Начисляване на заплати по ведомост и рекапитулация

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 25771 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от счетоводния отдел на Алфа ООД изчисляваме и отразяваме счетоводно възнагражденията на персонала за месец януари 2019 г. През периода дружеството е изплатило възнаграждения съгласно следните правоотношения с наети лица:

- пет трудови договора със служители, като през месеца един от тях – Георги Георгиев, е ползвал един ден платен годишен отпуск;

- един граждански договор със самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия като счетоводител, водещ счетоводството на Алфа ООД срещу месечно възнаграждение в размер на 500 лв.;

- един договор за управление и контрол ( ДУК) с един от съдружниците – Петър Петров;

- един договор за управление и контрол ( ДУК) със съдружник, който също извършва дейност като управител, но не получава възнаграждение за това. Той се осигурява като самоосигуряващо се лице.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Ведомост за заплати;

- Рекапитулация.

 

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

123456789

ВЕДОМОСТ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ – ТД и ДУК

за месец

01.2019 г.

служител

израб.

дни

основна

заплата

сума доплащ. за стаж

всичко начис-ления

сума за облагане с ДОО

ДОО, ЗО, ДЗПО, УПФ за служ.

сума за облагане с ДОД

ДОД за внасяне

всичко удръжки за месеца

сума за получ.

в брой

подпис

1

Иван Иванов

22

610

50

650

650

89,57

560,43

56,04

145,61

504,39

 

2

Георги Георгиев

21

 1 000

100

1 100

1 100

151,58

948,42

94,84

246,42

853,58

 

3

Петър Петров

22

1 200

110

1 320

1 320

181,90

1 138,10

113,81

295,71

1 024,29

 

4

Мария Иванова

22

1 000

100

1 100

1 100

151,58

948,42

94,84

246,42

853,58

 

5

Стоян Петков

22

610

50

650

650

89,57

560,43

56,04

145,61

504,39

 

6

Явор Славов

22

610

50

650

650

89,57

560,43

56,04

145,61

504,39

 

ОБЩО

131

5 030

460

5 470

5 470

753,77

4 716,23

471,61

1 225,38

4 244,62

 

 

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

123456789

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

за месец

01.2019 г.

Всичко Начисления

Родени до 1960 г.

Родени след 1960 г.

общо

1

Фонд работна заплата – Трудови и Договори за управление и контрол

1 320

4 150

5 470

2

Разходи за външни услуги – Граждански договори

500

Удръжки: ДОО, ДЗПО, ГВРС и ТЗПБ

родени до 1960 г.

родени след 1960 г.

работодател

служител

работодател

служител

1

ДОО – Трудови договори и Договори за управление и контрол

181,10

139,66

453,18

347,77

2

ДОО – Самоосигуряващи се

 

0,00

 

111,61

3

ДОО – Граждански договори

 

 

0,00

0,00

общо ДОО:

181,10

139,66

453,18

459,38

4

ДЗПО – универсален и професионален фонд

116,20

91,30

5

ДЗПО – универсален фонд Граждански договори

0,00

0,00

6

ДЗПО – универсален фонд Самоосигуряващи се

 

30,50

общо ДЗПО:

116,20

121,80

7

Вноски за фонд ГВРС – общо преди и след 1960 г.

 

8

Вноски за фонд ТЗПБ – общо преди и след 1960 г.

21,88

 

Здравно Осигуряване

работодател

служител

1

Здравно осигуряване

199,20

132,80

2

Здравно осигуряване – Самоосигуряващи се

 

48,80

3

Здравно осигуряване – Граждански договори

0,00

0,00

4

Здравно осигуряване – Договори за управление и контрол

63,36

42,24

общо ЗО:

262,56

223,84

Данък Върху Доходите на Физически Лица

сума

1

Трудови договори и Договори за управление и контрол

471,61

2

Граждански договори

0,00

Всичко Удръжки за Сметка на Служители

Сума

1

Трудови договори и Договори за управление и контрол

1 225,38

2

Граждански договори

0,00

Чиста Сума за Получаване

Сума

1

Трудови договори

3 220,33

2

Договори за управление и контрол

1 024,29

3

Граждански договори

500,00

  

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

В хода на своята икономическа дейност Алфа ООД има нужда от управители, персонал и партньори, без които дружеството не би било в състояние да осъществява своята дейност. Съществуват различни видове правоотношения, по които може да се наемат лица. Алфа ООД има сключени:

• Трудови договори.

Съгласно тях дружеството е работодател, а физическите лица са служители, които предоставят работната си сила срещу възнаграждение. Правната уредба на трудовите договори е регламентирана в Кодекса на труда. В него са създадени разпоредби за уреждане на всички практически особености – форма, страни, съдържание, сключване, промени, времетраене, прекратяване и др.

• Един граждански договор.

Съгласно него дружеството е възложител

скрито платено съдържание: 182 думи;

• Счетоводна:

Разходът за възнаграждения е равен на брутния им размер съгласно договорите.

