Изтеглени пари от банкова сметка и внесени в каса

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 4057 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 13.05.2019 г. ние от Алфа ООД сме изтеглили 1 000 лв. от разплащателната сметка на дружеството, които сме внесли в касата на дружеството.

Касиерът на дружеството съставя Приходен касов ордер.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Нареждане разписка;

- Приходен касов ордер.

 

До

УниКредит Булбанк АД

 

 

13.05.2019, София

 

Банка

място и дата на подаване

Клон

Централен

 

 

Адрес

София

 

подписи на лицата, които могат да се разпореждат

Наредител – име

А

л

ф

а

 

Е

О

О

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN на наредителя

 

B

G

5

1

U

N

C

R

5

4

5

6

2

1

4

5

6

4

5

5

6

9

При банка – банка, клон

У

н

и

К

р

е

д

и

т

 

Б

у

л

б

а

н

к

 

А

Д

 

 

 

 

 

 

НАРЕЖДАНЕ

РАЗПИСКА

Платете

в брой

Вид валута

Сума

B

G

N

-

-

-

-

-

-

1

С думи

х

и

л

я

д

а

 

л

е

в

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упълномощавам – трите имена на лицето, упълномощено да получи сумата

И

в

а

н

 

И

в

а

н

о

в

 

И

в

а

н

о

в

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ за самоличност №

ЕГН

Получател - подпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

1

2

1

2

6

6

6

6

 

Получих сумата

Контролен подпис

Банков служител

Касиер - подпис

 

 

 

 

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100

 

АЛФА ООД

ЕИК

111222333

ПРИХОДЕН  КАСОВ  ОРДЕР

95

дата:

13.05.2019 г.

КВИТАНЦИЯ към ПКО

Да се приеме от:

Иван Иванов

ЕГН/ ЕИК

6612126666

95

дата:

13.05.2019 г.

Основание:

Внасяне на сума, изтеглена от банковата сметка

Сумата:

1 000,00

Валута:

BGN

 

Словом:

Хиляда лв.

 

 

Сумата:

1 000,00

Валута:

BGN

Словом:

 Хиляда лв.

Да се приеме от:

 

Иван Иванов

ЕГН/ ЕИК

66121266

 

за:

сума от банковата сметка

 

Вносител:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис и печат

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Паричните средства са бързоликвиден финансов инструмент, използван като средство за разплащане, средство за размяна и средство за натрупване. Съгласно МСС 7 „Отчети за парични потоци“ паричните средства биват: парични средства, налични в брой, и такива под формата на безсрочни депозити.

скрито платено съдържание: 65 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 19 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 15 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 18 думи;

ЗОПБ: Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой на територията на страната могат да се извършват плащания в брой до 10 000 лв. Разплащания на суми, равни или по-големи от 10 000 лв., се извършват само чрез превод или внасяне по разплащателна сметка. Това ограничение на ЗОПБ не се прилага при внасянето на пари в брой по собствени платежни сметки.

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като при трансфера на

скрито платено съдържание: 28 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 22 думи;

ОПП: При трансфера на паричните средства

скрито платено съдържание: 16 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е нулев, стопанската операция няма да доведе до изменение на собствения капитал.

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отрази трансферът на парични средства от разплащателната сметка към касата на дружеството. Това става по следния начин:

1. Изтеглянето на пари от разплащателната смета и внасянето им в касата се осчетоводява, като се дебитира сметка 501 „Каса в лв.” (увеличение на паричните средства в касата) срещу кредитиране на сметка 503 „Разплащателна сметка в лв.” (намаление на паричните средства по разплащателната сметка).

Тази счетоводна статия се записва на база Приходен касов ордер, съставен при вкарването на парите в брой в касата.

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (13.05.2019): Осчетоводяване на трансфера на парични средства от разплащателната сметка към касата

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

501 (Каса) –   Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на Каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 119 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.