Връщане на платен депозит по договор за наем

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 2788 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 01.05.2019 г. ние от Алфа ООД прекратяваме сключен преди години договор за наем на офис с наемодателя Делта ООД.

Съгласно сключения договор на датата на подписването му наемателят заплаща на наемодателя депозит в размер на 2 400 лв. При сключването на договора Алфа е изпълнила своето задължение и е платила на Делта дължимия депозит в брой.

При прекратяване на договора, в случай че наетото имущество не е увредено, наемодателят е задължен да върне на наемателя платения депозит. Във връзка с това, след като прави оглед на имота, Делта връща в брой получената от наемателя Алфа сума.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за наем, сключен в предходни периоди;

- Приходен касов ордер ( ПКО).

 

ДОГОВОР за Наем

 

                Днес, 01 октомври 2016 г., в град София, между страните:

 

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Наемодател

Наемател

                се подписа настоящият Договор за наем, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

 

чл.1. Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване административен офис с обща площ 240 кв.м., находящ се на 4 етаж в бизнес сграда на бул. „Витоша“ 160 в град София.

чл.2. Наемодателят предоставя имота на Наемателя за цената от 2 400 лв. на месец без включен ДДС, в която цена не се включват разходите за електроенергия, вода, телефон, отопление и други разходи, свързани с поддръжката на наетия имот. При подписване на Договора Наемателят заплаща на Наемодателя депозит в размер на 2 400 лв. и наема за първия месец. При прекратяване на Договора Наемодателят дължи на Наемателя връщане на платения депозит.

чл.3. Наемателят заплаща наемната цена на Наемодателя до 5-о число на всеки месец за текущия месец на ползване.

чл.4. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване.

чл.5. Договорът се сключва за срок от три години.

чл.6. Договорът се прекратява: с изтичане срока на Договора; с тримесечно предизвестие, направено от всяка от страните; или по взаимно споразумение на страните.

чл.7. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.8. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100

 

Алфа ООД

ЕИК

111222333

ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР

54321

дата:

01.05.2019 г.

КВИТАНЦИЯ към ПКО

Да се приеме от:

Делта ООД

ЕГН/ ЕИК

444555666

54321

дата:

01.05.2019 г.

Основание:

Връщане на платен депозит по договор за наем на адм. офис

Сумата:

2 400,00

Валута:

BGN

 

Словом:

Две хиляди и четиристотин

 

лв.

Сумата:

2 400,00

Валута:

BGN

Словом:

Две хиляди и четиристотин

Да се приеме от:

лв.

ДЕЛТА ООД

ЕГН/ ЕИК

444555666

 

за:

 

 

Вносител:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис и печат

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

Обичайна практика при сключване на договори за наем на недвижим имот е наемателят да заплати на наемодателя определена сума, която да служи като гаранция, че наемателят ще изпълнява всички свои задължения по договора. Такава сума често се дефинира с термин „гаранционен депозит“. Съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) такъв тип депозити се определят като задатък, чиято основна функция е доказателство, че договорът е сключен и обезпечава неговото изпълнение. Ако купувачът не изпълни задължението си, продавачът има право да прекрати договора и да задържи задатъка. Ако продавачът не изпълни задължението си, купувачът има право да прекрати договора и да получи задатъка обратно в двоен размер. В договорите за наем на недвижим имот обаче гаранционният депозит не служи като гаранция, че договорът ще бъде изпълнен. Нито една от страните по един такъв договор не може да се освободи от задълженията си, като загуби депозита или съответно го заплати в двоен размер.

скрито платено съдържание: 100 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 58 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 23 думи;

ЗДДС: Предварителните плащания (задатък, капаро, отметнина, предплата, пишманлък и др.), извършени във връзка с бъдещи доставки, имат различни функции – потвърдителна, гаранционна и обезщетително-наказателна. За определяне данъчното третиране на тези предварителни плащания е необходимо първо да се установи дали е налице конкретна доставка по смисъла на ЗДДС, т.е. дали е налице насрещна престация, за която се прави предварителното плащане. Само при наличието на ясно идентифицирана доставка, по която извършеното предварително плащане представлява насрещна престация, следва да се приеме, че е налице авансово плащане за облагаема доставка. В редица решения на Съда на ЕС (СЕС) и НАП е постановено, че плащания за доставки на стоки или услуги, които не са още ясно идентифицирани, не могат да бъдат предмет на ДДС.

СЕС напомня понятието за пряка връзка между доставената услуга и получената за нея насрещна престация, при която изплатените суми представляват една действителна насрещна престация за доставена индивидуализирана услуга, и това в рамките на правните взаимоотношения, при които се разменят реципрочни престации.

скрито платено съдържание: 139 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Тъй като при връщането на депозита

скрито платено съдържание: 25 думи;

 БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОПП: В резултат на връщането на депозита се генерира

скрито платено съдържание: 20 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е нулев,

скрито платено съдържание: 10 думи;

Kъдето: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отразява направеното плащане за подлежащия на връщане от Делта гаранционен депозит:

1. Връщането на гаранционния депозит се осчетоводява, като се дебитира 501 „Каса в лв.” (увеличение на паричните средства в брой) и се кредитира сметка 498 „Други дебитори” (намаление на вземанията от други дебитори).

Закрива се партидата по аналитичността на Делта ООД към сметка 498 „Други дебитори”, която е създадена при плащането на депозита.

Тази счетоводна статия се записва на база сключен Договор за наем и Приходен касов ордер.

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (01.10.2019): Осчетоводяване на връщането на платения депозит

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 102 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на Каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.