Заприхождаване на произведена продукция

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 8304 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме производител на обувки.

На 01.05.2019 г. в Алфа ООД са произведени и заприходени в склада за готова продукция 500 чифта обувки от модел „Кларк” със себестойност 15 лв. за чифт

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Протокол за произведена и заскладена продукция;
- Калкулация за вложени суровини/материали/консумативи.

 

организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

111222333

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОИЗВЕДЕНА И ЗАСКЛАДЕНА ПРОДУКЦИЯ

за изделие/я:

Искане за суровини/материали №4654654/01.05.2019 за 500 бр. обувки „Кларк”

код

наименование/описание на продукта

мярка

колич.

ед. цена

по себест.

сума

1.

654156151

Обувки „Кларк”

чифт

500

15

7 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

7 500

 

име

длъжност

дата

подпис

удостоверил 1:

Петър Петров

началник цех/производство

01.05.2019

 

удостоверил 2:

Георги Георгиев

началник склад

01.05.2019

 

 

организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

111222333

КАЛКУЛАЦИЯ ЗА ВЛОЖЕНИ СУРОВИНИ/МАТЕРИАЛИ/КОНСУМАТИВИ

код

наименование/описание на продукта

мярка

колич.

сума

1

21654654646

Труд

 

 

1 700

2

35416546545

Електроенергия

КВТч.

100

200

3

64654654544

Вода

куб.м.

10

100

4

54654654654

Материали за производството – общо, в т.ч.:

 

 

5 000

 

 

                кожа

кв.м.

125

2 000

 

 

                подметки

бр.

1 000

1 500

               

 

                връзки

бр.

1 000

500

               

 

                лепило

кг.

50

500

 

 

                кутии

бр.

500

500

5

16546545454

Амортизация на машините, заети в производството на обувки „Кларк“

лв.

500

500

ОБЩО:

7 500

 

Име

длъжност

дата

подпис

удостоверил 1:

Петър Петров

началник цех/производство

25.04.19

 

удостоверил 2:

Георги Георгиев

началник склад

25.04.19

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Продукция е материален запас, който е създаден в резултат на производствения процес в предприятието и е предназначен за продажба. В зависимост от индивидуалните изисквания за отчитане на дейността на всеки вид производство, може се изгради специфична последователност за калкулиране на разходите за производство.

скрито платено съдържание: 173 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 186 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: Преди тази стопанска операция първоначално са формирани счетоводни разходи за производство. При формирането на себестойността на готовата продукция те се капитализират и реално цялата им стойност формира краткотраен актив. На практика след завършването на производствения цикъл и заприхождаването на готовата продукция не са налице счетоводни и данъчни разходи. Разход се реализира при продажбата на готовата продукция, когато се отписва нейната себестойност.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 76 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В разходната част на този отчет се посочват

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 32 думи;

ОПП: При заприхождаването на готовата продукция

скрито платено съдържание: 13 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява отнасянето на основните производствени разходи, начислени по сметките за разходи по икономически елементи, към сметката за незавършено производство (разходи за основната дейност), а след това натрупаната стойност по нея се отнася по сметката за готова продукция. Това става в следните стъпки:

1. Формирането на себестойността на продукцията се осчетоводява, като се дебитира сметка 611 „Разходи за основна дейност” (увеличение на незавършеното производство) и се кредитират сметките от група 60 „Разходи по икономически елементи“ (намаление на разходите по икономически елементи поради отнасянето им по функционално предназначение), по които преди това са били начислени основните производствени разходи.

Производствените разходи са били начислени по дебита със съответните аналитичности към сметките от група 60 „Разходи по икономически елементи”. При тази стопанска операция кредитираме тези сметки със същите аналитичности и съответните им стойности.

Стойността на начислените производствени разходи се отнася към аналитичността на Обувки „Кларк“ към сметка 611 „Разходи за основна дейност”.

Тази счетоводна статия се записва на база калкулация за вложени суровини, материали и консумативи.

2.

скрито платено съдържание: 76 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (04.05.2019): Отнасяне на разходите по икономически елементи в себестойността на произведената продукция

стопанска

операция:

611

Отчитане на себестойност на продукция

вид

документ:

530

Протокол за произведена продукция/Вложени суровини

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

611

Разходи за основна дейност

7 500

601

Разходи за материали

5 000

аналит.

Обувки „Кларк“

7 500

аналит.

Материали за производството на обувки „Кларк“

5 000

 

 

 

602

Разход за външни услуги

300

 

 

 

аналит.

Електроенергия

200

 

 

 

аналит.

Вода

100

 

 

 

603

Разход за амортизация

500

 

 

 

аналит.

Амортизация на машините, заети в производството на обувки „Кларк“

500

 

 

 

604

Разходи за заплати (възнаграждения)

1 200

 

 

 

аналит.

Персонал, зает в производството

1 200

 

 

 

605

Разходи за осигуровки

500

 

 

 

аналит.

Осигуровки на персонала, зает в производството

500

ОБЩО

7 500

ОБЩО

7 500

        

скрито платено съдържание: 11 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 111 думи;

601 (Разходи за материали) – Активна сметка, използва се за отчитане на начислените разходи за закупени или вложени в производството и дейността материали. Увеличенията на разходите за материали се осчетоводява по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени разходи за материали (производствени материали, амбалаж, горива, енергия, резервни части за ремонтни дейности, канцеларски материали, инвентар под стойностния праг за ДМА и други), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите разходи за материали, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

скрито платено съдържание: 429 думи;

605 (Разходи за осигуровки) – Активна сметка, която се използва за отчитане на разхода за осигуровки на персонала – за социалноосигурителни вноски, здравноосигурителни вноски, доброволно осигуряване и други законово регламентирани вноски за сметка на работодателя. Увеличенията на разходите за осигуровки се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени разходи за осигуровки (начисления на задължения за осигурителни вноски за сметка на работодателя), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите разходи за осигуровки, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

По тази сметка се начислява и разходът за осигурителни вноски върху неизползваните дни платен отпуск – Предприятието следва да оцени очакваните разходи по натрупващите се неизползвани дни платени отпуски и дължимите осигурителни вноски за тях като допълнителна сума (задължение и разход) към датата на съставяне на годишния финансов отчет.

скрито платено съдържание: 186 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.