023 г., ако държавата изпълни поставените от Брюксел условия
 4. Общините ще получат подкрепа със средства от ЕС за подобряване пазара на труда и заетостта през 2023 г.
  Българските общини ще могат да кандидатстват или като работодатели, или през Агенцията по заетостта
 5. Standard & Poor‘s потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива
  Според агенцията високата инфлация може да е предизвикателство пред членството на страната в еврозоната от 2024 г.
 6. Продажбата на нови търговски автомобили в България с втори най-висок ръст в ЕС през октомври 2022 г. на годишна база
  На равнище ЕС продажбите се понижават с 8,5%
 7. БНБ представи лихвената статистика на кредитите през октомври 2022 г.
  При нефинансовите предприятия средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава, а при тези, договорени в евро, има лек спад
 8. Създават единен регистър за имотите – държавна и общинска собственост
  Той ще обедини регистрите за всички държавни и общински имоти, които сега се поддържат от различни институции
 9. Кредитите на населението нарастват с 15,3% на годишна база през октомври 2022 г.
  За същия период жилищните кредити надхвърлят 16 млрд. лева
 10. Заетостта у нас е концентрирана в големите икономически центрове
  София, Пловдив и Варна са единствените три общини, в които заетите надхвърлят 100 хиляди души
 11. Български компании вече могат да се консултират онлайн с БАЕЗ за излизането им на чужди пазари
  Скоро ще стартира и нова услуга – издаване на гаранции по изпълнение на договори с бенефициенти от ЕС за компании, реализиращи износ на стоки или услуги от България
 12. Оборотите в сферата на услугите бележат ръст и през третото тримесечие на 2022 г.
  И в трите сектора в областта на услугите се наблюдава увеличение на оборота при повечето дейности както на тримесечна, така и на годишна база
 13. Правителството удължи до края на 2022 г. отстъпката от 0,25 лева за литър гориво
  За целта са отпуснати допълнителни средства в размер на 38 млн. лева
 14. МТСП ще помогне на 500 000 безработни и заети лица да придобият дигитални умения до средата на 2026 г.
  Проектът ще бъде част от Плана за възстановяване и устойчивост
 15. МФ утвърди новите декларации за данъчни облекчения за деца
  Те вече са достъпни в рубрика „Формуляри“ в сайта на НАП
 16. Активите на инвестиционните фондове в България възлизат на 8 176,8 млн. лева в края на септември 2022 г.
  Като процент от БВП общият им размер към 30 септември е 5,3%
 17. Съветът на ЕС одобри бюджета на ЕС за 2023 г.
  Очаква се Европейският парламент да обяви официално приемането на бюджета на 23 ноември
 18. ОИСР прогнозира забавяне на ръста на българската икономика до 1,7% през 2023 г.
  От организацията очакват България да влезе в еврозоната в началото на 2024 г.
 19. Печалбата на пенсионните компании е близо 55 млн. лева към 30 септември 2022 г.
  Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове е 4 900 034 души
 20. МФ публикува Проект на нова наредба за осчетоводяване на разходи по оперативни програми
  Приемането на новата наредба е продиктувано от направените изменения и допълнения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
 21. Средното увеличение на пенсиите след преизчисляването от 1 октомври 2022 г. е 123 лева
  Увеличение на дохода от пенсии са получили общо 894 249 души
 22. Преките чуждестранни инвестиции в България за периода януари – септември 2022 г. възлизат на 1,468 млрд. евро
  Само през септември 2022 г. потокът е положителен в размер на 403,7 млн. евро
 23. БНБ: Износът на български стоки е достигнал 4 130,2 млн. евро през септември 2022 г.
  Вносът през същия месец достига 4 762,6 млн. евро, нараствайки с 47,8%
 24. Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България с положителна перспектива
  Рейтинговата агенция оценява растежа на БВП на България на 3,5% през 2022 г.
 25. МФ публикува Проект на постановление на Министерски съвет за координация по прилагането на ограничителните мерки на ЕС
  Проектът цели да се създаде нормативна уредба по прилагането на ограничителните мерки, приети с актове на ЕС
 26. Съветът на ЕС разреши на България да увеличи минималния праг за регистрация по ДДС на 100 000 лева
  Увеличаването на минималния праг за регистрация от 50 000 на 100 000 лева е мярка, която се очаква да има положителен ефект в настоящата икономическа обстановка
 27. Над 580 млн. български банкноти са били в обращение в края на октомври 2022 г.
