Арбитражно решение по търговски спор

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 2221 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Съгласно Решение на Арбитражен съд при БТПП в полза на Алфа ООД са присъдени 1 000 лв. по неизплатена фактура № 111 от 25.04.2015 г. от Делта ООД, 50 лв. лихва за забава за периода от 07.10.2015 г. до 15.03.2019 г., 200 лв. разноски по делото, 200 лв. адвокатско възнаграждение и 10 лв. законова лихва за периода от 16.03.2019 г. до 16.06.2019 г. Плащането е извършено по банков път на 16.06.2019 г.

На 01.01.2018 г. Алфа ООД е сключила договор за доставка на автомобилни гуми на Делта ООД. Доставката е била осъществена, за което на 25.04.2018 г. Алфа е издала фактура №111 на стойност 1 000 лв. с включен ДДС. Съгласно договора Делта е била длъжна да плати фактурата до 30.04.2015 г. На датата на падежа Делта не е погасила задължението си. На 28.09.2018 г. Алфа е отправила нотариална покана до Делта, с която е дала 7-дневен срок за изпълнение на задължението по издадената фактура.

Съгласно клауза в договора всички търговски спорове между страните се уреждат пред Арбитражен съд.

Към 18.04.2019 г. задължението по фактурата още не е погасено и Алфа подава искова молба до Арбитражния съд, чрез която моли съда да постанови решение, с което да осъди Делта да заплати сумата в размер на 1 000 лв., представляваща стойността на вземането по фактурата, както и сумата от 50 лв., представляваща лихва за забава за периода от 25.04.2018 г. до датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното им изплащане.

Във връзка с делото Алфа плаща съдебни такси в размер на 200 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв.

Съгласно Решение на Арбитражния съд Делта е осъдена да заплати на Алфа всички претендирани суми, плюс разноските по делото.

На 16.06.2019 г. Делта погасява всички свои задължения, възникнали съгласно Съдебното решение.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

  • Решение на Арбитражен съд при БТПП.

 

РЕШЕНИЕ на Арбитражен съд към БТПП от 04.06.2019 г. по ВАД 333/2010

 

                Предявените искове са с правно основание чл.327 от Търговския закон във връзка с чл.79 и чл.86 от Закона за задълженията и договорите.

                Ищецът Алфа ООД в исковата си молба твърди, че въз основа на сключен договор за доставка с ответника Делта ООД от 01.01.2018 г. е доставил на ответника 20 броя автомобилни гуми модел „ЛАСА“, за което ищецът е издал данъчна фактура № 111 от 25.04.2018 г. на стойност 1 000 лв. с включен ДДС. Фактурата е подписана от ответника. На 28.09.2018 г. ищецът е отправил нотариална покана до ответника, с която дава 7-дневен срок за изпълнение на задължението по издадената фактура. До момента на подаване на исковата молба Делта ООД не е погасила задължението си. Ищецът твърди, че ответникът му дължи лихва за забава за периода от 07.10.2018 г. до 18.04.2019 г.

                Алфа ООД моли Арбитражния съд да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати сумата в размер на 1 000 лв., представляваща дължима и незаплатена сума по фактура № 111 от 25.04.2018 г., както и сумата от 50 лв., представляваща лихва за забава за периода от 07.10.2018 г. до 18.04.2019 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на настоящата молба до окончателното им изплащане. Ищецът моли Арбитражния съд да присъди и разноските по делото, включително адвокатско възнаграждение.

                Делта ООД не е депозирала отговор на исковата молба. В арбитражното заседание ответникът не оспорва съществуването и изискуемостта на задължението.

                Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните, приема за установена следната фактическа обстановка:

                От представената и приета като доказателство данъчна фактура № 111 от 25.04.2015 г. е видно, че ищецът е извършил доставка на ответника на 20 броя автомобилни гуми модел „ЛАСА“. В дадения с нотариалната покана 7-дневен срок ответникът не е изпълнил задължението си. Делта ООД е изпаднала в забава от 07.10.2018 г.

