Комплексни Примери
свързани към Финансов Одит

общовалидни за темата

 1. Приемане на стока със складова разписка
 2. Брак на готова продукция
 3. Платен депозит по договор за наем
 4. Получен депозит по договор за наем
 5. Връщане на получен депозит по договор за наем
 6. Връщане на платен депозит по договор за наем
 7. Плащане на гаранционен депозит за участие в търг
 8. Връщане на платен гаранционен депозит за участие в търг
 9. Отчитане на фира
 10. Съдебно решение по търговски спор
 11. Брак на суровини поради изтекъл срок на годност
 12. Обезценка на стоковo-материални запаси
 13. Липси и излишъци на стоки
 14. Начисляване на амортизация на инвестиционен имот
 15. Преоценка на инвестиционен имот – по модела "Справедлива стойност" – Вариант 1
 16. Преоценка на инвестиционен имот – по модела "Справедлива стойност" – Вариант 2
 17. Арбитражно решение по търговски спор
 18. Начисляване на заплати по ведомост и рекапитулация
 19. Отпускане на суровини за производство
 20. Насрещно прихващане на вземания
 21. Заприхождаване на произведена продукция
 22. Отчет за вложени суровини
 23. Банково извлечение във валута
 24. Банково извлечение в лева
 25. Отчитане на овърдрафт
 26. Отчитане на акредитив от страна на наредителя
 27. Отчитане на средства на депозит в банка
 28. Отчитане на разплащания с кредитна карта
 29. Изтеглени пари от каса и внесени по банкова сметка
 30. Изтеглени пари от банкова сметка и внесени в каса
 31. Платено възнаграждение на служител от каса
 32. Предоставени средства на служител за закупуване на материали
 33. Отчетен служебен аванс за покупка на материали
 34. Изплащане на командировъчни разходи за страната
 35. Изплащане на командировъчни разходи за чужбина
 36. Договор за банков кредит
абонамент