Обезценка на стоковo-материални запаси

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 8984 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки.

Към 30.12.2019 г. анализираме стоковите наличности и установяваме, че в склада са налични 500 чифта от стар модел обувки „Спарк“, които сме придобили преди седем години. Себестойността на обувките е равна на цената, на която сме ги закупили – 20 лв. за чифт. Установяваме, че може да пласираме стоките на борса за стари обувки на цена от 16 лв. за чифт.

Във връзка с годишното приключване на отчетната година и съгласно счетоводната политика на дружеството отчитаме обезценка на стоките в размер на 2 000 лв.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Протокол за обезценка на активи.

 

ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА МАТЕР. ЗАПАСИ

АЛФА ООД (ние)

на обект:

Склад стоки

по Заповед:

№6326 от 30.12.2019

за вид матер. запаси:

Обувки

               

код

наименование

мярка

колич.

отч. ст-ст

за 1-ца

обща бал. стойност

нетна реа-лиз. ст-ст

разлика

(+/-)

1

6541650

Обувки модел „Спарк”

чифт

500

20

10 000

8 000

- 2 000

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

10 000

8 000

2 000

 

 

име

длъжност

дата

подпис

Съставил:

Иван Иванов

началник склад

30.12.2019

 

Оценил:

Петър Петров

независим оценител

30.12.2019

 

Ръководител:

Георги Георгиев

управител

30.12.2019

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност (НРС) е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 244 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 158 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 117 думи;

ЗДДС: Обезценката на стоки е вътрешна операция, при която не възниква данъчно събитие. Тази операция е извън обхвата на ЗДДС.

Алфа е регистрирана по ЗДДС и възнамерява да извършва облагаеми доставки с обезценените стоки, при покупката на които най-вероятно е ползвала данъчен кредит. Бъдещата продажба на стоките ще е облагаема доставка, което означава, че при реализацията им Алфа че ще трябва да издаде данъчен документ, в който да начисли 20% ДДС върху продажна им цена, която, ако е икономически обоснована, може да е по-ниска от цената, платена за придобиването им.

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Формира се разход за обезценка на стоки, който

скрито платено съдържание: 13 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 29 думи;

ОПП: При тази стопанска операция

скрито платено съдържание: 11 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 28 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отчита разходът от обезценката, а след това този разход се отнася в намаление на текущия финансов резултат. Това става в следните стъпки:

1. Обезценката на стоките се отразява, като се дебитира сметка 608 „Разходи за обезценка на активи” (увеличаване на стойността на разходите за обезценка) срещу кредитиране на сметка 252 „Корекция при обезценка на други активи ” (намаляване на стойността на стоките поради обезценката им).

Разходът за обезценка се осчетоводява аналитично по сметка 608 „Разходи за обезценка на активи”.

Коригирането на размера на отчетната стойност на Стоките се отразява по съответната им аналитичност към сметка 252 „Корекция при обезценка на други активи”.

Сметка 252 „Корекция при обезценка на други активи“ е корективна сметка, която в случая показва стойността на обезценка на материален запас. Начислената обезценка се осчетоводява по Кт на сметката, а отписването или възстановяването на загуба от обезценка се осчетоводява по Дт на сметката. Използването на сметката позволява проследимост и поддържане на историческа информация за стойността на актива и промяната ѝ поради обезценка през периода на полезен живот на актива.

Тази счетоводна статия се записва на база Протокол за преоценка на активи.

2.

скрито платено съдържание: 46 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (30.12.2019): Осчетоводяване на обезценката на стоките

стопанска

операция:

205

Обезценка на СМЗ

вид

документ:

560

Протокол за обезценка на СМЗ

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

608

Разходи от последващи оценки на активи

2 000

252

Корекция при преоценка на активи

2 000

 

 

 

аналит.

Обувки модел „Спарк“

2 000

ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000

        

скрито платено съдържание: 8 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 262 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.