                Предвид гореизложеното, Арбитражният съд намира, че исковете се явяват основателни и следва да бъдат уважени в размерите, претендирани от ищеца.

                Предвид това ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца исковите суми, ведно с деловодните разноски.

                Воден от горните съображения, Арбитражният съд:

                РЕШИ:

                Осъжда Делта ООД да заплати на ищеца Алфа ООД сумата от 1 000 лв. с включен ДДС, представляваща дължима и незаплатена цена за доставени, но незаплатени по данъчна фактура № 111 от 25.04.2015 г. 20 броя автомобилни гуми модел „ЛАСА“, както и сумата от 50 лв., представляваща лихва за забава за периода от 07.10.2018 г. до 18.04.2019 г., ведно със законната лихва върху главницата от 18.04.2019 г. до окончателното им изплащане, както и сумите от 200 лв. за разноски по делото и от 200 лв. за адвокатско възнаграждение.

                Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Основният бизнес за Алфа е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи. В конкретния случай тя е признала приход от продажба в определен момент, който е предаването на контрола върху стоките, т.е. доставянето им в склада на Делта ООД. В този момент е отчела и себестойността на продадените стоки като разход. Най-вероятно е продала стоките с марж и е реализирана печалба. Тази печалба е само счетоводна величина и без реално получени парични средства, като Алфа не материализира икономическата си изгода от сделката. Напротив – тя е платила дължимите корпоративен данък и ДДС, дори се наложило да  отдели допълнителни парични средства, за да компенсира незакритото си вземане.

скрито платено съдържание: 76 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 122 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 16 думи;

ЗДДС: Стопанските операции, свързани със завеждане на съдебното дело, не попадат в обхвата на ЗДДС.

Съгласно Съдебното решение Алфа получава лихва за забава, ведно със законната лихва. Съгласно ЗДДС данъчната основа се определя на база всичко, което включва възнаграждението, получено или дължимо на доставчика във връзка с доставката.

скрито платено съдържание: 35 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Вследствие на стопанските операции е

скрито платено съдържание: 17 думи;

БАЛАНС: В резултат на стопанската операция

скрито платено съдържание: 31 думи;

ОПП: В резултат на платените съдебни разноски

скрито платено съдържание: 37 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 22 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо с вземането по фактурата и направените преки разходи по завеждането на делото се формира разчет за вземане по текущи съдебни спорове. След обявяване на съдебното решение се отчита приход от присъдена лихва за забава, чийто размер се прибавя към вече формирания разчет за вземане по спечелени съдебни спорове. Накрая се отразява получаването на присъдените вземания по банковата сметка и се отчита финансовият резултат от стопанските операции, което става със следните стъпки:

1. Отразяването на заведеното съдебно дело става чрез прехвърляне на разчета за вземане по предоставен заем по сметка за вземане по текущи съдебни спорове, като се дебитира сметка 444 „Вземания по съдебни спорове” (увеличение на вземанията по съдебни спорове) и се кредитира сметка 513 „Краткосрочни вземания и заеми” (намаление на вземанията по предоставени заеми).

Закрива се партидата по аналитичността на Делта ООД към сметка 411 „Вземания от клиенти“, която е създадена с фактурата за продажба.

Прехвърлянето на разчета за фактурата по сметката за разчети във връзка с текущи съдебни спорове се осчетоводява по аналитичност „Съдебен спор: Фактура №111 – Делта ООД“ към сметка 444 „Вземания по съдебни спорове”, по която ще се следи вземането и ще се закрие при приключване на делото.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

2.

скрито платено съдържание: 77 думи;

3.

скрито платено съдържание: 77 думи;

4. Съдебното решение в полза на Алфа се осчетоводява, като се дебитира сметка 445 „Присъдени вземания” (увеличение на присъдените вземания по съдебни спорове) и се кредитират сметка 444 „Вземания по съдебни спорове” (намаление на вземанията по съдебни спорове) и сметка 721 „Приходи от лихви” (увеличение на приходите от лихви).

