Отчет за вложени суровини

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 3326 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД притежаваме цех за производство на сладкарски изделия.

На 10.05.2019 г. във връзка с направена поръчка са направени 10 броя плодови торти, като са отчетени вложените суровини:

30 броя блатове, 20 броя сметана, 4 кг захар и 5 кг плодове.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Отчет за вложени суровини/материали/консумативи;

- Протокол за произведена и заскладена продукция;

- Калкулация за вложени суровини/материали/консумативи.

 

организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

111222333

ОТЧЕТ ЗА ВЛОЖЕНИ СУРОВИНИ/МАТЕРИАЛИ/КОНСУМАТИВИ

пояснение:

Поръчка № 654564/30.04.2019 г. за изработка на 10 бр. Плодови торти

звено:

125-98-9

за ден / за период от-до:

30.04.2019-10.05.2019

код

наименование на материала

мярка

колич.

1

32156415646

Блатове

бр.

30

2

56345646545

Сметана

бр.

20

3

65456456456

Захар

кг

4

4

11645645645

Плодове

кг

5

 

име

длъжност

дата

подпис

удостоверил 1:

Петър Петров

началник на звено

10.05.2019

 

удостоверил 2:

Георги Георгиев

вътрешен контрольор

10.05.2019

 

 

организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

111222333

КАЛКУЛАЦИЯ ЗА ВЛОЖЕНИ СУРОВИНИ/МАТЕРИАЛИ/КОНСУМАТИВИ

код

наименование/описание на продукта

мярка

колич.

сума

1

 

Материали за производството – общо, в т.ч.:

 

 

90

 

32156415646

Блатове

бр.

30

45

 

56345646545

Сметана

бр.

20

15

               

65456456456

Захар

кг

4

10

               

11645645645

Плодове

кг

5

20

ОБЩО:

90

 

име

длъжност

дата

подпис

удостоверил 1:

Иван Иванов

началник цех/производство

10.05.2019

 

удостоверил 2:

Васил Василев

началник склад

10.05.2019

 

 

организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

111222333

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОИЗВЕДЕНА И ЗАСКЛАДЕНА ПРОДУКЦИЯ

за изделие/я:

Искане за суровини/материали №788798/01.05.2019 за 10 бр. Плодови торти

код

наименование/описание на продукта

мярка

колич.

ед. цена

по себест.

сума

1.

654156151

Плодови торти

бр.

10

9

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

90

 

име

длъжност

дата

подпис

удостоверил 1:

Иван Иванов

началник цех/производство

10.05.2019

 

удостоверил 2:

Васил Василев

началник склад

10.05.2019

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 144 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 163 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: Преди тази стопанска операция първоначално е формиран счетоводен разход за производство. При формирането на себестойността на готовата продукция той се капитализира и реално цялата му стойност формира краткотраен актив. На практика след завършването на производствения цикъл и заприхождаването на готовата продукция не е налице счетоводен и данъчен разход. Разход се реализира при продажбата на готовата продукция, когато се отписва нейната себестойност.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 77 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В разходната част на този отчет

скрито платено съдържание: 38 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 20 думи;

ОПП: При заприхождаването на готовата продукция

скрито платено съдържание: 13 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отчита разход за вложени суровини. След това стойността на разхода, начислен по сметката за разход по икономически елементи, се прехвърля към сметката за незавършено производство (разходи за основната дейност), а накрая натрупаната стойност по нея се отнася по сметката за готова продукция. Това става в следните стъпки:

1. Влагането на суровините в производството на торти се отразява, като се дебитира сметка 601 „Разходи за материали” (увеличение на разходите за материали) и се кредитира сметка 302 „Суровини/Материали” (намаление на наличните суровини).

Видовете вложени суровини и техните стойности се осчетоводяват по съответните им аналитичности към сметка 302Суровини/Материали“.

Тази счетоводна статия се записва на база издадения от нас Отчет за вложени суровини/материали/консумативи.

2.

скрито платено съдържание: 108 думи;

3.

скрито платено съдържание: 100 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (01.05.2019): Осчетоводяване на вложените материали

стопанска

операция:

601

Разходи за материали

вид

документ:

530

Протокол за произведена продукция/Вложени суровини

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

601

Разходи за материали

90

302

Суровини/Материали

90

аналит.

Материали за торти

90

аналит.

Сметана

15

 

 

 

аналит.

Захар

10

 

 

 

аналит.

Блатове

45

 

 

 

аналит.

Плодове

20

ОБЩО

90

ОБЩО

90

        

скрито платено съдържание: 25 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

302 (Суровини и материали) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на суровини и материали. Закупените (придобитите) суровини и материали се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение стойността на наличните суровини и материали), а продадените (отписаните) суровини и материали се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление стойността на наличните суровини и материали). Дт оборотът показва стойността на общо закупените (придобитите) суровини и материали, а Кт оборотът показва стойността на общо продадените (отписаните) суровини и материали (в т.ч. бракувани и липсващи). Сметката е с Дт салдо – стойността на наличните суровини и материали на склад, или нулево, ако няма налични.

Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

303 (Продукция) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на произведената в предприятието продукция. Произведената продукция се заприхождава по Дт на сметката, а отписаната продукция се осчетоводяват по Кт на сметката. Текущото и крайното салдо на сметката е Дт – стойността на наличната продукция на склад, или нулево, ако няма такава. За налична продукция се зачита намиращата се в складовете на предприятието, както и предоставената на отговорно пазене или дадена на консигнация. Дт оборотът показва стойността на общо произведената (заведена) продукция през периода, а Кт оборотът показва стойността на общо продадената (отписана) продукция (в т.ч. бракувана и липсваща).

Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

601 (Разходи за материали) – Активна сметка, използва се за отчитане на начислените разходи за закупени или вложени в производството и дейността материали. Увеличенията на разходите за материали се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени разходи за материали (производствени материали, амбалаж, горива, енергия, резервни части за ремонтни дейности, канцеларски материали, инвентар под стойностния праг за ДМА и други), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите разходи за материали, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

611 (Разходи за дейността) – Активна сметка, чрез която се отчитат и калкулират разходите за основна дейност на предприятието. Сметката е калкулационна и по нея се формира себестойността на продукцията и услугите, чрез разпределяне на разходите по икономически елементи по тяхното икономическо предназначение – за основна, спомагателна, управленска дейност и др. Увеличенията на разходите за основна дейност се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на разходите за основна дейност, които са свързани с производството на продукция и/или извършването на услуги. Сумата на всички разходи, които са свързани с производството на продукта или извършването на услугата (за разпределяне на разходи за материали, за външни услуги, за амортизации, за възнаграждения и осигуровки, за провизии и др. като такива, свързани с основната дейност), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на разходите за основна дейност (при приключване на производствения процес се намалява незавършеното производство, като се заприхождава като готова продукция). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва размера на незавършеното производство към края на периода.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.