Липси и излишъци на стоки

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 17318 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки. Не поддържаме магазинна мрежа, а само склад за продажба на едро.

Във връзка с годишното приключване на отчетната година в Алфа ООД, както и съгласно счетоводната политика на дружеството, се извършва инвентаризация на всички налични активи, в резултат на която се установява:

- липса на 20 чифта обувки „Борг” с единична стойност в размер на 20 лв.

- липса на 15 чифта обувки „Торк” с единична стойност в размер на 25 лв.

- излишък от 5 чифта на дамски обувки модел „Кларк” с единична справедлива стойност (продажна цена) в размер на 22 лв.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Инвентаризационен опис;

- Протокол за брак;

- Протокол за начисление на ДДС.

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОНЕН ОПИС (със Сравнителна Ведомост)

АЛФА ООД (ние)

на Обект/МОЛ:

Склад обувки/Иван Иванов

по Заповед:

№165 от 30.12.2019

за вид активи/запаси:

Обувки

               

инв. № / код

наименование

мярка

отч. ст-ст

за 1-ца

фактич.

наличн.

счетов.

наличн.

излишък

липса

1

302151635

Обувки мъжки черни „Борг“

чифт

20

500

520

 

20

2

561465415

Обувки дамски червени „Торк“

чифт

25

100

115

 

15

3

546545646

Обувки дамски черни „Кларк“

чифт

22

200

195

5

 

ОБЩО

800

830

5

35

 

 

име

длъжност

дата

подпис

Матер. Отг. Лице:

Иван Иванов

началник склад

30.12.2019

 

Член на Комисия:

Петър Петров

контрольор

30.12.2019

 

Член на Комисия:

Георги Георгиев

контрольор

30.12.2019

 

 

ПРОТОКОЛ ЗА ЛИПСИ/ИЗЛИШЪЦИ (и/или компенсирането им)

АЛФА ООД

на Обект/МОЛ:

 

по Заповед:

№165 от 30.12.2010

за вид активи/запаси:

 

в резултат на (събитие):

например: Инвентаризация/Кражба/Пожар/Наводнение

СЕ УСТАНОВИХА СЛЕДНИТЕ

Х

ЛИПСИ

 

ИЗЛИШЪЦИ

 

инв. № / код

наименование на актива/запаса

мярка

отч. ст-ст

за 1-ца

колич.

липс./изл.

сума

справедл. стойност

1

302151635

Обувки мъжки черни „Борг“

чифт

20

20

400

 

2

561465415

Обувки дамски червени „Торк“

чифт

15

25

375

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

775

 

 

Установените Липси ще бъдат за сметка на:

Х

Отписването им на разход

 

Вземане от подотчетно лице

                                                                                               По тяхната:

Х

Отчетна стойност

 

Справедлива стойност

Установените Излишъци ще бъдат заприходени в Обект и/или на МОЛ:

 

 

                                                                                               По тяхната:

 

Отчетна стойност

 

Справедлива стойност

 

име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

главен счетоводител

30.12.2019

 

член на комисия:

Петър Петров

административен директор

30.12.2019

 

член на комисия:

Георги Георгиев

независим оценител

30.12.2019

 

 

№ 1234567890

ПРОТОКОЛ

дата: 30.12.2019

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

 

АЛФА ООД (ние)

 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

 

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

 

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки мъжки черни „Борг“

чифт

20

20

400

2

Обувки дамски червени „Торк“

чифт

15

25

375

 

 

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

30.12.2019

данъчна основа:

775

Номер и дата на фактура (ако е издадена до датата на протокола – при ВОП)

ДДС 20%:

155

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС:

общо:

930

 

ПРОТОКОЛ ЗА ЛИПСИ/ИЗЛИШЪЦИ (и/или компенсирането им)

АЛФА ООД

на Обект/МОЛ:

 

по Заповед:

№1234 от 30.12.2010

за вид активи/запаси:

 

в резултат на (събитие):

например: Инвентаризация/Кражба/Пожар/Наводнение

СЕ УСТАНОВИХА СЛЕДНИТЕ

 

ЛИПСИ

Х

ИЗЛИШЪЦИ

 

инв. № / код

наименование на актива/запаса

мярка

отч. ст-ст

за 1-ца

колич.

липс./изл.

