Отчитане на акредитив от страна на наредителя

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 4287 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от АЛФА ООД търгуваме с обувки и решаваме да закупим известно количество от конкретен модел обувки – „Торк”.

Производител на обувките е DELTA-ATHENS Ltd.

На 01.02.2019 г., чрез сключен търговски договор, двете страни се споразумяват за покупко-продажба на 2 500 чифта от модел „Торк” с единична цена 30 евро за чифт. В договора е упоменато, че плащането следва да бъде извършено чрез акредитив и в срок до 1 месец.

Ние от Алфа ООД сключваме договор за банков акредитив във валута с обслужващата ни банка, която ни открива специална акредитивна сметка. Определени са и условия, при които банката да извърши плащане към банката на гръцкия доставчик.

На 05.02.2019 г. DELTA-ATHENS Ltd ни изпраща стоките, във връзка с което ни издава фактура (Invoice) на стойност 75 000 евро.

В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад. На същата дата стоките пристигат в наш обект.

На 05.02.2019 г. ние издаваме Протокол за самоначисление на ДДС, тъй като сме получател по доставка на стоки от друга страна членка на ЕС.

На 15.02.2019 г., след като всички документи са предоставени от банката на бенефициера и доставката е изпълнена, ние от Алфа ООД даваме разрешение и обслужващата ни банка превежда сумата на нашия доставчик DELTA-ATHENS Ltd.

Забележка: Алфа ООД и DELTA-ATHENS Ltd са регистрирани за целите на ДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Банково извлечение от акредитивна сметка;

- Търговски документи, доказващи реалността на доставката и нейното изпълнение.

 

№ 5215612

INVOICE

date: 05.02.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd. (ние)

DELTA-ATHENS Ltd.

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

Description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Shoes tork

pair

2 500

30

75 000

      
      

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

75 000

Country of Origin:

Greece 

 

Tariff Code:

12345678

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА - АКРЕДИТИВ

СИТИБАНК АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG20UBBS80021055588866

Валута:

EUR

Тип:

Акредитивна сметка

Период на извлечението:

от 01.02.2019 г.

до 28.02.2019 г.

Пореден № на извл.:

01

Дата:

28.02.2019 г.

 

старо салдо:

0,00

счет. дата

вальор

референция/описание

Дебит (-)

Кредит (+)

02/02/19

02/02

Откриване на акредитивна сметка във валута

 

75 000,00

15/02/19

15/02

FT10043980002854

Изходящ превод в eвро Делта Атина по ф-ра 5215612/05.02.2019 г.

Alfa Bank BHUJVG GR62GRGG92501000104910024156

Закриване на акредитивна сметка

75 000,00

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

75 000,00

Дебит:

75 000,00

Кредит:

75 000,00

Кредит:

75 000,00

стр. 1

крайно салдо:

0,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Паричните средства са бързоликвиден финансов инструмент, използван като средство за разплащане, средство за размяна и средство за натрупване. Съгласно МСС 7 „Отчети за парични потоци“ паричните средства биват: парични средства, налични в брой, и такива под формата на безсрочни депозити.

Съществуват и спестовни сметки, предназначени да съхраняват спестяванията на вложителя, като срещу предоставените парични средства за управление от банката той получава възнаграждение под формата на лихва. Съществуват срочни и безсрочни депозити. В практиката под „Депозит“ се разбира основно срочна спестовна сметка, по която предварително е определен срок, в който парите ще трябва да са на разположение на банката и възложителят няма да може да разполага със средствата си при нужда. При спестовната сметка довнасянето на суми и тяхното теглене е неограничено, докато при депозита това е в зависимост от вида му. Има депозити, по които не може да се довнасят или теглят суми, но има и такива, при които това е позволено с определен лимит. Обикновено при срочните спестовни сметки (депозити) лихвите са по-високи от тези при безсрочните спестовните влогове.

На практика за извършване на безналични плащания всяко търговско дружество разполага с Разплащателна банкова сметка. Чрез нея търговците се разплащат със своите контрагенти, без да са необходими пари в брой. Притежаването на такава дава възможност да се обменят парични средства по фактури и други разчети с доставчици и клиенти, които се намират дори в чужбина. Всички банки предлагат възможност на своите клиенти да използват разплащателната си сметка, без да посещават банков клон или офис.

скрито платено съдържание: 262 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 346 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

От гледна точка на Delta-Athens Ltd, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на произведените и продадени обувки.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 166 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като не се формира приход или разход

скрито платено съдържание: 23 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 52 думи;

ОПП: В резултат на плащането за

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява откриването на акредитива, след това заприхождаването на закупените стоки срещу възникване на задължение към доставчик и самоначислението на ДДС, а накрая закриването на задължението срещу намаление на паричните средства по акредитивната сметка. Това става в следните стъпки:

1. Откриването на акредитивна сметка се осчетоводява, като се дебитира сметка 505 „Акредитиви” (увеличаване на паричните средства по открити акредитиви) срещу кредитиране на сметка 503 „Разплащателна сметка в лева” (намаляване на паричните средства по разплащателни сметки).

Откритият акредитив се осчетоводява аналитично към сметка 505 „Акредитиви”.

2.

скрито платено съдържание: 94 думи;

3.

скрито платено съдържание: 50 думи;

4.

скрито платено съдържание: 78 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (02.02.2019): Осчетоводяване на откритата акредитивна сметка

стопанска

операция:

513

Прехвърляне на суми по собствени сметки

вид

документ:

200

Банково извлечение

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

Сума

505

Акредитиви

  146 687,25

503

Разплащателна сметка в лева

146 687,25

аналит.

Акредитив във валута (75 000* 1.95583) - Delta-Athens Ltd

146 687,25

 

 

 

ОБЩО

146 687,25

ОБЩО

146 687,25

         

скрито платено съдържание: 32 думи;

 

скрито платено съдържание: 15 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 238 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 96 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.