Плащане на гаранционен депозит за участие в търг

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 2579 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме строително дружество, което решава да участва в публичен търг за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Обществената поръчка е във връзка с изграждане на автомобилен път Е56 на територията на община Първомай.

За целта и във връзка със задължение съгласно процедурата плащаме гаранция в размер на 7 500 лв. на община Първомай.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Разходен касов ордер ( РКО).

 

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100 (ние)

РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР

12345

дата:

15.05.2019 г.

Да се плати на:

Община Първомай

ЕГН/ ЕИК

444555666

Основание:

Платена гаранция за участие в търг за изграждане на

автомобилен път Е56

Сумата:

7 500,00

Валута:

BGN

Словом:

Седем хиляди и петстотин

лв.

Счетоводител:

 

 

подпис

Ръководител:

 

 

подпис

Изплатил сумата:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

При подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки е налице и въпросът за гаранциите. Гаранцията за участие служи за обезпечаване участието в конкретна процедура по ЗОП и е индикатор за сериозността на намеренията на дадено лице както да подаде заявление за участие/оферта, така и да сключи договора за обществена поръчка, ако бъде определено за изпълнител.

Предназначението на гаранцията за участие може да бъде извлечено и от законовите основания, които имат като последица възникването на възможност за възложителя да усвои този вид гаранция. Тези основания са силно ограничени и се свеждат до хипотези, при които участник оттегля офертата си след определения краен срок за подаване или отказва да сключи договор за обществена поръчка, въпреки че е определен за изпълнител. Освен че възложителят отговаря за поставяне на условие за представяне на гаранция за участие в конкретна процедура, по закон той има право да определи и условията, и размера ѝ.

скрито платено съдържание: 92 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 52 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 37 думи;

ЗДДС: Предварителните плащания (задатък, капаро, отметнина, предплата, пишманлък и др.), извършени във връзка с бъдещи доставки, имат различни функции – потвърдителна, гаранционна и обезщетително-наказателна функция. За определяне данъчното третиране на тези предварителни плащания е необходимо първо да се установи дали е налице конкретна доставка по смисъла на ЗДДС, т.е. дали е налице насрещна престация, за която се прави предварителното плащане. Само при наличието на ясно идентифицирана доставка, по която извършеното предварително плащане представлява насрещна престация, следва да се приеме, че е налице авансово плащане на облагаема доставка. В редица решения на Съда на ЕС (СЕС) и НАП е постановено, че плащания за доставки на стоки или услуги, които не са още ясно идентифицирани, не могат да бъдат предмет на ДДС.

СЕС напомня понятието за пряка връзка между доставената услуга и получената за нея насрещна престация, при която изплатените суми представляват една действителна насрещна престация за доставена индивидуализирана услуга, и това в рамките на правните взаимоотношения, при които се разменят реципрочни престации.

скрито платено съдържание: 114 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Тъй като при плащането на гаранцията

скрито платено съдържание: 25 думи;

 БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 28 думи;

ОПП: В резултат на плащането

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отразява направеното плащане за дължимия от Алфа гаранционен депозит:

1. Плащането на гаранционния депозит се осчетоводява, като се дебитира сметка 492 „Разчети за гаранции” (увеличение на вземанията по предоставени гаранции) и се кредитира сметка 501 „Каса в лв.” (намаление на паричните средства в брой).

Платената гаранция се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на община Първомай към сметка 492 „Разчети за гаранции”, по която ще се следи вземането, което ще се закрие след приключване на търга.

Тази счетоводна статия се записва на база сключен Договор за наем и Разходен касов ордер.

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (15.05.2019): Осчетоводяване на платената на община Първомай гаранция

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 149 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на Каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.