скрито платено съдържание: 193 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализирани счетоводни разходи за възнаграждения и осигуровки на управителя, служителите и счетоводителя. Разходите, свързани с трудовите договори на служителите, са признати за данъчни цели – независимо от момента на изплащането на възнагражденията им. Разходите, свързани с ДУК и гражданския договор, са признати за данъчни цели само след като възнагражденията по тях са изплатени. Ако до края на данъчната (календарната) година Алфа ООД не изплати задълженията си по тях, това ще доведе до преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели в посока увеличение.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 18 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 60 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 53 думи;

ОПП: В резултат на внесените от съдружника парични средства в касата на дружеството се

скрито платено съдържание: 20 думи;

ОСК: В резултат на формираните разходи

скрито платено съдържание: 23 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява начислението на разходите за възнаграждения на служителите по трудови правоотношения и на управителя. После се отразяват начислението на разходите за осигуровки за сметка на работодателя по трудови договори и ДУК и удържането на дължимите такива, както и данък за сметка на лицата. След това се отразяват начислението на разхода за възнаграждение по гражданския договор със счетоводителя, начислението на осигуровките за сметка на самоосигуряващия се съдружник и внасянето от него на парични средства в брой в касата. Накрая се отчита финансовият резултат от начислените разходи за възнаграждения и осигуровки. Това става в следните стъпки:

1. Начислението на разходите за възнаграждения по трудови договори и ДУК се осчетоводява, като се дебитира сметка 604 „Разходи за заплати (възнаграждения)“ (увеличение на разходите за възнаграждения) и се кредитират сметки 4211 „Задължения към персонала по трудови договори” (увеличение на задълженията към персонала по трудови договори) и сметка 4212 „Задължения към управители по ДУК” (увеличение на задълженията за възнаграждения на управители) .

Тази счетоводна статия се записва на база Рекапитулация за работни заплати за януари 2019 г.

2.

скрито платено съдържание: 139 думи;

3.

скрито платено съдържание: 131 думи;

4. Начислението на осигуровки по ДУК за сметка на управителя се осчетоводява, като се дебитира сметка 4212 „Задължения към управители по ДУК ” (намаление на задълженията към персонала по трудови договори) и се кредитират сметка 4612 „Разчети за задължително социално осигуряване по ДУК” (увеличение на задълженията към бюджета за социално осигуряване), сметка 4632 „Разчети за здравно осигуряване по ДУК” (увеличение на задълженията към бюджета за здравно осигуряване) и сметка 454 „Разчети за данъци върху доходи на физически лица“ (увеличение на задълженията към бюджета за удържан данък върху доходите на физически лица).

Задълженията за видовете осигурителни вноски се отчитат по съответните им аналитичности към сметките, които са наименувани съгласно осигурителните фондове, за които се отнасят.

Тази счетоводна статия се записва на база Рекапитулация за работни заплати за януари 2019 г.

5.

скрито платено съдържание: 63 думи;

6.

скрито платено съдържание: 115 думи;

7.

скрито платено съдържание: 62 думи;

8 Отчита се финансовият резултат от стопанската операция, като се дебитира сметка 123 „Текуща печалба или загуба“ (намаление на финансовия резултат за периода) срещу кредитиране на сметки 604 „Разходи за заплати (възнаграждения)” (намаление на разходите за възнаграждения поради отнасянето им в текущия финансов резултат), сметка 605 „Разходи за осигуровки” (намаление на разходите за осигуровки поради отнасянето им в текущия финансов резултат) и сметка 602 „Разходи за външни услуги” (намаление на разходите за външни услуги поради отнасянето им в текущия финансов резултат).

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(30.04.2019): Начисляване на разходи за заплати по ТД и ДУК

стопанска

операция:

421

Начисления и удръжки по трудови договори и договори за управление

вид

документ:

430

Ведомост за заплати и Рекапитулация

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

604

Разходи за заплати (възнаграждения)

5 470

4211

Задължения към Персонала по ТД

4 150

 

 

 

4212

Задължения към Персонал по ДУК

1 320

ОБЩО

5 470

ОБЩО

5 470

        

скрито платено съдържание: 34 думи;

СС4 (30.04.2019): Начисляване и удържане на осигуровки и ДОД по ДУК за сметка на управителя

стопанска

операция:

421

Начисления и удръжки по трудови договори и договори за управление

вид

документ:

430

Ведомост за заплати и Рекапитулация

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

4212

Задължения към персонал по ДУК

295,71

4612

Разчети за задълж. социално осигуряване по ДУК

139,66

 

 

 

аналит.

ДОО

139,66

 

 

 

4632

Разчети за здравно осигуряване по ДУК

42,24

 

 

 

аналит.

ЗО

42,24

 

 

 

454

Разчети за данъци върху доходи на физ. лица

113,81

ОБЩО

295,71

ОБЩО

295,71

        

скрито платено съдържание: 35 думи;

СС8 (30.04.2019): Отнасяне на разходите за възнаграждения и осигуровки в загуба от текущия период

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

7 004,92

604

Разходи за заплати (възнаграждения)

5 470,00

 

 

 

605

Разходи за осигуровки

1 034,92

 

 

 

602

Разходи за външни услуги

500,00

 

 

 

аналит.

Граждански договори

500,00

ОБЩО

7 004,92

ОБЩО

7 004,92

        

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 727 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на Каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 323 думи;

605 (Разходи за осигуровки) – Активна сметка, която се използва за отчитане на Разхода за осигуровки на персонала – за социалноосигурителни вноски, здравноосигурителни вноски, доброволно осигуряване и други законово регламентирани вноски, за сметка на работодателя. Увеличенията на разходите за осигуровки се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени Разходи за осигуровки (начисления на задължения за осигурителни вноски за сметка на работодателя), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите Разходи за осигуровки, а след приключване по сметката не трябва да има салдо. По тази сметка се начислява и разходът за осигурителни вноски върху неизползваните дни платен отпуск. Предприятието следва да оцени очакваните разходи по натрупващите се неизползвани дни платен отпуск и дължимите осигурителни вноски за тях като допълнителна сума (задължение и разход) към датата на съставяне на годишния финансов отчет.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.