сума

справедл. стойност

1

546545646

Обувки дамски черни „Кларк“

чифт

22

5

110

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

110

 

 

Установените Липси ще бъдат за сметка на:

 

Отписването им на разход

 

Вземане от подотчетно лице

                                                                                               По тяхната:

 

Отчетна стойност

 

Справедлива стойност

Установените Излишъци ще бъдат заприходени в Обект и/или на МОЛ:

Склад Стоки

 

                                                                                               По тяхната:

 

Отчетна стойност

Х

Справедлива стойност

 

име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

главен счетоводител

30.12.2019

 

член на комисия:

Петър Петров

административен директор

30.12.2019

 

член на комисия:

Георги Георгиев

независим оценител

30.12.2019

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност (НРС) е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

В процеса на осъществяваната стопанска дейност могат да настъпят изменения, които протичат независимо от волята на мениджмънта на едно дружеството – изменения, които се дължат на естествени фири на материалните запаси, погиване на активи в резултат на стихийни бедствия, грешки при приемането и отпускането на материали, продукция, стоки и т.н.

скрито платено съдържание: 427 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 95 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 175 думи;

 ЗДДС: Съгласно ЗДДС при липса на стоки данъчно задълженото лице е длъжно да направи корекция на ползвания при покупката им данъчен кредит, освен в специфичния случаи с липса, произтичаща от търговска дейност в обекти, в които клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки. В конкретния случай стоките липсват от склада на дружеството и е необходимо да бъде направена корекция на ДДС. Тя се извършва чрез издаване на Протокол за самоначисление. Протоколът, който се издава, трябва да съдържа реквизити, детайлно описани в ППЗДДС. Той се издава най-късно на последния ден от данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата за извършване на корекцията. В разглеждания случай липсата на стоките е установена през месец декември, което означава, че протоколът може да бъде издаден най-късно до 31 декември.

Заприхождаването на неотчетените стоки е вътрешна операция, при която не възниква данъчно събитие. Тази стопанска операция е извън обхвата на ЗДДС.

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

  ОПР: Формират се разход за

скрито платено съдържание: 48 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 37 думи;

ОПП: В резултат на цялата стопанска операция

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 27 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява начислението на разхода за брак на продукцията, равен на себестойността ѝ, след което се начислява разход за корекция на ползван данъчен кредит и накрая общият размер на разходите за брак и корекция на ДДС се отнася в текущ финансов резултат – загуба:

1. Разходът за липса се осчетоводява, като се дебитира сметка 609 „Други разходи” (увеличение на разходите за липси) и се кредитира сметка 304 „Стоки” (намаление на количеството стоки).

Размерът на разхода за брак е равен на себестойността на липсващите стоки.

Разходът за липси се осчетоводява аналитично по сметка 609 „Други разходи”.

Видовете липсващи стоки и техните стойности се отразяват по съответните им аналитичности към сметка 304 „Стоки”.

Тази счетоводна статия се записва на база Протокол за липса.

2.

скрито платено съдържание: 60 думи;

3.

скрито платено съдържание: 54 думи;

4.

скрито платено съдържание: 59 думи;

5. Отчитането на финансовия резултат от излишъка на стоки става, като се дебитира сметка 709 „Други приходи” (намаление на приходите от излишъци на материални запаси поради отнасянето им в текущ финансов резултат) срещу кредитиране на сметка 123 „Печалби и загуби от текущата година” (увеличение на текущия финансов резултат).

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (30.12.2019): Отчитане на липсите на стоки

стопанска

операция:

311

Отписани липси/брак на стоково-материални запаси

вид

документ:

550

Протокол за брак/фира

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

609

Други разходи

775

304

Стоки

775

аналит.

Липса на стоки

775

аналит.

Обувки мъжки черни „Борг“

400

 

 

 

аналит.

Обувки дамски червени „Торк“

375

ОБЩО

775

ОБЩО

775

        

скрито платено съдържание: 30 думи;

СС5 (30.12.2019): Отчитане на финансовия резултат от излишъка на стоки

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

709

Други приходи

110

123

Текуща печалба/загуба

110

аналит.

Излишъци на материални запаси

110

 

 

 

ОБЩО

110

ОБЩО

110

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 233 думи;

609 (Други разходи) – Активна сметка, която се използва за отчитане на всички разходи, които не се отнасят по друга сметка от групата. Такива могат да бъдат: разходи за командировки, разходи по липси за сметка на предприятието, глоби и неустойки, отписани вземания и други. Увеличенията на другите разходи се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени разходи за провизии (начисляване на разходи за командировки, отписване на вземания, начисляване на дължими глоби и неустойки, отчитане на разходи за липси за сметка на дружеството и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите други разходи, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

скрито платено съдържание: 123 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.