Предоставени средства на служител за закупуване на материали

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2312 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме дружество, което се занимава с предоставянето на консултантски услуги.

На 05.07.2019 гпредоставяме служебен аванс в размер на 300 лв. на наш служител – Иван Иванов.

Касиерът на дружеството съставя Разходен касов ордер.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Разходен касов ордер.

 

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100

РАЗХОДЕН  КАСОВ  ОРДЕР

104

дата:

05.07.2019 г.

Да се плати на:

Иван Иванов

ЕГН/ ЕИК

6612126666

Основание:

Служебен аванс за закупуване на материали

 

Сумата:

300,00

Валута:

BGN

Словом:

Триста лв.

 

Счетоводител:

 

 

подпис

Ръководител:

 

 

подпис

Изплатил сумата:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Паричните средства са бързоликвиден финансов инструмент, използван като средство за разплащане, средство за размяна и средство за натрупване. Съгласно МСС 7 „Отчети за парични потоци“ паричните средства биват: парични средства, налични в брой и такива под формата на безсрочни депозити.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е намален един актив – Пари, срещу увеличение на друг актив – Вземане от подотчетни лица.

скрито платено съдържание: 74 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 40 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 25 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 18 думи;

ЗОПБ: Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой на територията на страната могат да се извършват плащания в брой до 10 000 лв. Разплащания на суми, равни или по-големи от 10 000 лв., се извършват само чрез превод или внасяне по разплащателна сметка.

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Тъй като при изплащането на аванса към служителя

скрито платено съдържание: 26 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 19 думи;

ОПП: В резултат на изплащането на аванса

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отрази изплащането в брой на служебния аванс на служителя. Това става по следния начин:

1.

скрито платено съдържание: 78 думи;

Тази счетоводна статия се записва на база Разходен касов ордер, съставен при изваждането на парите в брой от касата.

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (10.06.2019): Осчетоводяване на изплатения в брой служебен аванс

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 129 думи;

501 (Каса) –  Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.