Изплащане на командировъчни разходи за страната

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 6008 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме дружество, което се занимава с предоставянето на консултантски услуги.

На 01.04.2019 г. издаваме заповед за 2-дневна командировка на служител от предприятието до Захарни Заводи АД – Горна Оряховица.

Във връзка с командировката на лицето са предоставени 40 лв. дневни (по 20 лв. на ден). Сумата е изплатена от касата на предприятието преди командированото лице да замине.

На 05.04.2019 г., три дни след завръщането си, служителят докладва писмено за резултата от командировката и представя документи за разходите за пътни и квартирни.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Заповед за командировка в страната.

 

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100

РАЗХОДЕН  КАСОВ  ОРДЕР

12345

дата:

01.04.2019 г.

Да се плати на:

Иван Иванов Иванов

ЕГН/ ЕИК

111222333

Основание:

 

Отпуснат служебен аванс за командировка в страната № 0234 от 01.04.2019 г.

Сумата:

240.00

Валута:

BGN

Словом:

Двеста и четиридесет лева

 

Счетоводител:

 

 

подпис

Ръководител:

 

 

подпис

Изплатил сумата:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис

 

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

111222333

 

ДОКЛАД

за извършената работа от командирования служител

ЗАПОВЕД

за командировка в страната

№ 0234 от 01.04.2019 г.

Срещата е извършена в уговореното време. Договорът за поръчка на материали е сключен със Захарни Заводи АД.

                Съгласно Кодекса на труда и Наредбата за служебните командировки, КОМАНДИРОВАМ:

трите имена на служителя

длъжност

Иван Иванов Иванов

Директор Маркетинг

до гр./с.:

Горна Оряховица

и обратно

в организация:

 Захарни Заводи АД

със следната задача/цел:

дата:

подпис на служителя:

 

05.04.2019 г.

 

ОЦЕНКА

за извършената от командирования служител работа

                Командировката е с право на пътни, дневни и квартирни пари, съгласно Наредбата за служебните командировки, и е за сметка на АЛФА ООД

Без забележки.

командировката е за срок

дата:

подпис на ръководителя:

от:

01.04.2019 г.

до:

02.04.2019 г.

05.04.2019 г.

 

пътуването да се извърши със:

СМЕТКА

за полагащите се на служителя пътни, дневни и квартирни пари

 Служебен автомобил СА 1465 НА

                В 3-дневен срок от завръщането си служителят да докладва писмено за резултата от командировката и да представи разходите за пътни и квартирни.

 

опис и обосноваване на пътни, дневни и квартирни

сума

 

 

1

Пътни

100,00

2

Дневни

40,00

трите имена на ръководителя

длъжност

3

Квартирни

100,00

Петър Петров Петров

Управител

4

 

 

подпис на

ръководителя:

 

5

 

 

всичко:

240,00

пристигнал в:

Захарни Заводи АД

получен аванс за командировката:

 

пристигнал на дата

отпътувал на дата

 

остатък за плащане/възстановяване:

 

01.04.2019 г.

02.04.2019 г.

 

словом:

Двеста и четиридесет лв.

подпис на длъжностно лице и печат

подпис на длъжностно лице и печат:

 

имена на лицето, изплатило сумата

подпис на лицето, изплатило сумата

 

 

 

Иванка Иванова

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различни от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент, или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност. Следователно разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам оказват и влияние за определяне на цените на стоки, услуги, продажби и т.н.

Разходите за командировки са регламентирани в Наредбата за командировки в страната.

В случаите на служебна командировка работодателят има право едностранно да реши кой служител да бъде командирован, къде и за какъв период, като за това време на служителя или работника се полагат дневни, пътни и квартирни пари (освен трудовото му възнаграждение) с цел да бъде компенсиран за неудобствата, понесени в изпълнение на поставените задачи извън мястото на работата или местоживеенето.

скрито платено съдържание: 213 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 27 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 118 думи;

ЗДДС: 

скрито платено съдържание: 10 думи;

ЗДДФЛ: Съгласно ЗДДФЛ всички дневни пари, изплатени в граница до двукратен на минимума размер, са необлагаем за командированото лице доход. Всички пари, изплатени над този двоен размер, са облагаем доход за командированото лице. Техният размер трябва да бъде включен във ведомостта за заплати за месеца, в който е било командировано и те да бъдат обложени с данък и осигуровки като част от възнаграждението му.

ЗОПБ: Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой на територията на страната могат да се извършват плащания в брой до 10 000 лв. Разплащания на суми, равни или по-големи от 10 000 лв., се извършват само чрез превод или внасяне по разплащателна сметка.

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Формира се разход за командировки,

скрито платено съдържание: 14 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОПП: В резултат на платените разходи за командировка се

скрито платено съдържание: 21 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 21 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отразява предоставянето на служебния аванс на подотчетното лице, след това се закрива вземането от него срещу отчитане на разход за командировка, а накрая разходът се отнася в загуба от отчетния период. Това става в следните стъпки:

1. Предоставянето на служебния аванс за командировката се осчетоводява, като се дебитира сметка 422 „Вземания от подотчетни лица“ (увеличение на вземанията от подотчетни лица) и се кредитира сметка 501 „Каса в лв.“ (намаление на паричните средства в брой).

Възникналото вземане от подотчетно лице се отразява по аналитичността му към сметка 422 „Вземания от подотчетни лица, по която ще се следи и закрие при осчетоводяването на авансовия отчет.

Тази счетоводна статия се записва на база Разходен касов ордер, съставен при изваждането на парите в брой от касата, и Заповед за командировка, връчена на командированото лице.

2.

скрито платено съдържание: 84 думи;

3.

скрито платено съдържание: 54 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (05.04.2019): Осчетоводяване на отпуснатия служебен аванс за командировката

стопанска

операция:

422

Отпуснат служебен аванс

вид

документ:

240

Разходен касов ордер в лв.

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

422

Подотчетни лица

240,00

501

Каса в лв.

240,00

аналит.

Командировки в страната

240,00

 

 

 

ОБЩО

240,00

ОБЩО

240,00

        

скрито платено съдържание: 19 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 129 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на Каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 163 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.