Закрива се разчетът по аналитичност „Съдебен спор: Фактура №111 – Делта ООД“ към сметка 444 „Вземания по съдебни спорове”, който е възникнал във връзка непогасеното вземане и платените съдебни разноски във връзка със заведеното съдебно дело.

Прехвърлянето на разчета за текущото съдебно дело се осчетоводява по аналитичност „Съдебен спор: Фактура №111 – Делта ООД“ към сметка 445 „Присъдени вземания”, по която ще се следи вземането и ще се закрие при възстановяване на стойността на погасеното задължение и платените съдебни разноски  от НАП.

Към разчета по аналитичност „Съдебен спор: Фактура №111 – Делта ООД“ към сметка 445 „Присъдени вземания” се прибавят размерите на присъдените законна лихва и лихва за забава, които се отчитат като приход.

Тази счетоводна статия се записва на база Съдебно решение.

5.

скрито платено съдържание: 79 думи;

6.

скрито платено съдържание: 61 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (18.04.2019): Прехвърляне на вземане към съдебни вземания

стопанска

операция:

444

Вземания по съдебен спор

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

Сума

сметка

наименование

сума

444

Вземания по съдебни спорове

1 000

411

Вземания от клиенти

1 000

аналит.

„Съдебен спор: Фактура №111 – Делта ООД“

1 000

аналит.

Делта ООД

1 000

 

 

 

парт.

Ф-ра № 111/25.04.2015 г.

1 000

ОБЩО

1 000

ОБЩО

1 000

        

скрито платено съдържание: 21 думи;

СС4 (18.04.2019): Начисляване на отсъденото решение

стопанска

операция:

445

Присъдени вземания

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

Сума

сметка

наименование

сума

445

Присъдени вземания

1 460

444

Вземания по съдебни спорове

1 400

аналит.

„Съдебен спор: Фактура №111 – Делта ООД“

 

аналит.

„Съдебен спор: Фактура №111 – Делта ООД“

1 400

 

 

 

721

Приходи от лихви

60

 

 

 

аналит.

Лихви по съдебни спорове

60

ОБЩО

1 460

ОБЩО

1 460

        

скрито платено съдържание: 17 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

сметка

нач. салдо

обороти

крайно салдо

 

      Забележка: Тази Оборотна ведомост отразява само разгледаната стопанска операция и нейното осчетоводяване единствено за целите на показване на отражението на стопанската операция във финансовите отчети. Именно поради частния характер на тази Оборотна ведомост, която не разглежда сметките с техните начални салда, следва, че:

      • сметка 501 се получава с крайно салдо Кт, което по принцип е невъзможно, но в случая то трябва да се приеме като намаляване на нейното дебитно салдо – намаляване на парите в брой, които са били повече от 400 лв.;

     • сметка 411 се получава с крайно салдо Кт, което по принцип е невъзможно, но в случая то трябва да се приеме като намаляване на нейното дебитно салдо – намаляване на вземанията от клиенти, които са били повече от 1 000 лв.

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

 

(а-п) 123

60

60

 

(а) 411

1 000

1 000

 

(а) 444

1 400

1 400

 

(а) 445

1 460

1 460

 

(а) 501

 

400

400

 

(а)503

1 460

1 460

 

(п)721

60

60

 

СУМА

4 380

4 380

1 460

1 460

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Текуща печалба

60

Приходи от лихви

60

Вземания от клиенти

-1 000

Печалби и загуби от текущата година

60

 

 

 

 

Парични средства в брой

-400

 

 

 

 

 

 

Парични средства в банка

1460

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

1 060

Финансов резултат от текущия период

60

от инвестиционна дейност

 

 

 

от финансова дейност

 

 

 

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 388 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на Каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

503 (

скрито платено съдържание: 241 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.