  Най-много на брой отново са били банкнотите с номинал от 50 лева
 28. Броят на заетите лица нараства с 1,5% на годишна база в ЕС през третото тримесечие на 2022 г.
  В еврозоната ръстът е с 1,7%
 29. 2,4% е годишният ръст на БВП в ЕС през третото тримесечие на 2022 г.
  В еврозоната е отчетен ръст на икономиката от 2,1% на годишна база
 30. 74,7% е коефициентът на икономическа активност на българското население през третото тримесечие на 2022 г.
  Коефициентът на заетост е 71,9%, а на безработица – 3,7%
 31. Евростат: Годишната инфлация в ЕС достигна 11,5% през октомври 2022 г.
  В еврозоната е регистрирана годишна инфлация от 10,6%
 32. Промишленото производство нараства с 0,9% в ЕС и еврозоната през септември 2022 г.
  На годишна база „Евростат“ отчита увеличение на промишленото производство с 5,7% в ЕС и с 4,9% в еврозоната
 33. По 70 лева добавка за Коледа ще получат всички пенсионери в България
  Допълнителната сума ще бъде изплатена еднократно с пенсиите за декември 2022 г.
 34. Правната уредба на чл. 83 от ЗАНН и следващите противоречи на правото на ЕС, и най-вече на Хартата на основните права в съюза
  С това заключение СЕС се произнесе по дело C‑203/21, образувано по преюдициално запитване на Окръжен съд Бургас
 35. 4,3% е регистрираната безработица в България през октомври 2022 г.
  Агенцията по заетостта отчита леко повишение спрямо предходния месец – с 0,1 процентни пункта
 36. Общият среден доход на лице от домакинство е 2 346 лева през третото тримесечие на 2022 г.
  Общият разход средно на лице от домакинство е 2 239 лева
 37. БВП на България нараства с 3,2% през третото тримесечие на 2022 г.
  Спрямо второто тримесечие ръстът е с 0,6%
 38. 14 567,1 млн. лева са разходите за пенсии от ДОО към октомври 2022 г.
  НОИ представи консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване към 31 октомври 2022 г.
 39. НСИ отчете годишна инфлация от 17,6% през октомври 2022 г.
  Месечната инфлация в България през октомври е 0,9%, а средногодишната – 13,8%
 40. ЕК повиши прогнозата си за растежа на българската икономика през 2022 г.
  Очакванията за ръста на БВП през 2022 г. са повишени от 2,8 на 3,1%
 41. Обявени са праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2023 г.
  Заповедта е обнародвана в бр. 90 на Държавен вестник от 11.11.2022 г.
 42. Отговорността на управителя за непогасени публични задължения на дружеството не противоречи на правото на ЕС
  Според СЕС управителят може да носи отговорност не само за основното задължение на юридическото лице, но и за лихвите за забава
 43. Министерски съвет внесе Проект за ратифициране на Протокола за изменение на СИДДО с Германия в НС
  Измененията на спогодбата целят привеждане на разпоредбите ѝ в съответствие с минималните стандарти по действия 6 и 14 от Проекта BEPS
 44. 1 743 лева е средната брутна месечна работна заплата за третото тримесечие на 2022 г.
  Ръстът ѝ спрямо второто тримесечие е с 0,8%, а на годишна база – с 14,7%
 45. Броят на наетите лица намалява с 32,0 хил. през третото тримесечие на 2022 г.
  Към края на септември техният брой е 2,28 млн.
 46. Отпускат допълнителни над 3,2 млн. лева за заетост на лица с увреждания и продължително безработни
  От тях близо 1,2 млн. лева ще бъдат насочени към Национална програма за заетост и обучение на лица с трайни увреждания
 47. Над 111 млрд. лева са спестяванията в банките в България в края на септември 2022 г.
  Сумата на депозитите нараства с 5,3% на тримесечна база, а на годишна – с 11,3%
 48. 11,0% годишен ръст на промишленото производство в България през септември 2022 г.
  На месечна база е отчетено намаление с 1,7%
 49. Оборотът в търговията на дребно бележи ръст с 2,1% на годишна база през септември 2022 г.
  На месечна база оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ нараства с 0,3%
 50. Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 44,6% на годишна база през август 2022 г.
  При вноса на стоки за същия период се отчита ръст с 33,3%