Изтеглени пари от каса и внесени по банкова сметка

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 3575 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 12.05.2019 г. ние от Алфа ООД сме изтеглили 1 000 лв. от касата на дружеството, които сме внесли в банковата сметка на дружеството.

Касиерът на дружеството съставя Разходен касов ордер.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Вносна бележка;

- Разходен касов ордер.

 

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100

РАЗХОДЕН  КАСОВ  ОРДЕР

104

дата:

12.05.2019 г.

Да се плати на:

Иван Иванов

ЕГН/ ЕИК

6612126666

Основание:

Внасяне на сума в банковата сметка

 

Сумата:

1 000,00

Валута:

BGN

Словом:

Хиляда лв.

 

Счетоводител:

 

 

подпис

Ръководител:

 

 

подпис

Изплатил сумата:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис

 

 

До

УниКредит Булбанк АД

 

12.05.2019, София

 

Банка

място и дата на подаване

Клон

Централен

 

 

Адрес

София

 

подпис на вносителя

В полза на – име

А

л

ф

а

 

Е

О

О

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN на получателя

 

B

G

5

1

U

N

C

R

5

4

5

6

2

1

4

5

6

4

5

5

6

9

При банка – банка, клон

У

н

и

К

р

е

д

и

т

 

Б

у

л

б

а

н

к

 

А

Д

 

 

 

 

 

 

ВНОСНА

БЕЛЕЖКА

Внесохме

в брой

Вид валута

Сума

B

G

N

-

-

-

-

-

-

1

С думи

х

и

л

я

д

а

 

л

е

в

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител – име

А

л

ф

а

 

Е

О

О

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание за внасяне

з

а

х

р

а

н

в

а

н

е

 

н

а

 

с

м

е

т

к

а

 

 

 

 

 

 

Банков служител

Касиер

 

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Паричните средства са бързоликвиден финансов инструмент, използван като средство за разплащане, средство за размяна и средство за натрупване. Съгласно МСС 7 „Отчети за парични потоци“ паричните средства биват: парични средства, налични в брой, и такива под формата на безсрочни депозити.

 При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е преквалифициран един актив – Пари, от „пари в брой“ към „пари по безсрочни сметки“. В този смисъл за Алфа няма изменение на стойността на активите.

скрито платено съдържание: 52 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 19 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 14 думи;

ЗДДС: Извършената стопанска операция не поражда данъчно събитие за целите на ДДС. Тя не попада в обхвата на ЗДДС.

ЗОПБ:

скрито платено съдържание: 60 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като при трансфера на паричните средства

скрито платено съдържание: 26 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 22 думи;

ОПП: При трансфера на паричните средства

скрито платено съдържание: 16 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отрази трансферът на парични средства от касата към разплащателната сметка на дружеството. Това става по следния начин:

1.

скрито платено съдържание: 38 думи;

Тази счетоводна статия се записва на база Разходен касов ордер, съставен при изваждането на парите в брой от касата.

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (12.05.2019): Осчетоводяване на трансфера на парични средства от касата към разплащателната сметка

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

501 (Каса) –  Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на Каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 119 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.