Връщане на платен гаранционен депозит за участие в търг

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 3985 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме строително дружество, което е решило да участва в публичен търг за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Обществената поръчка е във връзка с изграждане на автомобилен път Е56 на територията на община Първомай.

За целта и във връзка със задължение съгласно процедурата сме платили гаранция в размер на 7 500 лв. на община Първомай.

На 15.06.2019 г. конкурсът приключва, като е спечелен от наш конкурент. Гаранцията ни е върната в брой.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Приходен касов ордер в лева.

 

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100 (ние)

 

АЛФА ООД

ЕИК

111222333

ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР

12345

дата:

15.06.2019

КВИТАНЦИЯ към ПКО

Да се приеме от:

Община Първомай

ЕГН/ ЕИК

444555666

12345

дата:

15.06.2019 г.

Основание:

Върната гаранция за участие в търг за изграждане на

Сумата:

7 500,00

Валута:

BGN

автомобилен път Е56 в Община Първомай

Словом:

Седем хиляди и петстотин л

 

лв.

Сумата:

7 500,00

Валута:

BGN

Словом:

Седем хиляди и петстотин

Да се приеме от:

лв.

Об. Първомай

ЕГН/ ЕИК

444555666

 

за:

 

 

Вносител:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис и печат

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

При подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки е налице и въпросът за гаранциите. Гаранцията за участие служи за обезпечаване участието в конкретна процедура по ЗОП и е индикатор за сериозността на намеренията на дадено лице както да подаде заявление за участие/оферта, така и да сключи договора за обществена поръчка, ако бъде определено за изпълнител.

Предназначението на гаранцията за участие може да бъде извлечено и от законовите основания, които имат като последица възникването на възможност за възложителя да усвои този вид гаранция. Тези основания са силно ограничени и се свеждат до хипотези, при които участник оттегля офертата си след определения краен срок за подаване или отказва да сключи договор за обществена поръчка, въпреки че е определен за изпълнител. Освен че възложителят отговаря за поставяне на условие за представяне на гаранция за участие в конкретна процедура, по закон той има право да определи и условията, и размера ѝ.

скрито платено съдържание: 92 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 52 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 22 думи;

ЗДДС: Предварителните плащания (задатък, капаро, отметнина, предплата, пишманлък и др.), извършени във връзка с бъдещи доставки, имат различни функции – потвърдителна, гаранционна и обезщетително-наказателна. За определяне данъчното третиране на тези предварителни плащания е необходимо първо да се установи дали е налице конкретна доставка по смисъла на ЗДДС, т.е. дали е налице насрещна престация, за която се прави предварителното плащане. Само при наличието на ясно идентифицирана доставка, по която извършеното предварително плащане представлява насрещна престация, следва да се приеме, че е налице авансово плащане за облагаема доставка. В редица решения на Съда на ЕС (СЕС) и НАП е постановено, че плащания за доставки на стоки или услуги, които не са още ясно идентифицирани, не могат да бъдат предмет на ДДС.

СЕС напомня понятието за пряка връзка между доставената услуга и получената за нея насрещна престация, при която изплатените суми представляват една действителна насрещна престация за доставена индивидуализирана услуга, и това в рамките на правните взаимоотношения, при които се разменят реципрочни престации.

скрито платено съдържание: 142 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като при връщането на гаранцията

скрито платено съдържание: 25 думи;

 БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОПП: В резултат на връщането на депозита

скрито платено съдържание: 22 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отразява направеното плащане за подлежащия на връщане от община Първомай гаранционен депозит:

1. Връщането на гаранционния депозит се осчетоводява, като се дебитира сметка 501 „Каса в лв.” (увеличение на паричните средства в брой) и се кредитира сметка 492 „Разчети за гаранции” (намаление на вземанията във връзка с предоставени гаранции).

Закрива се партидата по аналитичността на Делта ООД към сметка 492 „Разчети за гаранции”, която е създадена при плащането на гаранцията.

Тази счетоводна статия се записва на база сключен Договор за наем и Приходен касов ордер.

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (15.06.2019): Получени пари за предоставената гаранция

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 147 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на Каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.